Ки­ян про­кон­суль­ту­ють з пи­тань енер­го­збе­ре­же­н­ня

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ки­їв­ська мі­ська дер­жав­на адмі­ні­стра­ція спіль­но з «Агент­ством США з між­на­ро­дно­го роз­ви­тку» (USAID) від­кри­ла га­ря­чу лі­нію, де ме­шкан­ці сто­ли­ці змо­жуть отри­ма­ти ві­до­мо­сті про мі­ські про­гра­ми енер­го­збе­ре­же­н­ня і дер­жав­ні про­гра­ми кре­ди­ту­ва­н­ня на енер­го­ефе­ктив­ні за­хо­ди в жи­тло­во­ко­му­наль­но­му го­спо­дар­стві. Як по­яснює за­сту­пник го­ло­ви КМДА Пе­тро Пан­те­лє­єв, «ба­га­то лю­дей, які зі­бра­ли­ся і ви­рі­ши­ли ви­ко­на­ти тер­мо­мо­дер­ні­за­цію бу­дин­ку, вста­но­ви­ти те­пло­вий­пункт чи за­мі­ни­ти ві­кна, по­тре­бу­ють ін­фор­ма­ції про ці ви­ди ро­біт». Пан­те­лє­єв вва­жає, що ки­ян ці­ка­ви­ти­муть рі­зні пи­та­н­ня і, зокре­ма, та­кі: «На що звер­та­ти осо­бли­ву ува­гу при ви­ко­нан­ні рі­шень із енер­го­ефе­ктив­но­сті в жи­тло­вих бу­дин­ках? Які існу­ють дер­жав­ні про­гра­ми до­по­мо­ги?». Дзвін­ки на га­ря­чу лі­нію без­пла­тні, во­на пра­цю­ва­ти­ме з 09.00 до 18.00, тел.: 0 800 21 06 11.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.