По­ря­ту­нок за­мість «слу­жби до­став­ки»

Ідея Уля­ни Су­прун за­мі­ни­ти лі­ка­рів «швид­кої» на па­ра­ме­ди­ків ви­кли­ка­ла як схва­ле­н­ня, та­кі про­те­сти. «День» роз­би­рав­ся у си­ту­а­ції

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Від спіл­ку­ва­н­ня з лі­ка­ря­ми «швид­кої до­по­мо­ги» в ба­га­тьох укра­їн­ців за­кар­бу­ва­ло­ся кіль­ка мо­мен­тів: від дзвін­ка на но­мер «103» до при­їзду ме­ди­ків про­хо­дить біль­ше ви­зна­че­них нор­ма­ми 10 — 15 хви­лин, пер­со­нал втом­ле­ний, ча­сто роз­дра­то­ва­ний, на­рі­кає на низь­ку зар­пла­ту та на­став­ляє: перш ніж ви­кли­ка­ти бри­га­ду, слід до­бре по­ду­ма­ти, чи справ­ді лю­ди­на по­тре­бує та­кої до­по­мо­ги. Мо­жли­во, справ­ді не вмі­є­мо ви­зна­ча­ти об­ста­ви­ни, за яких вар­то звер­та­ти­ся до «швид­кої», а гра­фік ро­бо­ти ме­ди­ків, со­ці­аль­ний ста­тус і зар­пла­та не від­по­від­а­ють ви­мо­гам і очі­ку­ва­н­ням. У ро­бо­ті «швид­кої ме­ди­чної до­по­мо­ги» одно­зна­чно по­трі­бні змі­ни. Та чо­мусь, ко­ли та­ку ідею озву­чи­ла ви­ко­ну­ва­чка обов’яз­ків мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Уля­на Су­прун, лі­ка- рі від­ре­а­гу­ва­ли не­о­дно­зна­чно: від схва­ле­н­ня до на­мі­рів при­йти до ві­дом­ства з про­те­ста­ми.

Ре­фор­ма «швид­кої» від но­вої очіль­ни­ці МОЗ пе­ред­ба­чає, що за­мість лі­ка­рів пра­цю­ва­ти­муть спе­ці­аль­но під­го­тов­ле­ні па­ра­ме­ди­ки. За­мість чо­ти­рьох осіб, що за­раз вхо­дять до бри­га­ди — а це лі­кар, фельд­шер, са­ні­тар та во­дій, пла­ну­є­ться за­ли­ши­ти ли­ше па­ра­ме­ди­ка та во­дія-ін­стру­кто­ра. Ця уні­вер­саль­на ко­ман­да змо­же на­да­ти мі­ні­маль­ну ме­ди­чну до­по­мо­гу на мі­сці й за по­тре­би опе­ра­тив­но до­вез­ти лю­ди­ну до лі­кар­ні. У ме­дза­кла­дах ма­ють з’яви­тись окре­мі кім­на­ти чи від­ді­ле­н­ня не­від­кла­дних ста­нів, де па­ці­єн­там на­да­ва­ти­муть не­об­хі­дну до­по­мо­гу, а пі­сля цьо­го на­прав­ля­ти­муть у спе­ці­а­лі­зо­ва­ні уста­но­ви для подаль­шо­го лі­ку­ва­н­ня.

Уля­на Су­прун пла­нує здій­сни­ти цю ре­фор­му за три-чо­ти­ри ро­ки. На­ра­зі го­ту­є­ться від­по­від­на на­вчаль­на про­гра­ма, кіль­ка на­ших фа­хів­ців вже про­хо­дять пе­ре­пі­дго­тов­ку в США, пі­сля по­вер­не­н­ня во- ни по­чнуть пі­ло­тний про­ект в Оде­сі. При цьо­му ско­ро­че­н­ня лі­ка­рів, яко­го вже зля­ка­лось чи­ма­ло пра­ців­ни­ків «швид­кої», не пе­ред­ба­ча­є­ться. Ек­стре­на ме­ди­чна до­по­мо­га має пе­ре­тво­ри­ти­ся зі слу­жби до­став­ки па­ці­єн­та до ме­ди­чно­го за­кла­ду на слу­жбу по­ря­тун­ку.

ЧИМ ЗАВИНИЛИ БАБУСІ З ТИСКОМ?

Ті, хто не під­три­мує за­дум Уля­ни Су­прун, пла­ну­ють акції про­те­сту бі­ля Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я, зокре­ма лі­ка­рі із За­по­ріж­жя. Не ро­зу­мі­ють, що бу­де зі звіль­не­ни­ми фа­хів­ця­ми, де ві­зьмуть не­об­хі­дну кіль­кість па­ра­ме­ди­ків, якщо та­ких фа­хів­ців в Укра­ї­ні вкрай ма­ло, як все це при­сто­су­ють до на­ших ре­а­лій з по­га­ни­ми до­ро­га­ми, не­ква­лі­фі­ко­ва­ни­ми ка­дра­ми та по­стій­ним не­до­фі­нан­су­ва­н­ням.

Ві­до­мий кар­діо­хі­рург Бо­рис То­ду­ров за­ува­жив у Facebook, що та­кий шлях за­хі­дна ме­ди­ци­на про­хо­ди­ла остан­ні 30 ро­ків із фі- нан­су­ва­н­ням 9 — 20% від за­галь­но­го бю­дже­ту кра­ї­ни, а ми хо­че­мо здо­ла­ти цю ди­стан­цію за три ро­ки з бю­дже­том мен­шим, ніж 3%, при цьо­му не ма­ю­чи ста­ти­сти­ки про ре­сур­си, ка­дри та фі­нан­си.

Лі­кар « швид­кої до­по­мо­ги » Ру­слан Сол­ти­сюк у від­гу­ку на до­пис ко­ле­ги ра­дить спо­ча­тку ре­фор­му­ва­ти ро­бо­ту ста­ціо­на­рів і за­про­ва­ди­ти ре­аль­ну сі­мей­ну ме­ди­ци­ну. «По­вин­ні бу­ти ком­пле­ксні ба­га­то­про­філь­ні лі­кар­ні. «Швид­ка» не має во­зи­ти па­ці­єн­та мі­стом, щоб вла­шту­ва­ти йо­го в лі­кар­ню, або те­ле­фо­ном до­мов­ля­ти­ся про го­спі­та­лі­за­цію. Сі­мей­ні лі­ка­рі ма­ють пра­цю­ва­ти з «хро­ні­чним кон­тин­ген­том». Бабусі з тиском чи ари­тмі­єю ма­ють те­ле­фо­ну­ва­ти сво­є­му лі­ка­ре­ві, а не на «103». По­трі­бно ви­зна­чи­ти­ся, на які ви­кли­ки їде « швид­ка » , а на які — ні. Бо ча­сто бри­га­да з трьо­хчо­ти­рьох осіб ве­зе в травм­пункт лю­ди­ну з трав­мою паль­ця або ва­гі­тну з пе­ре­йма­ми у по­ло­го­вий», — пи­ше лі­кар.

На­рі­ка­ють ме­ди­ки на від­су­тність дис­ку­сії з ці­єї те­ми від МОЗ. Схо­же, вну­трі­шня на­ра­да що­до екс­тре­ної ме­ди­ци­ни, на якій Уля­на Су­прун озву­чи­ла свої пла­ни, да­ла їй по­ча­ток і за­че­пи­ла лі­ка­рів за жи­ве.

«ДО­ВЕЗ­ТИ ПА­ЦІ­ЄН­ТА ДО ЛІ­КАР­НІ — ЦЕ ПРИНИЖЕННЯ»

Ко­мен­ту­ю­чи між со­бою, що і як слід змі­ню­ва­ти в ро­бо­ті «швид­кої», лі­ка­рі так чи іна­кше ви­зна­ють: да­лі так пра­цю­ва­ти не мо­жна. Біль­шість го­то­ва під­три­ма­ти ре­фор­му «швид­кої» за умо­ви під­го­тов­ки не­об­хі­дних ка­дрів і роз­роб­ки окре­мої стра­те­гії.

« Ме­ні по­до­ба­є­ться ця ідея, і так по­вин­но бу­ти. За­раз зав­да­н­ня лі­ка­ря «швид­кої» — взя­ти па­ці­єн­та та до­вез­ти в лі­кар­ню. Це на­віть приниження для лі­ка­ря, бо він не ви­ко­нує сво­їх фун­кцій на­пря­му, не про­во­дить яки­хось опе­ра­тив­них втру­чань то­що. Але не мо­жна одра­зу цих лі­ка­рів ско­ро­ти­ти, на­віть якщо так зеко­но­ми­мо бю­джет. Ті са­мі мед­се­стри не го­то­ві са­мі при­йма­ти рі­ше­н­ня, во­ни зви­кли під­по­ряд­ко­ву­ва­ти­ся лі­ка­рям. Якщо во­ни пра­цю­ва­ти­муть па­ра­ме­ди­ка­ми, їх тре­ба пе­ре­на­вча­ти», — вва­жає лі­кар-ане­сте­зі­о­лог Рів­нен­ської обла­сної ди­тя­чої лі­кар­ні Пав­ло Сіль­ков­ський.

На­то­мість ма­є­мо по­зи­тив­ний досвід мо­біль­них ме­ди­чних груп, ко­трі пра­цю­ють на фрон­ті як « швид­ка до­по­мо­га » з бри­га­да­ми па­ра­ме­ди­ків. При­мі­ром, Пер­ший до­бро­воль­чий мо­біль­ний шпи­таль ім. Ми­ко­ли Пи­ро­го­ва за остан­ні пів­то­ра ро­ку про­вів по­над ти­ся­чу опе­ра­цій і на­дав до­по­мо­гу во­сьми ти­ся­чам па­ці­єн­тів. Їхній досвід уні­вер­саль­ний і міг би ста­ти взір­це­вим для ци­віль­них «швид­ких».

«Фун­кція па­ра­ме­ди­ка — на­да­ти пер­шу до­по­мо­гу, під­три­ма­ти жит­тє­ві фун­кції ор­га­ні­зму та до­вез­ти до лі­кар­ні, де мо­жуть на­да­ти ква­лі­фі­ко­ва­ні­шу до­по­мо­гу, — по­яснює От­то Стой­ка, го­лов­ний лі­кар Ки­їв­сько­го мі­сько­го цен­тру здо­ров’я. — На­при­клад, у США па­ра­ме­ди­ки чер­гу­ють по 12 го­дин пря­мо в ма­ши­нах, го­лов­не їхнє зав­да­н­ня — до­вез­ти лю­ди­ну до лі­кар­ні. Але, зва­жа­ю­чи на на­шу си­ту­а­цію, з низь­ки­ми зар­пла­та­ми та іно­ді низь­кою ква­лі­фі­ка­ці­єю, лі­ка­рі так са­мо ча­сто ви­ко­ну­ють фун­кцію па­ра­ме­ди­ків — до­вез­ти до лі­кар­ні».

Ек­спер­ти пе­ре­ко­на­ні, що осу­ча­сне­на слу­жба «швид­кої до­по­мо­ги » з акцен­том на па­ра­ме­ди­ків є орі­єн­ти­ром для роз­ви­тку на­шої ме­ди­ци­ни. Та без під­трим­ки лі­кар­ської спіль­но­ти на ви­со­кі ре­зуль­та­ти спо­ді­ва­ти­ся мар­но.

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.