«Це по­трі­бно осо­би­сто ме­ні»

Про­тя­гом двох днів у сто­ли­ці від­бу­вав­ся бла­го­дій­ний ау­кціон ро­біт ві­до­мо­го іко­но­пи­сця Лев­ка Ско­па

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ві­та­лій АНДРОНІК Фото Артема СЛІПАЧУКА, «День»

Іко­но­пи­сець і ре­став­ра­тор Лев­ко Скоп у Ки­є­ві ви­ста­вив на бла­го­дій­ний ау­кціон свої ро­бо­ти, щоб при­дба­ти те­пло­ві­зор для тре­тьо­го взво­ду тре­тьої ро­ти пер­шо­го ба­таль­йо­ну 54-ї ОМБр. Ау­кціон при­свя­че­ний пам’яті опер­но­го спів­а­ка, який за­ги­нув на фрон­ті, Ва­си­ля Слі­па­ка. За­раз для йо­го бри­га­ди во­лон­те­ри зби­ра­ють ко­шти на те­пло­ві­зор.

■ На ви­став­ку-ау­кціон іко­но­пи­сець від­дав по­над 60 ро­біт. Пер­шу ро­бо­ту па­на Лев­ка при­дба­ли вже за де­сять хви­лин пі­сля по­ча­тку ау­кціо­ну.

■ «Не до­по­ма­га­ти во­ї­нам АТО — це так са­мо, як ди­ви­ти­ся на свою па­ла­ю­чу ха­ту і ні­чо­го не ро­би­ти, — по­яснює Лев­ко Скоп. — Це по­трі­бно осо­би­сто ме­ні — я се­бе за­хи­щаю. Я не­на­ви­джу сло­ва «па­трі­от», «жер­тво­да­вець», бо це аб­сур­дно за та­ких об­ста­вин у кра­ї­ні. У сво­їх ро­бо­тах я не спе­ку­люю те­мою вій­ни. Не лю­блю цьо­го, бо пи­шу че­сно, від то­го, що ме­ні йде звер­ху. Мо­жли­во, до­ве­де­ться за­че­пи­ти те­му вій­ни в май­бу­тній ро­бо­ті, бо за­раз пи­шу іко­ну в са­на­то­рій для во­ї­нів АТО, де під По­кро­вою бу­дуть зо­бра­же­ні укра­їн­ські бій­ці».

■ За сло­ва­ми ор­га­ні­за­тор­ки ви­став­ки та до­брої зна­йо­мої іко­но­пи­сця — Ірини Ци­бух, Лев­ко Скоп по­стій­но пе­ре­дає для ар­мії іко­ни та ви­ру­че­ні ко­шти. «Лев­ко про­во­дить та­кі ау­кціо­ни вже не впер­ше, по­ді­бні за­хо­ди вже від­бу­ва­ли­ся у Льво­ві («День» пи­сав про них у №123—124 від 15 сер­пня 2016 ро­ку. — Авт.), то­му я ви­рі­ши­ла за­про­си­ти йо­го в Ки­їв і зро­би­ти ау­кціон більш мас­шта­бним, — роз­по­від­ає Іри­на. — Спер­шу я за­йма­ла­ся до­по­мо­гою во­ї­нам АТО на фрон­ті. Іно­ді Лев­ко че­рез ме­не пе­ре­да­вав іко­ни для бій­ців. Во­ни не­о­дно­ра­зо­во обе­рі­га­ли хло­пців, і в най­важ­чі ча­си на­ші во­ї­ни мо­ли­ли­ся на ці іко­ни».

■ За сло­ва­ми спів­ор­га­ні­за­тор­ки бла­го­дій­но­го за­хо­ду На­та­лії Бар­ської, на ау­кціон за­про­шу­ва­ли­ся ві­до­мі ко­ле­кцо­і­не­ри та на­ро­дні де­пу­та­ти. «Лю­ди, які не мо­жуть при­дба­ти іко­ни, хо­ча для них ці­на до­сить де­мо­кра­ти­чна, про­сто за­ли­ша­ють свою по­жер­тву», — роз­по­від­ає На­та­лія Бар­ська.

■ У 54-й ОМБр слу­жить донь­ка На­та­лії, ко­ли­шня жур­на­ліс­тка Лє­ра Ци­бух. На за­хо­ді про­да­є­ться пер­ший на­клад її книж­ки про жи­т­тя в АТО, ко­шти від якої та­кож пі­дуть на до­по­мо­гу по­ра­не­ним бій­цям та їхнім ро­ди­нам. «30 сі­чня цьо­го ро­ку на ша­хті Бу­тов­ка за­ги­нув на­ре­че­ний Лє­ри, — до­дає На­та­лія. — Він пі­ді­рвав­ся на роз­тяж­ці й за­знав по­ра­нень, не­су­мі­сних із жи­т­тям. Лє­ра по­обі­ця­ла за со­рок днів на­пи­са­ти книж­ку. Во­на це зро­би­ла. Це — кни­га-що­ден­ник про те, як во­ни пі­шли до­бро­воль­ця­ми, там про по­га­не та про до­бре — про справ­жні ре­чі, які є на фрон­ті».

■ Усьо­го на те­пло­ві­зор по­трі­бно на­зби­ра­ти по­над три ти­ся­чі єв­ро. Ко­ли вер­став­ся но­мер, оста­то­чний ре­зуль­тат ау­кціо­ну ще не був ві­до­мий, але, за під­сум­ка­ми пер­шо­го дня, по­ло­ви­ну не­об­хі­дної су­ми вже зі­бра­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.