Дов­го­о­чі­ку­ва­не «зо­ло­то»

Олег Вер­ня­єв та Бо­г­дан Бон­да­рен­ко на Олім­пі­а­ді в Ріо при­не­сли Укра­ї­ні дві ва­жли­ві ме­да­лі

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Укра­їн­ський спор­тив­ний гім­наст Олег Вер­ня­єв, який вже здо­був для скар­бни­чки збір­ної срі­бну ме­даль в ін­ди­ві­ду­аль­но­му ба­га­то­бор­стві на Олім­пій­ських іграх в Ріо-де-Жа­ней­ро, у вів­то­рок ви­бо­ров та­ке ба­жа­не для національної ко­ман­ди пер­ше «зо­ло­то». На­шо­му спортс­ме­но­ві не бу­ло рів­них на по­пе­ре­чних бру­сах. Він бли­ску­че ви­ко­нав свій но­мер, допу­стив­ши ли­ше кіль­кох не­сут­тє­вих по­ми­лок. Один із го­лов­них су­пер­ни­ків Оле­га у зма­га­н­нях на бру­сах — ки­та­єць Ю Хао — ви­сту­пив гір­ше. Від­так, Олег Вер­ня­єв із ре- зуль­та­том 16,041 ба­ла пе­ре­міг, дру­гим став аме­ри­ка­нець Да­нелл Лей­ва із оцін­кою 15,900, тре­тім — ро­сі­я­нин Да­вид Бе­ляв­ський із оцін­кою 15,783.

Ще одну ме­даль олім­пій­сько­го дня збір­ній Укра­ї­ни при­ніс стри­бун у ви­со­ту Бо­г­дан Бон­да­рен­ко, ви­бо­ров­ши «брон­зу». Бон­да­рен­ко з пер­шої спро­би здо­лав план­ку на 2,33 м. Із ви­со­тою 2,38 м укра­ї­нець не впо­рав­ся дві­чі по­спіль та пе­ре­ніс тре­тю ви­рі­шаль­ну спро­бу на 2,40 м, але по­до­ла­ти її не зміг, за­до­воль­нив­шись брон­зо­вою на­го­ро­дою.

Олім­пій­ським чем­піо­ном з ре­зуль­та­том 2,38 м став ка­на­дець Де­рек Дру­їн. Срі­бло з по­ка­зни­ком 2,36 ді­ста­ло­ся Му­та­зу Ес­са Бар­ші­му з Ка­та­ру.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

КНИЖ­КИ «Дня» — МОТИВУЮТЬ ДО ПЕ­РЕ­МОГ. РІВНО РІК ТО­МУ В СТОЛИЧНОМУ ОЛІМПІЙСЬКОМУ ДОМІ «День» ПОДАРУВАВ ОЛЕГУ ВЕРНЯЄВУ КНИЖ­КУ «УКРА­Ї­НА INCOGNITA. ТОП-25». «ДЯКУЮ ГАЗЕТІ «День» ЗА ПОДАРУНОК, — СКА­ЗАВ ГІМ­НАСТ. — ПЕРЕКОНАНИЙ, ЩО ІСТО­РІЮ УКРА­Ї­НИ СПОРТСМЕНИ МА­ЮТЬ ЗНА­ТИ, АДЖЕ ЦЕ ДО­ДА­ТКО­ВО МОТИВУЄ»

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.