ГПУ і НАБУ: кі­нець «шоу»?

«Я вва­жаю, що є озна­ки пра­во­по­ру­шень з бо­ку усіх сто­рін кон­флі­кту», — ген­про­ку­рор Юрій Лу­цен­ко

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Три­ва­ла істо­рія про­ти­сто­я­н­ня між Ген­про­ку­ра­ту­рою і На­ціо­наль­ним ан­ти­ко­ру­пцій­ним бю­ро про­тя­гом остан­ніх кіль­кох мі­ся­ців, за­вер­ши­ла­ся спіль­ною прес-кон­фе­рен­ці­єю го­лів ві­домств Юрія Лу­цен­ка та Артема Си­тни­ка. На­га­да­є­мо, остан­нє за­го­стре­н­ня цьо­го між­ві­дом­чо­го кон­флі­кту від­бу­ло­ся 12 сер­пня, ко­ли під час спо­сте­ре­же­н­ня НАБУ за спів­ро­бі­тни­ка­ми ГПУ, остан­ні на­ма­га­ли­ся по­тра­пи­ти до при­мі­ще­н­ня, де про­во­ди­ла­ся опе­ра­тив­на ро­бо­та за рі­ше­н­ням су­ду. То­ді ж пред­став­ник Ген­про­ку­ра­ту­ри зви­ну­ва­тив спе­цназ Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро у по­бит­ті її спів­ро­бі­тни­ків. Але в НАБУ за­ува­жи­ли, що пра­ців­ни­ки про­ку­ра­ту­ри не­за­кон­но утри­му­ва­ли та ка­ту­ва­ли їх спів­ро­бі­тни­ків.

«Я, як ген­про­ку­рор, вва­жаю, що є озна­ки пра­во­по­ру­шень з бо­ку усіх сто­рін кон­флі­кту, — ци­тує сло­ва Лу­цен­ка «Ін­тер­факс-Укра­ї­на». — Щоб слід­ство по цьо­му ін­ци­ден­ту бу­ло об’єктив­ним, за про­по­зи­ці­єю ди­ре­кто­ра НАБУ Си­тни­ка, я, як ге­не­раль­ний про­ку­рор, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи на­да­ні ме­ні пов­но­ва­же­н­ня, пе­ре­даю всі по­ру­ше­ні що­до цьо­го ін­ци­ден­ту спра­ви до СБУ». Ген­про­ку­рор за­зна­чив, що до слід­чої гру­пи бу­дуть за­лу­че­ні пред­став­ни­ки Ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­ку­ра­ту­ри, а та­кож по­мі­чни­ки екс-фе­де­раль­но­го про­ку­ро­ра США Бо­г­да­на Ві­тви­цько­го. Він та­кож до­дав, що «не бу­де по­кри­ва­ти по­ру­шни­ків за­ко­ну», де б во­ни не пра­цю­ва­ли.

«На при­кла­ді по­дій 12 сер­пня між НАБУ та ГПУ... ми до­мо­ви­ли­ся про те, що в ра­зі не­об­хі­дно­сті ви­ко­ри­ста­н­ня спе­цна­зу, при на­яв­но­сті від­по­від­но­го рі­ше­н­ня су­ду, ке­рів­ник, який за­сто­со­вує спе­цназ, ін­фор­мує ке­рів­ни­ка ін­шо­го пра­во­охо­рон­но­го ор­га­ну, ку­ди цей спе­цназ мо­же зай­ти, що­най­мен­ше, за п’ять хви­лин до по­ча­тку дій спе­цна­зу», — до­дав ген­про­ку­рор. — Та­ким чи­ном, «ма­ски-шоу» між си­ло­ви­ка­ми по­вин­ні бу­ти при­пи­не­ні.

Про­те очіль­ник НАБУ Ар­тем Си­тник зайняв менш ком­про­мі­сну по­зи­цію, на­по­ля­га­ю­чи на за­кон­но­сті всіх дій спів­ро­бі­тни­ків йо­го ві­дом­ства: «Не­гла­сні слід­чі дії, які про­во­ди­ли­ся, про­ва­дже­н­ня, які пе­ре­бу­ва­ють в НАБУ, про­во­ди­ли­ся згі­дно з за­ко­но­дав­ством, під при­кри­т­тям си­ло­во­го під­роз­ді­лу Бю­ро».

На сьо­го­дні важ­ко ска­за­ти, чи ви­чер­па­но кон­флікт між ГПУ та НАБУ, про­те не­змін­ни­ми так і ли­ши­ли­ся кіль­ка фа­ктів. По-пер­ше, но­ві ан­ти­ко­ру­пцій­ні стру­кту­ри про­дов­жу­ють бо­роть­бу за пов­но­ва­же­н­ня. По-дру­ге, як за­свід­чу­ють екс­пер­ти, Ген­про­ку­ра­ту­ра до­сі ли­ша­є­ться не­ре­фор­мо­ва­ною стру­кту­рою і ін­стру­мен­том по­лі­ти­ко-еко­но­мі­чно­го впли­ву. По-тре­тє, між ві­дом­ства­ми ли­ша­є­ться про­бле­ма під­ві­дом­чо­сті та ду­блю­ва­н­ня пов­но­ва­жень. Тож не ви­клю­чно, що по­ді­бні кон­флі­кти між НАБУ та ГПУ (чи ін­ши­ми пра­во­охо­рон­ни­ми уста­но­ва­ми) мо­жуть ви­ни­ка­ти й на­да­лі.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.