Оле­ксандр ЩЕРБА,

по­сол Укра­ї­ни в Ав­стрії:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Укра­ї­на бо­ре­ться за за­хі­дні цін­но­сті — то­ді як сам За­хід ча­сто роз­мі­нює свої цін­но­сті за­ра­ди тор­гів­лі з ди­кта­то­ра­ми. Укра­ї­на зна­йшла свою сво­бо­ду в мо­мент, ко­ли ін­ші від сво­єї сво­бо­ди від­мов­ля­ю­ться. За цю сво­бо­ду во­на му­жньо бо­ре­ться в ма­ло­ду­шно­му сві­ті, де сло­во «де­мо­кра­тія» за­тьма­рю­є­ться сло­вом «пра­гма­тизм». Укра­ї­на зна­йшла свою му­жність. Мо­жли­во, во­на до­по­мо­же ко­мусь у Єв­ро­пі зро­би­ти те ж са­ме

(Wiener Zeitung)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.