«Ти осо­бли­вий»

Ці­єю ви­ста­вою ТЮГ на Ли­пках 20 сер­пня роз­по­чи­нає свій 92-й се­зон

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Ко­ле­ктив ТЮГу пер­шим се­ред те­а­траль­них ко­ле­кти­вів на­шої сто­ли­ці від­кри­ває за­ві­су. Що­прав­да, по­ки всі по­ста­нов­ки йти­муть на Ма­лій сце­ні (бо до­ни­ні у Ве­ли­ко­му за­лі за­кін­чу­ють не­ве­ли­ку ре­кон­стру­кцію — уста­нов­лю­ють но­ві крі­сла, а то­му пов­но­цін­но Те­атр на Ли­пках має за­пра­цю­ва­ти з 3 ве­ре­сня).

Яскра­ву ви­ста­ву «Ти осо­бли­вий» для най­мо­лод­ших гля­да­чів за каз­кою М. Лу­ка­до по­ста­ви­ла ре­жи­сер Оле­на Не­смі­ян, во­на та­кож є ав­то­ром вір­шів і му­зи­ки. Це — істо­рія про кра­ї­ну, де жи­вуть рі­зно­барв­ні чо­ло­ві­чки, де до­бро, по­при рі­зні тру­дно­щі, обов’яз­ко­во пе­ре­мо­же зло. У цій по­вчаль­ній істо­рії акто­ри роз­ка­зу­ють ді­тям про те, що не вар­то на­ві­шу­ва­ти яр­ли­ки на бли­жньо­го тіль­ки то­му, що він ін­ший...

До ре­чі, 19 ве­ре­сня ста­не зна­ко­вим днем для ТЮГів­ців: від­бу­де­ться кон­курс, який ого­ло­сив Де­пар­та­мент куль­ту­ри КМДА на за­мі­ще­н­ня по­са­ди ди­ре­кто­ра Ки­їв­сько­го ака­де­мі­чно­го те­а­тру юно­го гля­да­ча на Ли­пках, на яко­му свої кон­це­пції подаль­шо­го роз­ви­тку ко­ле­кти­ву ма­ють пред­ста­ви­ти кіль­ка пре­тен­ден­тів, зокре­ма чин­ний кер­ма­нич і ху­до­жній ке­рів­ник ТЮГу Ві­ктор Ги­рич і ху­до­жній ке­рів­ник « Зо­ло­тих во­ріт» Стас Жир­ков.

ФОТО ІРИНИ СОМОВОЇ

УЖЕ СІМ РОКІВ ВИСТАВА «ТИ ОСО­БЛИ­ВИЙ» ПРОХОДИТЬ З АНШЛАГАМИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.