«Но­ва укра­їн­ська шко­ла»

Мі­ністр осві­ти і на­у­ки пред­ста­ви­ла іде­о­ло­гію ре­фор­ми

Den (Ukrainian) - - День України -

Кон­це­пцію «Но­вої укра­їн­ської шко­ли» — іде­о­ло­гію ре­фор­ми се­ре­дньої осві­ти, що по­чне ді­я­ти в 2018 ро­ці, 18 сер­пня під час пе­да­го­гі­чної кон­фе­рен­ції «Про під­сум­ки роз­ви­тку до­шкіль­ної, за­галь­ної се­ре­дньої, по­за­шкіль­ної та про­фе­сій­но-те­хні­чної осві­ти у 2015/2016 на­вчаль­но­му ро­ці та зав­да­н­ня на 2016/2017 на­вчаль­ний рік» в бу­дин­ку уря­ду пред­ста­ви­ла мі­ністр осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни Лі­лія Гри­не­вич, по­ві­дом­ляє mon.gov.uа. Мі­ністр за­зна­чи­ла, що ре­фор­ма орі­єн­то­ва­на на те, щоб зро­би­ти ви­пу­скни­ка кон­ку­рен­тно­зда­тним у 21-му сто­літ­ті — ви­пу­сти­ти зі шко­ли все­бі­чно роз­ви­не­ну, зда­тну до кри­ти­чно­го ми­сле­н­ня ці­лі­сну осо­би­стість, па­трі­о­та з актив­ною по­зи­ці­єю, ін­но­ва­то­ра, зда­тно­го змі­ню­ва­ти нав­ко­ли­шній світ та вчи­ти­ся впро­довж жи­т­тя.

Фор­му­ла « Но­вої укра­їн­ської шко­ли » скла­да­є­ться з во­сьми ба­зо­вих ком­по­нен­тів:

1. Но­во­го змі­сту осві­ти, за­сно­ва­но­го на фор­му­ван­ні ком­пе­тен­тно­стей, не­об­хі­дних для успі­шної са­мо­ре­а­лі­за­ції в су­спіль­стві.

2. Пе­да­го­гі­ки, що ґрун­ту­є­ться на пар­тнер­стві між учнем, учи­те­лем і ба­тька­ми.

3. Умо­ти­во­ва­но­го учи­те­ля, який має сво­бо­ду твор­чо­сті й роз­ви­ва­є­ться про­фе­сій­но.

4. Орі­єн­та­ції на по­тре­би учня в осві­тньо­му про­це­сі, ди­ти­но­цен­тризм.

5. На­скрі­зно­го про­це­су ви­хо­ва­н­ня, який фор­мує цін­но­сті.

6. Но­вої стру­кту­ри шко­ли, яка до­зво­ляє до­бре за­сво­ї­ти но­вий зміст і на­бу­ти ком­пе­тен­тно­сті для жи­т­тя.

7. Де­цен­тра­лі­за­ції та ефе­ктив­но­го управ­лі­н­ня, що на­дасть шко­лі ре­аль­ну ав­то­но­мію.

8. Спра­ве­дли­во­го роз­по­ді­лу пу­блі­чних ко­штів, який за­без­пе­чує рів­ний до­ступ усіх ді­тей до які­сної осві­ти.

Пред­став­ле­ний ва­рі­ант кон­це­пції не є оста­то­чним, ко­жен мо­же до­лу­чи­ти­ся до обго­во­ре­н­ня та на­ді­сла­ти свою дум­ку що­до кон­це­пції за адре­сою novashkola@mon.gov.ua.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.