Дрес-код – ви­ши­ван­ка

У Рів­но­му в День Не­за­ле­жно­сті від­кри­є­ться між­на­ро­дний кі­но­фе­сти­валь

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

У Рів­но­му пред­ста­ви­ли трей­ле­ри філь­мів, які уві­йшли в про­гра­му Мі­жна­ро­дно­го кі­но­фе­сти­ва­лю «Мі­сто Мрії». Він від­бу­ва­ти­ме­ться впер­ше і роз­по­чне­ться за ти­ждень — 24 сер­пня (на­га­да­є­мо, «День» пи­сав про ньо­го у №138-139 від 5 сер­пня). Рів­не вже при­ймає го­стей кі­но­дій­ства. Так, у мі­сто при­їха­ла 92-рі­чна На­дія Ко­смі­а­ді, донь­ка ві­до­мо­го ху­до­жни­ка, яка зі­гра­ла в біо­гра­фі­чно­му філь­мі «Ка­ва­ле­ри». Її ба­тько Ге­ор­гій Ко­смі­а­ді пев­ний пе­рі­од жив і пра­цю­вав у Рів­но­му. Пе­ред по­ча­тком ІІ сві­то­вої вій­ни ро­ди­на ху­до­жни­ка ви­рі­шує пе­ре­се­ли­ти­ся до Ні­меч­чи­ни. На­дія зно­ву при­їха­ла у Рів­не, мі­сто її ди­тин­ства і юно­сті, че­рез 52 ро­ки. Вла­сне, про це й зня­ли ко­ро­тко­ме­траж­ку. Її мо­жна бу­де по­ба­чи­ти у кон­кур­сній про­гра­мі.

«На­справ­ді На­дія Ко­смі­а­ді дов­гий час мрі­я­ла по­вер­ну­ти­ся на свою ма­лу Ба­тьків­щи­ну. І її мрія здій­сни­ла­ся, — роз­по­від­ає ре­жи­сер філь­му та ди­ре­ктор фе­сти­ва­лю Ві­ктор Бу­ли­га. — Вза­га­лі у на­шій кон­кур­сній про­гра­мі, і між­на­ро­дній, і на­ціо­наль­ній, най­шир­ше пред­став­ле­не са­ме ігро­ве ко­ро­тко­ме­тра­жне кі­но. Та­ко­жмож на бу­де по­ба­чи­ти по чо­ти­ри пов­но­ме­траж­ки іно­зем­них та укра­їн­ських ав­то­рів. Крім то­го, є до­ку­мен­та­лі­сти­ка та ані­ма­ція. Оці­ню­ва­ти­муть ро­бо­ти (а це 68 філь­мів) про­дю­се­ри, сце­на­ри­сти, ре­жи­се­ри, кі­но­кри­ти­ки з Че­хії, Ні­меч­чи­ни, Бі­ло­ру­сі, Іра­ну та Укра­ї­ни».

Ор­га­ні­за­то­ри ви­рі­ши­ли, що дрес-ко­дом у день від­кри­т­тя кі­но­фе­сти­ва­лю ста­не ви­ши­ван­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.