Поль­ський ви­клик

Рі­ше­н­ня Се­йму що­до Во­лин­ської тра­ге­дії по­вин­но ста­ти ім­пуль­сом до ци­ві­лі­зо­ва­ної та дер­жав­ни­цької від­по­віді, на­прав­ле­ної на збе­ре­же­н­ня не про­сто імі­джу Укра­ї­ни, а її пра­ва на вла­сну істо­рію та істо­ри­чні по­ста­ті

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ле­ся ІВАСЮК, до­ктор фі­ло­соф­ських на­ук, пе­ре­кла­дач, Ві­день

Поль­ський Сейм мо­но­лі­тно пі­ді­йшов до «укра­їн­сько­го пи­та­н­ня» і ква­лі­фі­ку­вав укра­їн­ський ви­зволь­ний рух про­ти ко­му­ні­зму, фа­ши­зму та поль­сько­го на­ціо­на­лі­зму як «фа­шист­ський». Зай­ве ка­за­ти, що це на ру­ку РФ. Про пе­ре­сі­чно­го по­ля­ка не ве­де­мо мо­ви: йо­го ре­гу­ляр­но на­вча­ли, як не­на­ви­ді­ти і зне­ва­жа­ти «укра­їн­ських рі­зу­нів» (по­пу­ляр­на в Поль­щі збір­на на­зва укра­їн­ців) і во­дно­час про­дов­жу­ва­ли без­пе­ре­шко­дно ве­сти мі­кро­ко­ло­ні­аль­ну, ко­ло­ні­аль­ну і, як ба­чи­мо сьо­го­дні, не­о­ко­ло­ні­аль­ну по­лі­ти­ку, при­чо­му не ли­ше що­до укра­їн­ців. Зга­дай­мо, при­мі­ром, до­ку­мен­таль­ну стрі­чку про ма­со­ві вбив­ства ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня Ли­тви, вчи­не­ні Ар­мі­єю Кра­йо­вою, який ви­йшов на екра­ни Поль­щі, про­те був швид­ко зня­тий із про­гра­ми (https://www.youtube.com/watch?v =d_BWHvR4eQk).

Для поль­ських по­лі­ти­ків Май­да­ни 2004- го і 2013 — 2014 років ста­ли зна­ком то­го, що укра­їн­ське по­ст­ге­но­ци­дне су­спіль­ство все ще зда­тне на ма­со­вий опір та са­мо­ор­га­ні­за­цію. Опір, який зло­чин­но й не­за­кон­но при­ду­шу­вав­ся поль­ськи­ми елі­та­ми не ли­ше в XX сто­літ­ті і за який те­пер укра­їн­ців за­кли­ка­ють про­си­ти ви­ба­че­н­ня і зре­кти­ся як хи­бно­го за своєю су­т­тю.

Остан­нім до­во­дом для поль­ських на­ціо­на­лі­стів стало, во­че­видь, пе­ре­йме­ну­ва­н­ня Мо­сков­сько­го про­спе­кту на про­спект Сте­па­на Бан­де­ри. Це оста­то­чно пе­ре­ко­на­ло їх у то­му, що укра­їн­ська по­лі­ти­чна на­ція фор­му­є­ться на кон­кре­тних при­кла­дах із ми­нув­ши­ни і вва­жає їх та­ки­ми, що бу­ли спря­мо­ва­ні на фор­му­ва­н­ня укра­їн­ської дер­жав­но­сті. Дер­жав­но­сті, яку поль­ські елі­ти ка­те­го­ри­чно від­ки­да­ли, ча­сто йду­чи всу­пе­реч вла­сним стра­те­гі­чним ін­те­ре­сам.

Про зло­чи­ни по­ля­ків, ско­є­ні з на­мі­ром зни­щи­ти укра­їн­ську етні­чність, я пи­са­ла 2013 року http://www.istpravda.com.ua/article s/2013/10/29/138669, на­го­ло­шу­ю­чи, що в укра­їн­ської сто­ро­ни — обмаль ча­су і що по­трі­бне ба­га­то­том­не ко­мен­то­ва­не ви­да­н­ня ар­хів­них до­ку­мен­тів. На від­мі­ну від поль­ських то­мів, які ста­ли об­ґрун­ту­ва­н­ням ви­снов­ку Се­йму і пи­са­ли­ся поль­ською сто­ро­ною впро­довж ба­га­тьох років, укра­їн­ське ви­да­н­ня має бу­ти по­за кон­текс­том по­лі­ти­ки та емо­цій.

На укра­їн­ське су­спіль­ство че­кає ви­сна­жли­во дов­го­три­ва­ле ін­те­ле­кту­аль­не, ака­де­мі­чне та пси­хо­ло­гі­чне про­ти­сто­я­н­ня з Поль­щею, не­за­ле­жно від то­го, чи укра­їн­ська сто­ро­на про­дов­жить тра­ди­цій­ну глу­ху де­фен­зи­ву, чи обе­ре обду­ма­ний, але актив­ний шлях.

Щоб ви­рі­ши­ти, в яко­му на­прям­ку пі­ти, по­трі­бно ро­зу­мі­ти єв­ро­пей­ський кон­текст поль­сько­го кро­ку. Зу­пи­ню­ся, зокре­ма, на по­ка­зо­во­му для За­хі­дної Єв­ро­пи при­кла­ді Ав­стрії, ко­тра, як і Поль­ща, хоч і не в та­кій агре­сив­ній формі, від­чу­ває й від­тво­рює на ін­те­ле­кту­аль­но­му рів­ні фан­том­ні бо­лі за втра­че­ни­ми те­ри­то­рі­я­ми Схі­дної Га­ли­чи­ни, Пів­ні­чної Бу­ко­ви­ни та За­кар­па­т­тя.

ПРО­БЛЕ­МА УКРА­ЇН­СЬКО­ГО СУСПІЛЬСТВА: ВІДСУТНІСТЬ ГОЛОСУ В ЄВ­РО­ПІ

По­при агре­сію Ро­сії на схо­ді Укра­ї­ни, де­які єв­ро­пей­ські кра­ї­ни не по­збу­ли­ся зви­чки ша­но­бли­во схи­ля­ти­ся пе­ред Ро­сі­єю і спо­сте­рі­га­ють за всім, що від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні, крізь при­зму «не­о­мо­скво­філь­ських» сте­ре­о­ти­пів ми­сле­н­ня. Та­ке сприйня­т­тя Ро­сії має гли­бо­ке ко­рі­н­ня, зна­чною мі­рою іде­о­ло­гі­чне і, зві­сно, фі­нан­со­ве під­ґрун­тя, осо­бли­во це сто­су­є­ться лі­во­ра­ди­каль­них та уль­тра­пра­вих єв­ро­пей­ських сил. Про­те ця те­ма за­над­то роз­ло­га, щоб зу­пи­ня­ти­ся на ній де­таль­ні­ше.

Су­дя­чи з то­го, що са­ме сьо­го­дні до­во­ди­ться чу­ти сту­ден­там і віль­ним слу­ха­чам Ві­ден­сько­го уні­вер­си­те­ту на ле­кці­ях ба­га­тьох істо­ри­ків та лі­те­ра­ту­ро­знав­ців, то, з одно­го бо­ку, від­чу­тно по­си­лю­ю­ться ан­ти­укра­їн­ські на­строї ви­кла­да­цько­го пер­со­на­лу на рів­ні про­фе­со­рів і до­кто­рів (зві­сно, під га­слом «тре­ба зна­ти прав­ду») та їхня тен­ден­цій­ність що­до укра­їн­ської істо­рії. А з дру­го­го — спо­сте­рі­га­є­мо опо­се­ред­ко­ва­не ви­зна­н­ня ро­сій­ської ве­ли­чі та пра­ва РФ на по­лі­ти­ку за­во­йов­ни­ка. Той факт, що такий під­хід у по­лі­ти­чно­му аспе­кті — гол у вла­сні во­ро­та, зро­зумі­ло ко­жно­му, про­те це не впли­ває на ака­де­мі­чну ін­тер­пре­та­цію укра­їн­ської істо­рії.

Я вже мов­чу про про­бле­му фа­кти­чної від­су­тно­сті укра­ї­ні­сти­ки при єв­ро­пей­ських уні­вер­си­те­тах. На­то­мість ру­си­сти­ка і по­ло­ні­сти­ка де­ся­ти­лі­т­тя­ми плі­дно пра­цю­ють і про­цві­та­ють.

На ле­кці­ях з істо­рії у Ві­ден­сько­му уні­вер­си­те­ті сту­ден­там із усіх кра­їн сві­ту по кіль­ка ра­зів за ле­кцію по­вто­рю­є­ться, що ОУН-УПА бу­ли, без­сум­нів­но, то­таль­но фа­шист­ськи­ми й ан­ти­се­міт­ськи­ми фор­му­ва­н­ня­ми. Тих, хто хоч якось ста­вить та­кі твер­дже­н­ня під сум­нів чи про­сто уни­кає одно­бо­ких уза­галь­нень, ігно­ру­ють. Пер­ши­ми у спи­сках ре­ко­мен­до­ва­ної лі­те­ра­ту­ри сто­ять текс­ти Рос­со­лін­сько­го-Лі­бе і Ко. Во­ни є про­грам­ни­ми. Крім то­го, я не при­га- дую, щоб за остан­ні ро­ки на ака­де­мі­чні дис­ку­сії чи на до­по­відь до Ві­дня за­про­си­ли би, ска­жі­мо, Во­ло­ди­ми­ра В’ятро­ви­ча, на­то­мість ре­гу­ляр­но опла­чу­ють ві­зи­ти тих, хто по­вто­рює ман­тру рос­со­лін­ських.

Го­лов­на про­бле­ма по­ля­гає в то­му, що на­ра­зі в ба­га­тьох кра­ї­нах Єв­ро­пи су­спіль­ство не го­то­ве до пов­но­цін­ної та все­бі­чної дис­ку­сії на рі­зні те­ми істо­рії Укра­ї­ни. Укра­їн­ців як етні­чну спіль­но­ту на уні­вер­си­тет­ських се­мі­на­рах на­у­ков­ці тра­фа­ре­тно на­зи­ва­ють, зокре­ма, «на­ро­дом се­лян», який в істо­ри­чно­му пла­ні «не мо­же пре­тен­ду­ва­ти на Ки­їв­ську Русь» як свою по­пе­ре­дни­цю, бо укра­їн­ці ні­ко­ли не бу­ли «па­нів­ною на­ці­єю». Ча­сто в ау­ди­то­рі­ях уні­вер­си­те­ту від ви­кла­да­цько­го пер­со­на­лу лу­на­ють те­зи про те, що Го­ло­до­мор, мов­ляв, був ви­пад­ко­ві­стю... Вта­ко­му на­прям­ку ви­хо­ву­ю­ться єв­ро­пей­ські сту­ден­ти, се­ред яких — май­бу­тні на­у­ков­ці.

ВУкра­ї­ни на За­хо­ді не­має «облич­чя», по­при так зва­ну куль­тур­ну ди­пло­ма­тію, яка, без­умов­но, ва­жли­ва, але є да­ле­ко не ви­рі­шаль­ною і та­кою ні­ко­ли не ста­не.

Тіль­ки не­що­дав­но Єв­ро­па по­ча­ла ро­зу­мі­ти стра­те­гі­чне зна­че­н­ня Укра­ї­ни і те, що ХХ сто­лі­т­тя да­ва­ло єв­ро­пей­ським кра­ї­нам чи­ма­ло шан­сів до­по­мог­ти Укра­ї­ні ста­ти дер­жа­вою, про­те во­ни во­лі­ли ма­ти спра­ву із силь­ною Ро­сі­єю, аніж з віль­ною Укра­ї­ною. За ігно­ру­ва­н­ня цьо­го шан­су Єв­ро­па за­пла­ти­ла свою ці­ну. Що­до неї, а та­кож що­до то­го, чо­му са­ме те­пер, ко­ли в Укра­ї­ні, тоб­то на схо­ді Єв­ро­пи, йде не­ого­ло­ше­на вій­на з бо­ку Ро­сії, а на за­хо­ді Єв­ро­пи — ого­ло­ше­на вій­на з бо­ку те­ро­ри­стів та «гі­бри­дна вій­на» з бо­ку ті­єї ж Ро­сії, чи­ма­ло на­у­ков­ців За­хі­дної Єв­ро­пи й на­да­лі не в ста­ні по­до­ла­ти свої ком­пле­кси і страх пе­ред Укра­їн­ською дер­жа­вою та її істо­рі­єю, — про це ко­лись на­пи­шуть на­сту­пні по­ко­лі­н­ня істо­ри­ків.

ТАВРУВАННЯ НА ПРАВОВОМУ РІВ­НІ: QUI BONO?

По­при те, що ЄС ча­сто зви­ну­ва­чує Поль­щу в по­си­лен­ні пра­вих на­стро­їв, поль­ські по­лі­ти­ки теж бе­руть на озбро­є­н­ня та­кти­ку таврування і зви­ну­ва­че­н­ня тих, у ко­му з яки­хось при­чин вба­ча­ють не­без­пе­ку.

Таврування — це та­кти­чний хід, який зав­жди се­бе ви­прав­до­вує, бо за­га­няє об’єкт в обо­ро­ну, ста­вить пе­ред по­тре­бою ви­прав­до­ву­ва­ти­ся. А ви­ро­бля­ти ком­пле­кси не­пов­но­цін­но­сті є ви­про­бу­ва­ною збро­єю що­до про­тив­ни­ка, який ось-ось на­бе­ре сил і ста­не на но­ги.

З Укра­ї­ною це про­сто — во­на ака­де­мі­чно не го­то­ва до за­хи­сту, фа­кти­чно осла­бле­на вій­ною, та ще й, до то­го ж, у ста­ні вій­ни пев­ною мі­рою за­ле­жна від став­ле­н­ня до се­бе з бо­ку ЄС, ба­га­то кра­їн яко­го так і не зро­зумі­ли тра­ге­дії пост­ко­му­ні­сти­чних кра­їн та суть ви­зволь­них ру­хів Цен­траль­ної та Схі­дної Єв­ро­пи, за­ли­ша­ю­чись в ома­ні ро­сій­ських мі­фів про Ро­сію як «но­сія слов’ян­ської ци­ві­лі­за­ції» та «ко­ли­ску трьох бра­тніх на­ро­дів»...

Що по­трі­бно ро­зу­мі­ти укра­їн­ській по­лі­ти­чній на­ції для са­мо­за­хи­сту? По-пер­ше, ви­хо­ди­ти з то­го, що, да­руй­те ме­ні не ду­же по­стмо­дер­не по­рів­ня­н­ня, поль­ська сто­ро­на обра­ла по­лі­ти­ку хи­жа­ка що­до тра­во­їдних, і від неї не­ско­ро ві­ді­йде. Са­ме за­раз це по­трі­бно зро­зу­мі­ти і зро­би­ти на­ле­жні ви­снов­ки. На жаль, з істо­рії Укра­ї­ни зна­є­мо чи­ма­ло при­кла­дів то­го, що укра­їн­ці ре­а­гу­ють на не­без­пе­ку ли­ше то­ді, ко­ли їх ха­па­ють за гор­ло, бо їм пе­ре­ва­жно не ви­ста­чає ана­лі­ти­чних зді­бно­стей ви­ра­ху­ва­ти й роз­пі­зна­ти не­без­пе­ку за­зда­ле­гідь.

Ви­сно­вок Се­йму має ста­ти ім­пуль­сом до ци­ві­лі­зо­ва­ної та дер­жав­ни­цької від­по­віді, спря­мо­ва­ної на збе­ре­же­н­ня не про­сто імі­джу Укра­ї­ни, а її пра­ва на вла­сну істо­рію та істо­ри­чні по­ста­ті. Цю від­по­відь має бу­ти по­чу­то не тіль­ки в Поль­щі, а й в усій Єв­ро­пі. Во­дно­час по­трі­бно очі­ку­ва­ти, що рі­ше­н­ня Се­йму від 22 ли­пня 2016 року бу­де під­три­ма­но ана­ло­гі­чни­ми ре­зо­лю­ці­я­ми в Ро­сії й тих єв­ро­пей­ських кра­ї­нах, які пе­ре­бу­ва­ють під пу­тін­ським впли­вом, і пе­ре­гля­ду не під­ля­га­ти­ме.

По-дру­ге, вар­то ро­зу­мі­ти, що ЄС і без поль­ських вну­трі­шніх про­блем осла­бле­ний кри­зою з бі­жен­ця­ми, стрім­кою ісла­мі­за­ці­єю та ра­ди­ка­лі­за­ці­єю Єв­ро­пи, про­те­ста­ми гро­ма­дян ЄС про­ти прав­ля­чих пар­тій та їхньої мі­гра­цій­ної та еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки і, зре­штою, під­си­ле­н­ням пра­вих на­стро­їв се­ред на­се­ле­н­ня, яке до цьо­го ча­су бу­ло без­за­сте­ре­жно від­да­ним де­мо­кра­ти­чним цін­но­стям. Після остан­ніх те­ра­ктів в ЄС зни­кло еле­мен­тар­не від­чу­т­тя без­пе­ки в що­ден­но­му жит­ті, яке єв­ро­пей­ське су­спіль­ство по­ряд з до­бро­бу­том ці­ну­ва­ло най­біль­ше.

Про об’єд­на­ну й мир­ну Єв­ро­пу го­во­ри­ти вже, на жаль, не до­во­ди­ться — з огля­ду на зга­да­ні про­бле­ми за­хи­та­ла­ся як іде­о­ло­гія, так і са­ма по­лі­ти­чна кон­стру­кція Єв­ро­пи. Як Єв­ро­па се­бе ря­ту­ва­ти­ме, і чи вда­сться їй це зро­би­ти після де­ся­ти­літь стра­те­гі­чних по­ми­лок та ко­ро­тко­зо­рої по­лі­ти­ки, по­ка­же час.

По-тре­тє, не по­трі­бно спри­йма­ти си­ту­а­тив­ну про­укра­їн­ську по­лі­ти­ку Поль­щі як озна­ку су­сід­ської при­я­зні. Це одна із стра­те­гій поль­сько­го са­мо­за­хи­сту, зокре­ма, про­ти по­тен­цій­ної ро­сій­ської агре­сії, об’єктом якої Поль­ща мо­же лег­ко ста­ти.

Не вар­то на­їв­но ві­ри­ти в те, що «кар­ти по­ля­ка», які ви­да­ю­ться ба­га­тьом укра­їн­цям, від­кри­тий і ча­сто без­пла­тний до­ступ до осві­ти в Поль­щі для укра­їн­ської мо­ло­ді, фі­нан­су­ва­н­ня кур­сів поль­ської мо­ви в Укра­ї­ні, ві­зо­ві цен­три в ба­га­тьох мі­стах то­що спря­мо­ва­ні на те, що­би змі­цни­ти в укра­їн­ців по­ня­т­тя дер­жав­но­сті й да­ти їм гі­дну осві­ту. Над пи­та­н­ням «кре­сів» пра­цю­ють поль­ські по­лі­ти­ки і на­у­ков­ці дав­но, тим ча­сом як укра­їн­ська сто­ро­на, зре­штою, як і бі­ло­ру­ська та ли­тов­ська, де­лі­ка­тно мов­чить, офіційно на­віть не за­пе­ре­чу­ю­чи про­ти ви­ко­ри­ста­н­ня цьо­го по­ня­т­тя «схі­дні кре­си». Па­сив­ність і псев­до ди­пло­ма­ти­чність у пи­тан­ні поль­сько-укра­їн­ських від­но­син після ви­снов­ку Се­йму ма­ти­муть дра­ма­ти­чні на­слід­ки для Укра­ї­ни.

КОНСЕРВАЦІЯ ПРО­БЛЕ­МИ

Ча­сто до­во­ди­ться чу­ти, що, мов­ляв, «не­хай уже бу­де», не­му­дро встря­ва­ти в су­пе­ре­чку з тим, від ко­го бу­цім­то за­ле­жні, збе­рі­гай­мо спо­кій, бу­дьмо ди­пло­ма­ти­чни­ми, не тре­ба по­во­ди­тись, як поль­ські гор­ло­хва­ти. А там, ди­вись, на­ста­не час, і «ми ста­не­мо на но­ги, і то­ді ска­же­мо своє сло­во».

До ви­снов­ку Се­йму, з огля­ду на си­ту­а­цію в Укра­ї­ні, я теж бу­ла та­кої дум­ки, на­по­ля­га­ю­чи во­дно­час на то-

му, що має від­бу­ва­ти­ся між­ди­сци­плі­нар­на ро­бо­та над ба­га­то­том­ним ака­де­мі­чним ви­да­н­ням ко­мен­то­ва­них ар­хів­них ма­те­рі­а­лів про зло­чи­ни поль­ської сто­ро­ни, при­чо­му не ли­ше у во­єн­ний, ай у мир­ний час. Ма­ють бу­ти опра­цьо­ва­ні й опу­блі­ко­ва­ні ма­те­рі­а­ли що­до всьо­го пе­рі­о­ду ко­ло­ні­за­тор­ської по­лі­ти­ки Поль­щі в Укра­ї­ні, бо фра­гмен­тар­ність — це фор­мат поль­сько­го під­хо­ду, адже дає змо­гу ін­тер­пре­ту­ва­ти по­дії на Во­ли­ні не як на­слі­док зло­чи­нів поль­ської сто­ро­ни, а як щось ізо­льо­ва­не.

Те рі­ше­н­ня Се­йму — це нер­во­вий крок ко­ли­шньо­го ко­ло­ні­за­то­ра що­до втра­че­ної ко­ло­нії. Ко­ли­шні ім­пе­рії хво­рі­ють на одну і ту ж хво­ро­бу — во­ни вва­жа­ють се­бе ві­чни­ми, а під­ко­ре­ні на­ціо­наль­но­сті — об’єкта­ми, при­ре­че­ни­ми на аси­мі­ля­цію, тоб­то зни­кне­н­ня. Нер­во­вість Поль­щі по­ясню­є­ться, зокре­ма, не­ро­зу­мі­н­ням то­го, що на­віть по­ст­ге­но­ци­дні суспільства ви­яв­ля­ю­ться більш жи­ву­чи­ми, аніж вла­сна ім­пе­рія.

На жаль, че­ка­ти, до­ки «ста­не­мо на но­ги», уже не до­ве­де­ться, бо рі­ше­н­ня Се­йму є пер­шою за ро­ки не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни да­ле­ко­гля­дною спро­бою та­ки не да­ти їй зве­сти­ся на но­ги.

Укра­їн­ська сто­ро­на в дер­жав­ни­цьких ін­те­ре­сах зо­бов’яза­на да­ти від­по­відь — не агре­сив­ну, а ци­ві­лі­зо­ва­ну, тоб­то фун­да­мен­таль­ну, об’єктив­ну і та­ку ж да­ле­ко­гля­дну і з дер­жав­ни­цької по­зи­ції, яку обра­ла для се­бе Поль­ща. Ли­ше та­ку мо­ву ро­зу­міє су­ча­сна і ро­зу­мі­ти­ме май­бу­тня Поль­ща. То­му по­трі­бні гло­баль­ні кро­ки з бо­ку укра­їн­сько­го по­лі­ти­ку­му.

По- пер­ше, уряд Укра­ї­ни по­ви­нен фі­нан­су­ва­ти ба­га­то­том­не ака­де­мі­чне до­слі­дже­н­ня про­бле­ма­ти­ки поль­ських зло­чи­нів над укра­їн­ця­ми у во­єн­ний та мир­ний час за весь пе­рі­од ко­ло­ні­за­ції з ар­хів­ни­ми даними на між­ди­сци­плі­нар­но­му рів­ні, а та­кож пу­блі­ка­цію ре­зуль­та­тів укра­їн­ською, поль­ською та ан­глій­ською мо­ва­ми.

По- дру­ге, уряд по­ви­нен фі­нан­су­ва­ти чи, при­найм­ні, по­спри­я­ти зна­йден­ню ко­штів для від­кри­т­тя не­хай не­ве­ли­чких фа­куль­те­тів укра­ї­ні­сти­ки при най­біль­ших уні­вер­си­те­тах Єв­ро­пи і умо­жли­ви­ти в них ро­бо­ту укра­їн­ських на­у­ков­ців, які за­про­по­ну­ва­ли б За­хо­ду які­сно но­ві те­зи, зокре­ма, що­до поль­сько­го пи­та­н­ня і що­до ко­му­ні­сти­чних зло­чи­нів та ге­но­ци­дів.

Ко­лись в Укра­ї­ні йшло­ся про ство­ре­н­ня укра­їн­сько­го Пан­те­о­ну за ана­ло­гі­єю до поль­сько­го Ва­ве­ля чи Пан­те­о­ну в Па­ри­жі. Однак чо­мусь укра­їн­ці, на від­мі­ну від по­ля­ків та фран­цу­зів, не на­ва­жу­ю­ться ство­ри­ти пам’ятник тим, ко­го вва­жа­ють сво­ї­ми ви­да­тни­ми по­ста­тя­ми і мо­ги­ли яких ре­гу­ляр­но й без­кар­но плюн­дру­ють за кор­до­ном. Такий Пан­те­он був би по­ту­жним ар­гу­мен­том і ви­ра­зним си­гна­лом на дер­жав­но­му рів­ні (http://tyzhden.ua/Columns/50/125 576). Укра­ї­на по­вин­на зро­би­ти все, щоб Єв­ро­па про­чи­та­ла, по­ба­чи­ла і зро­зумі­ла її істо­рію, а та­кож, щоб по­чу­ла її на­у­ков­ців.

Обра­ний поль­ськи­ми елі­та­ми на­пря­мок зви­ну­ва­че­н­ня Укра­ї­ни у фа­шист­сько­му ми­ну­ло­му три­ва­ти­ме по­стій­но, ру­ха­ти­ме­ться по ви­схі­дній і ма­ти­ме під­трим­ку в низ­ці кра­їн Єв­ро­пи. Тре­ба го­ту­ва­ти­ся до то­го, що ко­жно­го року в ли­пні на Во­линь іти­муть хо­ди по­ля­ків. На цьо­му ґрун­ті здій­сню­ва­ти­ме­ться ме­дій­на про­па­ган­да і вла­што­ву­ва­ти­му­ться про­во­ка­ції під апло­ди­смен­ти Крем­ля.

Якщо уряд і Пре­зи­дент Укра­ї­ни після 22 ли­пня 2016 року не ви­зна­ють пи­та­н­ня по­лі­ти­чно­го та істо­ри­чно­го ста­ту­су ви­зволь­но­го ру­ху Укра­ї­ни ХХ сто­лі­т­тя, зокре­ма в кон­текс­ті від­но­син з Поль­щею як один із по­лі­ти­чно прі­о­ри­те­тних, то во­ни за­кон­сер­ву­ють ве­ли­че­зну про­бле­му, яка ста­не для Укра­ї­ни і на­сту­пних по­ко­лінь по­лі­ти­ків мі­ною упо­віль­не­ної дії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.