«16-та бри­га­да ЗСУ – з ге­ро­ї­чним лі­то­пи­сом»

У Бро­дах на Львів­щи­ні Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко вша­ну­вав пам’ять загиблих льо­тчи­ків та на­го­ро­див вій­сько­во­слу­жбов­ців

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Вчо­ра під час ро­бо­чої по­їзд­ки до Львів­ської обла­сті Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко від­ві­дав вій­сько­ву ча­сти­ну у Бро­дах та взяв участь у вша­ну­ван­ні пам’яті загиблих у трав­ні 2014 року льо­тчи­ків. Під час по­кла­да­н­ня кві­тів до ме­мо­рі­аль­ної до­шки Пе­тро По­ро­шен­ко схи­лив пе­ред нею ко­лі­но. Пі­зні­ше він по­спіл­ку­вав­ся із вдо­ва­ми загиблих ге­ро­їв.

Як пе­ре­да­ють ЗМІ, під час ви­сту­пу Гла­ва дер­жа­ви роз­по­вів, що вер­то­лі­тни­ки з Бро­дів бу­ли під­ня­ті по вій­сько­вій три­во­зі одни­ми з пер­ших у бе­ре­зні 2014 року і за­раз про­дов­жу­ють ви­ко­ну­ва­ти зав­да­н­ня у зо­ні АТО. Про­тя­гом цьо­го ча­су во­ни здій­сни­ли 3,5 тис. бо­йо­вих ви­льо­тів, 36 вій­сько­вих слу­жбов­ців на­го­ро­дже­но, 8 льо­тчи­ків за­ги­ну­ло.

Під час за­хо­ду Пе­тро По­ро­шен­ко від­зна­чив дер­жав­ни­ми на­го­ро­да­ми — ор­де­ном ім. Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го й «За му­жність» 11 війсь- ко­во­слу­жбов­ців і ко­ман­ди­ра 16-ї окре­мої бри­га­ди ар­мій­ської авіа­ції Іго­ря Яре­мен­ка.

«16-а бри­га­да є по­ту­жною оди­ни­цею Зброй­них сил Укра­ї­ни з ге­ро­ї­чним лі­то­пи­сом і бо­йо­вою май­стер­ні­стю», — ци­ту­ють ЗМІ Пре­зи­ден­та. Він та­кож анон­су­вав про пла­ни по­бу­до­ви 48-квар­тир­но­го бу­дин­ку для вій­сько­во­слу­жбов­ців 16ї бри­га­ди, для чо­го вже бу­ло про­ве­де­но тен­де­ри.

ФОТО МИХАЙЛА МАРКІВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.