Жа­хі­т­тя в Алеп­по Ві­део хло­пчи­ка, вря­то­ва­но­го зі зни­ще­ної бу­дів­лі, обле­ті­ло увесь світ

Den (Ukrainian) - - День планети -

Си­рій­ські ан­ти­уря­до­ві акти­ві­сти опри­лю­дни­ли шо­ку­ю­чі ка­дри з ма­лень­ким хло­пчи­ком, яко­го бу­ло врятовано зі зни­ще­ної під час авіа­уда­ру бу­дів­лі в мі­сті Алеп­по, що в обло­зі. Ві­део і фо­то­гра­фії хло­пчи­ка зі скри­вав­ле­ним облич­чям, який си­дить у гли­бо­ко­му шо­ці в ма­ши­ні «швид­кої допомоги», обле­ті­ли со­ці­аль­ні ме­ре­жі, ви­кли­кав­ши хви­лю жа­ху й обу­ре­н­ня.

За ін­фор­ма­ці­єю лі­ка­рів, хло­пчи­ка звуть Ом­ран Да­кніш, йо­му п’ять років, по­ві­дом­ляє Бі-Бі-Сі. У се­ре­ду ввечері йо­му на­да­ли ме­ди­чну до­по­мо­гу — у ди­ти­ни бу­ли силь­ні трав­ми го­ло­ви. Що ста­ло­ся з ін­ши­ми чле­на­ми йо­го ро­ди­ни, до­сі до кін­ця не­зро­зумі­ло.

Си­рій­ські уря­до­ві вій­ська за під­трим­ки ро­сій­ської авіа­ції роз­ви­ва­ють на­ступ на утри­му­ва­ні пов­стан­ця­ми квар­та­ли Алеп­по. Упро­довж остан­ніх кіль­кох ти­жнів про- ти­сто­я­н­ня по­си­ли­ло­ся і при­зве­ло до со­тень люд­ських жертв.

За даними опо­зи­цій­но­го прес- цен­тру Алеп­по, фо­то­гра­фії по­ра­не­ної ди­ти­ни бу­ло зро­бле­но в утри­му­ва­но­му пов­стан­ця­ми ра­йо­ні Ка­тер­джі в се­ре­ду, одра­зу після авіа­уда­ру, в результаті яко­го чо­ти­ри осо­би за­ги­ну­ло і 12 бу­ло по­ра­не­но.

На ві­део за­фі­ксо­ва­но мо­мент, ко­ли лі­ка­рі ви­но­сять хло­пчи­ка зі зруй­но­ва­ної бу­дів­лі і са­дять йо­го в ма­ши­ну «швид­кої допомоги». Ди­ти­на вкри­та пи­лом і бру­дом, її облич­чя за­кри­вав­ле­не.

Лі­кар від­хо­дить убік, а хло­пчик за­ли­ша­є­ться мов­чки си­ді­ти на мі­сці. Він ди­ви­ться пе­ред се- бе — най­імо­вір­ні­ше, в гли­бо­ко­му шо­ці від по­дії. По­тім ди­ти­на про­во­дить ру­кою по облич­чю, ди­ви­ться на кров, що за­ли­ши­ла­ся на до­ло­ні, і ви­ти­рає її об си­ді­н­ня. По­тім ми ба­чи­мо ще двох ма­лень­ких ді­тей і чо­ло­ві­ка — всі во­ни та­кож ді­ста­ли по­ра­не­н­ня в результаті авіа­уда­ру.

Оса­ма Абу аль-Эзз, лі­кар з Алеп­по, роз­по­вів ін­фор­ма­цій­но­му агент­ству АП, що швид­ка до­по­мо­га при­ве­зла хло­пчи­ка до лі­кар­ні під на­звою M10. У ди­ти­ни бу­ли трав­ми го­ло­ви, але лі­ка­рі не зна­йшли у неї по­шко­джень моз­ку і пі­зні­ше ви­пи­са­ли.

Жур­на­ліст бри­тан­ської га­зе­ти Daily Telegraph та­кож ви­клав у сво­є­му Твіт­те­рі фо­то­гра­фію хло­пчи­ка, що ле­жить на но­шах з пов’ язкою на голові, яка за­кри­ває йо­го лі­ве око.

«При­го­лом­ше­не і скри­вав­ле­не облич­чя ці­єї ди­ти­ни від­обра­жає суть жа­ху, що від­бу­ва­є­ться в Алеп­по», — на­пи­сав Адіб Ши­ша­лі, член опо­зи­цій­ної Си­рій­ської на­ціо­наль­ної ра­ди.

Гру­па ан­ти­уря­до­вих гро­мад­ських акти­ві­стів, яка на­зи­ває се­бе Мі­сце­ви­ми ко­ор­ди­на­цій­ни­ми ко­мі­те­та­ми Си­рії, по­ві­до­ми­ла, що три осо­би за­ги­ну­ло вна­слі­док зав­да­но­го авіа­уда­ру. За ін­фор­ма­ці­єю акти­ві­стів, ро­сій­ські бом­бар­ду­валь­ни­ки ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли для об­стрі­лу «ва­ку­ум­ні ра­ке­ти» — най­імо­вір­ні­ше, ма­ю­ться на ува­зі боє­при­па­си із за­паль­ною су­міш­шю.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.