...Другий після Шрьо­де­ра?

Екс­пер­ти «Дня» — про не­чу­ва­не пе­ре­сми­ку­ва­н­ня істо­рії у ви­сту­пі мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни Штайн­ма­є­ра в Єка­те­рин­бур­зі

Den (Ukrainian) - - День планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Дня­ми що­ден­на ні­ме­цька га­зе­та Bild роз­кри­ти­ку­ва­ла мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни Фран­ка­Валь­те­ра Штайн­ма­є­ра за йо­го ви­ступ пе­ред сту­ден­та­ми Ураль­сько­го фе­де­раль­но­го уні­вер­си­те­ту в ро­сій­сько­му Єка­те­рин­бур­зі ми­ну­ло­го по­не­діл­ка. Ви­да­н­ня ви­зна­ло ви­ступ уря­дов­ця « най­більш про­ро­сій­ською про­мо­вою » , з якою ко­ли­не­будь ви­сту­пав ні­ме­цький мі­ністр за­кор­дон­них справ. « Ро­сій­ські си­гна­ли не зав­жди лег­ко « про­ра­ху­ва­ти » , — ци­тує Bild ви­ступ Штайн­ма­є­ра. — Ві­зьме­мо хо­ча б Крим. Спо­ча­тку йшло­ся про си­ли са­мо­обо­ро­ни, по­тім з’яви­ли­ся, так би мо­ви­ти, «зе­ле­ні чо­ло­ві­чки», а по­тім стало йти­ся про «спец­слу­жби». Що з цьо­го ми ма­є­мо зро­зу­мі­ти? Ко­ли ми ма­є­мо по­ча­ти хви­лю­ва­ти­ся?»

На дум­ку ви­да­н­ня, на­вряд чи мо­жна на­стіль­ки не­прав­до­по­ді­бно під істо­ри­чним ку­том зо­ру пред­ста­ви­ти про­цес ане­ксії Кри­му, яка су­пе­ре­чи­ла всім нор­мам мі­жна­ро­дно­го пра­ва. «Пра­кти­чно одра­зу ні в ко­го не ви­ни­кло сум­ні­вів, що йде­ться про мас­шта­бний зброй­ний на­пад на су­ве­рен­ну дер­жа­ву», — пи­ше Bild. Го­во­ря­чи про роз­пад Ра­дян­сько­го Со­ю­зу, Штайн­ма­єр за­зна­чив, що ба­га­то ро­сі­ян вба­ча­ють у цьо­му «ка­та­стро­фу». У ці­ло­му га­зе­та Bild оці­нює про­мо­ву мі­ні­стра за­кор­дон­них справ як «не­чу­ва­не пе­ре­сми­ку­ва­н­ня істо­рії, яке на ко­ристь ли­ше Крем­лю і дру­жбі між СДПН та лі­ви­ми, які з ве­ли­кою сим­па­ті­єю став­ля­ться до Ро­сії і ба­чать зло пе­ред­усім у НАТО».

«МЕТОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ЗОВ­НІ­ШНЬОЇ ПО­ЛІ­ТИ­КИ МАЄ БУ­ТИ ВИРІШЕННЯ ПРО­БЛЕ­МИ, А НЕ ОПЛЕСКИ ВЛАСНІЙ ПУБЛІЦІ»

Гер­хард ГНАУК, ко­ре­спон­дент га­зе­ти Die Welt у Вар­ша­ві:

— Та кі сло ва не так рід ко лу на ють, особ ли во з бо ку со - ці­ал-де­мо­кра­тів. Я ба­чу тут три при­чи­ни. По-пер­ше, со­ці­ал-де­мо­кра­ти не ро­зу­мі­ють су­тно­сті ро сійсь ко го пост ра дянсь ко го ім­пе­рі­а­лі­зму. По-дру ге, Штайн­ма­єр, ма­буть, зва­жає на те, що ро­сій­ська елі­та не ду­же лю­бить кри ти ку і не вміє з нею жи ти (ді­а­гноз, сам по со­бі, по­став­ле­ний пра­виль­но). По-тре­тє, пар - тія со­ці­ал-де­мо­кра­тів пе­ре­бу­ває у ве ли кій кри зі, 2017 ро ку ви - бо ри, а твер д жен ня ти пу « ми дру­жи­мо з Ро­сі­єю» до­во­лі по­пу­ляр­ні у пев­них ко­лах ні­ме­цько­го сус піль ст ва, особ ли во на лі - во­му флан­гу сце­ни, а тут силь­на пост­ко­му­ні­сти­чна пар­тія Die Linke, з якою, ма буть, со ці ал­де­мо­кра­ти кон­ку­ру­ють за го­ло - си ви­бор­ців.

Впли во вий пред с тав ник ХДС, пар­тії Мер­кель у Єв­ро­пар­ла­мен­ті Ель­мар Брок, дав у га­зе­ті Bild го­стру ре­а­кцію на сло­ва Штайн­ма­є­ра. Йо­го сло­ва про ро­сій­ську мо­ву в Укра­ї­ні він на­звав « особ ли во аб сур д ни ми » , і загалом він під­кре­слив, що «метою від по ві даль ної зов ніш ньої по лі ти ки має бу ти ви рі шен ня про­бле­ми, а не оплески власній публіці».

«ЦЕ — СЛОВЕСНА ЕКВІЛІБРИСТИКА, ЩОБ БІЛЬШ-МЕНШ ПРИЙНЯТНО ПОДАТИ СВОЮ АБСОЛЮТНО НЕАДЕКВАТНУ ПО­ЗИ­ЦІЮ»

Во­ло­ди­мир ОГРИЗКО, екс-мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни:

— Це го­во­рить про те, що со­ці­ал-де­мо­кра­ти по­ча­ли ду­ма­ти про на­сту­пні ви­бо­ри і про те, що їм тре­ба шу­ка­ти со­юз із ще більш лі­ви­ми, яки­ми за­раз де­хто за­хо­плю­є­ться у Ні­меч­чи­ні. Я ду­маю, що це на­сам­пе­ред пас лі­вим у Ні­меч­чи­ні, щоб за­без­пе­чи­ти со­бі на на­сту­пних ви­бо­рах фор­му­ва­н­ня ко­а­лі­ції і в такий спо­сіб утри­ма­ти­ся при вла­ді. Ду­маю, що це не є по­зи­ці­єю Ні­меч­чи­ни, бо на­віть ні­ме­цьке мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ ду­же ску­по по­ін­фор­му­ва­ло про ві­зит Штайн­ма­є­ра до Ро­сії, по­зна­чив­ши, що від­бу­ли­ся пе­ре­го­во­ри з та­ких-то пи­тань.

Ду­маю, що це осо­би­ста по­зи­ція Штайн­ма­є­ра. І пев­на тра­ди­цій­ність ні­ме­цької со­ці­ал-де­мо­кра­тії, яка тя­гне­ться з да­ле­ких ча­сів, а в остан­ні ро­ки ха­ра­кте­ри­зу­ва­лась ви­да­тним ім’ям як ко­ли­шній кан­цлер Шрьо­дер. То­му тут ні­чо­го но­во­го не­має.

Що сто­су­є­ться тру­дно­стей із чи­та­н­ням «ро­сій­ських си­гна­лів», то це спро­ба Штайн­ма­є­ра зна­йти якісь сло­ва для то­го, щоб якось по­ясни­ти по­зи­цію сво­єї пар­тії. Во­ни, з то­чки зо­ру мі­жна­ро­дно­го пра­ва, абсолютно не­аде­ква­тні і не від­по­від­а­ють то­му, що на­пи­са­но у всіх під­ру­чни­ках з між­дер­жав­них від­но­син. Це спо­сіб щоб спо­до­ба­тись, не за­го­стрю­ва­ти, уни­ка­ти пря­мих пи­тань і пря­мих від­по­від­ей. Це та­ка словесна еквілібристика, щоб більш-менш прийнятно подати свою абсолютно неадекватну по­зи­цію.

P «НІ­МЕЧ­ЧИ­НІ ПО­ТРІ­БНО БІЛЬ­ШЕ ДУ­МА­ТИ ПРО СТВО­РЕ­Н­НЯ УМОВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧАТЬ ПРОДУКТИВНИЙ ДІАЛОГ»

Сю­зан СТЮАРТ, Ні­ме­цький ін­сти­тут з пи­тань між­на­ро­дної по­лі­ти­ки та без­пе­ки (SWP), Бер­лін:

— Я про чи та ла про мо ву Штайн­ма­є­ра в Єка­те­рин­бур­зі і стат тю в га зе ті Bild, яка роз - кри ти ку ва ла йо го. Я не по год - жу­юсь із біль­ші­стю ін­тер­пре­та­цій цьо­го ви­сту­пу в стат­ті Bild. На мій по гляд, про мо ва бу ла спро бою по ка за ти, що Штай н - ма єр ро зу міє, що ба га то по дій остан ніх де ся ти літь роз гля да - ються ду­же по-рі­зно­му в Ро­сії і в Ні­меч­чи­ні. Він по­кла­дає спо­ді­ва­н­ня на за­лу­че­н­ня до діа­ло­гу що до цих різ них уяв лень. Основ на проб ле ма, яку я ба чу, це не йо­го про­мо­ва, те, що ду­же ма­ло людей в Ро­сії (і пра­кти­чно ні­хто на офі­цій­но­му рів­ні) го­то­ві до та­ко­го діа­ло­гу. Го­тов­ність кри­ти­ку­ва­ти се­бе і дії сво­єї кра­ї­ни на­ба­га­то біль­ше при­су­тня в ні мець ко му кон тек с ті, ніж у ро­сійсь ко му. І за раз я не ба чу мо­жли­во­сті для плі­дно­го діа­ло­гу з біль­шо­сті пи­тань, які по­ру­шив Штай н ма єр. І я не ба чу мож ли вос ті для ефек тив ної спів пра ці з Ро сі­єю в Си рії. Ні­меч чи ні по тріб но біль ше ду­ма ти про ство рен ня умов, які за без пе чать про дук тив ний діалог. І при цьо му має бу ти біль ше го тов нос ті ве­сти діа лог не за ра ди са мо го діа ло гу. Це мо же здій с ню ва тись за умо ви, що ін ша сто ро на справ ді за ці - кав ле на в діа ло зі, який роз ви - ває від но си ни, а не є плат фор - мою для вза єм но го об мі ну за - ява­ми.

«ЦЕ СПО­СІБ ЯКИМОСЬ ЧИ­НОМ ЗАСПОКОЇТИ СЕ­БЕ, СВОЮ БЕЗ­ДІ­ЯЛЬ­НІСТЬ»

Ва­силь ФІЛІПЧУК, ке­рів­ник Мі­жна­ро­дно­го цен­тру пер­спе­ктив­них до­слі­джень, Ки­їв:

— Те, що ска зав Штай н ма - єр, це ти по ва ні мець ка, на віть єв­ро­пей­ська по­зи­ція, що ми не ро зу мі є мо, що від бу ва єть ся на схід від на ших кор до нів. « Ми не ро­зу­мі­є­мо ло­гі­ки по­дій, і не ро­зу­мі­є­мо, чо­му го­во­рять одне, а ро­блять ін­ше, а ду­ма­ють щось тре­тє». Іна­кше ка­жу­чи, він ска­зав ро сі я нам, що во ни не про - гно­зо­ва­ні.

По діб не я чув від ба га тьох дип ло ма тів як єв ро пейсь ких, так і аме­ри­кан­ських. Мо­жли­во, це спо­сіб якимось чи­ном за­спо - ко ї ти се бе, свою без ді яль ність та від сут ність влас ної по зи ції, чо­му во­ни не хо­чуть чі­тко по­си­лю ва ти сан к ції, чи вхо ди ти у більш жор ст кі ший пе ре го вор - ний про цес. Усі ж ба чать, що пе ре го во ри по Мінсь ко му фор - ма ту чи нор мандсь ко му — у глу хо му ку ту. І щоб із ньо го вий ти, по тріб но йти на під ви - щен ня ста вок, про по ну ва ти біль ше по зи тив них ре цеп тів уре гу лю ван ня, і як що якась сто ро на їх від ки дає, не по год - жу­є­ться, то йти на за­го­стре­н­ня, збіль­ше­н­ня ка­раль­них кро­ків.

Але за ни­ні­шньої си­ту­а­ції в Ні­меч­чи­ні і ЄС ні­хто не хо­че будь-яких різ­ких кро­ків ні в один, ні в ін­ший бік: ні на по­си­ле­н­ня, ні на по­сла­бле­н­ня. По­ки що во­ни че­ка­ють, чим за­вер­ша­ться най­ближ­чі ви­бо­ри, якою бу­де си­ту­а­ція у нас во­се­ни, хто зі сто­рін зро­бить по­мил­ко­ві кро­ки, що по­тім мо­жна бу­де ви­ко­ри­ста­ти як по­ясне­н­ня, чо­му ми не по­си­ли­ли сан­кції, чи збе­ре­гли їх, чи ска­су­ва­ли. Ін­ши­ми сло­ва­ми, три­ває гра в очі­ку­ва­н­ня, щоб пі­зні­ше бу­ло зро­зумі­ло, ко­го зви­ну­ва­ти­ти. І то­му всі ці сло­ва Штайн­ма­є­ра ціл­ком ля­га­ють у ло­гі­ку та­кої по­зи­ції.

Що сто су єть ся кри ти ки ні - ме­цьким ви­да­н­ням та­кої по­зи­ції, то це впи­су­є­ться в по­лі­ти­чну ні­ме­цьку ди­ску сію. Це озна­чає, що в Ні меч чи ні во на не всім по до ба єть ся. Ду маю, що че рез пів ро ку ні чо го кар ди - наль­но­го не змі­ни­ться, і до без­кі­не­чно очі­ку­ва­ти не від­по­від­ає стра­те­гі­чним ін­те­ре­сам жо­дно­го з грав­ців. І Ні­меч­чи­на, Фран­ція, США, Ки тай, Ве ли ко бри - та­нія ма­ли б, з одно­го бо­ку, йти на під­ви­ще­н­ня ста­вок, зро­ста­н­ня тис ку на РФ, а з дру го го — на про по зи ції яки мось чи ном ви­йти без вій­сько­во­го вирішення цьо­го кон­флі­кту.

А для то го, щоб ви ро би ти по­зи­цію си­стем­но­го вирішення кон ф лік ту, тре ба ма ти пев ні м’язи, по­лі­ти­чну му­жність і во­лю, бу ти по лі тич ним лі де ром рів ня Рей га на, Ко ля, Чер чил - ля. Та­ких лі­де­рів за­раз не­має в Єв­ро пі, то му по зи ція: да вай те че­ка­ти і ди­ви­тись, що бу де, то­му що ми не ро зу мі є мо, що ви ро би те, ціл ком ло гіч на з ні - мець кої чи єв ро пейсь кої точ - ки зо­ру.

«ЗА­РАЗ ЄВ­РО­ПА АБО ВДАЄ, АБО НЕ РО­ЗУ­МІЄ, ЩО ВІД­БУ­ВА­Є­ТЬСЯ В РФ»

Оа­зу НАНТОЙ, про­грам­ний ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту су­спіль­ної по­лі­ти­ки, Ки­ши­нів:

— По-пер­ше, ма­буть, по­трі­бно од ра зу від мо ви тись від ілю - зії що­до за­хі­дних кра­їн. Нам не тре ба іде а лі зу ва ти Єв­ро пейсь - кий Со юз та особ ли во — єв ро - пей­ських по­лі­ти­ків. До­сить зга­да­ти, як Во­ло­ди­мир Пу­тін найняв на ро­бо­ту ко­ли­шньо­го канц ле ра Гер ха да Шрьо де ра. По­дру ге, тре ба зга да ти, як За хід без­по­ра­дно від­ре­а­гу­вав на агре­сію Ро сії про ти Гру зії і як усі роз­хва­ле­ні су­пер­слу­жби не мо­гли пе ред ба чи ти та кий пе ре біг по­дій. По-тре­тє, тре­ба зга­да­ти, що вліт ку 2013 ро ку по ча ло зрос та ти на пру жен ня на вко ло очі ку ва но го при їз ду Вік то ра Яну­ко­ви­ча до Віль­ню­са і під­пи­са­н­ня Уго­ди про асо­ці­а­цію з ЄС, про ект якої ви сів в Ін­тер не ті з груд ня 2011 ро ку і ні ко го не хви лю вав. ЄС ство рю вав ся як еко­но­мі­чна стру­кту­ра де­мо­кра­ти­чних дер­жав, і на­їв­но роз­ра­хо ву ва ти, що він бу де ре агу ва - ти, як сво го ча су НАТО про ти - сто­я­ло Вар­шав­сько­му до­го­во­ру.

Ча­си змі­ни­лись. За­раз Єв­ро­па або при­ки­да­є­ться, або не ро­зу­міє, що від­бу­ва­є­ться в РФ. А там ав­то­ри­тар­ний ре­жим, який зруй­ну­вав пі­сля­во­єн­ну си­сте­му між­на­ро­дної без­пе­ки, бу­ду­чи чле­ном РБ ООН, Ро­сія бло­кує ре­а­кцію ООН на по­ді­бні по­дії, як, на­при­клад, ане­ксію Кри­му по зраз­ку 1938 року, ко­ли Гі­тлер за­хо­пив Су­де­ти. То­му ме­ні важ­ко су­ди­ти, що сто­їть за по­зи­ці­єю мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни.

У нас тут бу­ли свої не­га­тив­ні очі­ку­ва­н­ня у зв’яз­ку з тим, що до сить ши ро ко бу ла по ши ре на дум ка, що Ні меч чи на чи ни ла тиск на Мол­до­ву, щоб во­на про­дов жи ла по ступ ки що до ан ти - кон­ти­сту­цій­но­го ре­жи­му на лі­во му бе ре зі Дніс т ра, за яким «стир­чать» пу­тін­ські ву ха.

І Укра­ї­на, і Мол­до­ва по­вин­ні бу­ти ре­а­лі­ста­ми, не роз­ра­хо­ву­ва­ти, що хтось за нас бу­де ви­ко ну ва ти на ше до маш нє за - вдан ня. І ли ше ви ко нав ши йо - го, мож на бу де роз ра хо ву ва ти на під трим ку з бо ку де мо кра - ти­чних дер жав і ви гля да ти більш пе ре кон ли во, ко ли ви - кла да єш свою по зи цію. Я маю на ува зі ре фор ми, які по тріб ні нам і вам.

Тре ба вра ху ва ти, що Пу тін ефе­ктив­но про­во­дить по­лі­ти­ку «роз­ді­ляй і вла­да­рюй» на єв ро­пейсь ко му кон ти нен ті. Чо го тіль ки вар тує ор га ні зо ва не в Санкт-Пе­тер­бур­зі збо­ри­ще уль­тра пра вих єв ро пей ців, що тя - жіє до фа­ши­зму. Ми всі зна­є­мо, що та­ке ін­фор­ма­цій­не агент­ство « Спут ник » , Russia Today, і ці ін­стру­мен­ти гі­бри­дної вій­ни пра­цю­ють і в єв­ро­пей­ських дер­жа­вах.

Що сто су єть ся кри тич ної пуб лі ка цій Bild, нам за ли ша - єть ся на ді ятись, що ні мець кі по лі ти ки бу дуть більш уваж ні до ме­се­джів не стіль­ки до Ро­сії, а до пу­тін­сько­го ре­жи­му.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.