Мо­ре бу­де ко­му за­хи­ща­ти

Май­бу­тні флот­ські офі­це­ри здо­бу­ва­ють пер­вин­ні на­ви­ки в по­льо­вих умо­вах

Den (Ukrainian) - - Точка Зору -

Кур­сан­ти Оде­ської на­ціо­наль­ної мор­ської ака­де­мії під час по­льо­во­го ви­хо­ду опа­но­ву­ють про­гра­му пер­вин­ної вій­сько­вої під­го­тов­ки солдата (ма­тро­са). Про це по­ві­дом­ляє сайт Мі­н­обо­ро­ни Укра­ї­ни.

На ба­зі Цен­тру за­без­пе­че­н­ня на вчаль но го про це су Війсь ко вої ака де мії май бут ні офі це ри та стар­ши­ни ВМС Укра­ї­ни на пра­кти ці за сво юють ази війсь ко вої так ти ки, так тич ної ме ди ци ни, вог не вої, роз ві ду валь ної, ін же - нер ної, фі зич ної під го тов ки, ор - га ні за ції зв’ яз ку, війсь ко вої то - пог ра фії, ви вчен ня ста ту тів. З цьо­го року та­кож в про­гра­му пер­вин ної війсь ко во- про фе сій ної під го тов ки вве де но но вий пред - мет — без­пе­ка бою, під час яко­го кур­сан­тів на­вча­ють опти­маль­ній по ве дін ці при ар ти ле рійсь ко му чи снай­пер­сько­му об­стрі­лі, авіа­на­льо­ті та в ін­ших ре­аль­них бо­йо вих си ту а ці ях, осно вам мас ку - ван ня та при хо ва но го пе ре мі - ще­н­ня по­лем бою то­що.

Ви­кла­да­чі та офі­це­ри ке­рів­но­го скла­ду та­бір­но­го збо­ру ді­ля­ться й влас ним бой о вим до сві дом, отри­ма­ним як в хо­ді про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції, так і в чи­слен­них ми­ро­твор­чих мі­сі­ях. На час по­льо­во­го ви­хо­ду за­сту­пни ка ми ко ман ди рів взво дів для пер­шо­кур­сни­ків при­зна­че­но кур­сан­тів стар­ших кур­сів, які сво­го ча су та кож бра ли участь в бой о - вих ді­ях на схо­ді кра­ї­ни, про­хо­ди­ли слу­жбу в ча­сти­нах спе­ці­аль­но­го при­зна­че­н­ня.

ФОТО НАДАНО МІНІСТЕРСТВОМ ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.