«Бай То­шо» та йо­го епо­ха

То­дор Жив­ков: спро­ба по­лі­ти­чно­го порт­ре­та

Den (Ukrainian) - - Iсторія та «Я» - Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

Йо­го «до­ма­шнє», не­о­фі­цій­не, ма­ло не пе­стли­ве прі­зви­сько Бай То­шо («Дя­де­чко То­дор» — «бай» є вжи­ва­но­юу бол­гар­ській сіль­ській гли­бин­ці фор­мо­ю­звер­та­н­ня до ша­но­ва­них, по­ва­жних чо­ло­ві­ків ще не лі­тньо­го ві­ку) впро­довж 35 років (1954 — 1989, са­ме стіль­ки ча­су він ке­ру­вав «на­ро­дною» Бол­га­рі­єю), бу­ло до­бре ві­до­мим по всій кра­ї­ні. Сам То­дор Хри­стов Жив­ков (7 ве­ре­сня 1911 р. — 5 сер­пня 1998 р.) не мав ні­чо­го про­ти та­кої «фор­ми на­ро­дно­го пі­а­ру», адже це чу­до­во впи­су­ва­лось у той образ, який він ціл­ком сві­до­мо ство­рю­вав у гро­мад­ській дум­ці бол­гар: про­сто­на­ро­дний, не над­то осві­че­ний, про­те на­ді­ле­ний ве­ли­че­зним здо­ро­вим глу­здом і жит­тє­вим до­сві­дом, про­стий і до­сту­пний у спіл­ку­ван­ні (зга­дай­мо Ми­ки­ту Сер­гі­йо­ви­ча Хру­що­ва — по­рів­ня­н­ня є до­во­лі про­зо­рим), від­да­ний пар­тії й спра­ві на­ро­ду ке­рів­ник, який мо­же одна­ко­во віль­но спіл­ку­ва­ти­ся з ро­бі­тни­ком су­дно­вер­фі та ака­де­мі­ком; се­лян­кою, що пра­цює на по­лі, та сол­да­том­при­кор­дон­ни­ком, пи­сьмен­ни­ком і мо­ря­ком... І дає їм усім вка­зів­ки.

■ Цей, майже «ар­хе­ти­по­вий», імідж «на­ро­дно­го во­ждя» з до­брою, «від­кри­тою лю­дям» і тро­хи (ли­ше тро­хи!) хи­тру­ва­тою усмі­шко­ю­був до­бре ві­до­мий лю­дям у ко­ли­шньо­му СРСР. (За­ува­жи­мо, що після 1964 року в ма­не­рі та по­ве­дін­ці Жив­ко­ва стало де­да­лі біль­ше су­то «бре­жнєв­ських» рис, і це, зві­сно, не ви­пад­ко­во — за­мість хру­щов­ських ре­форм го­ру брав прин­цип «ста­біль­но­сті»). І під уда­ва­но­ю­про­сто­то­ю­тут бу­ли при­хо­ва­ні, у ви­пад­ку з Жив­ко­вим осо­бли­во, ве­ли­че­зний пра­гма­тизм, гли­бин­на лю­бов до вла­ди, вмі­н­ня спри­тно по­лі­ти­чно ма­нев­ру­ва­ти, ду­же чі­пка й жорс­тка хва­тка. Вза­га­лі, То­дор Жив­ков, з усім злом, що за­вда­ла лю­дям ке­ро­ва­на ним си­сте­ма «ре­аль­но­го со­ці­а­лі­зму» в Бол­га­рії, і, з дру­го­го бо­ку, з усі­ма ва­го­ми­ми до­ся­гне­н­ня­ми кра­ї­ни (а во­ни бу­ли — не­дар­ма те­пе­рі­шній прем’єр кра­ї­ни Бой­ко Бо­ри­сов, вель­ми да­ле­кий від ко­му­ні­сти­чних по­гля­дів, ска­зав ще 2010 року бу­кваль­но та­ке: «Якщо ми спро­мо­же­мо­ся зро­би­ти бо­дай со­ту ча­сти­ну то­го, що здо­бу­вав для Бол­га­рії То­дор Жив­ков і що бу­ло зро­бле­но за ці ро­ки, це стало б ве­ли­че­зним успі­хом уря­ду. Той факт, що й че­рез 20 років після йо­го від­хо­ду від вла­ди ні­хто йо­го не за­бу­ває, по­ка­зує, як ба­га­то він зро­бив. Ми вже 20 років при­ва­ти­зу­є­мо те, що бу­ло збу­до­ва­но то­ді».) — са­ме То­дор Жив­ков є ду­же ці­ка­вим при­кла­дом су­пе­ре­чли­во­го, вну­трі­шньо скла­дно­го по­лі­ти­чно­го лі­де­ра, при роз­гля­ді спад­щи­ни ко­тро­го на­вряд чи є пра­во­мір­ни­ми ка­те­го­ри­чні, чор­но-бі­лі, по­лег­ше­ні су­дже­н­ня. Ось чо­му ці за­мі­тки є тіль­ки спро­бо­ю­від­тво­ри­ти по­лі­ти­чний порт­рет Жив­ко­ва.

■ Він на­ро­див­ся в се­лі Пра­вець Со­фій­ської окру­ги в сім’ї се­ля­ни­на. Пра­цю­вав у со­фій­ській ти­по­гра­фії (тоб­то якщо і про­йшов ро­бі­тни­чу шко­лу, то не зов­сім зви­чай­ну, з ін­те­лі­гент­ським ухи­лом), зго­дом на­вчав­ся в шко­лі гра­фі­ки (мрі­яв ста­ти ху­до­жни­ком). У 17 років всту­пив до Бол­гар­ської спіл­ки ко­му­ні­сти­чної мо­ло­ді (то­ді, зві­сно, не­ле­галь­ної), з 1933 року — член під­піль­ної Бол­гар­ської ком­пар­тії. За­а­ре­што­ву­вав­ся цар­сько­ю­та­єм­но­ю­по­лі­ці­є­ю­Бол­га­рії (після від­став­ки Жив­ко­ва во­се­ни 1989 року з’яви­ли­ся пу­блі­ка­ції, де ствер­джу­ва­ло­ся, що він був ці­є­ю­по­лі­ці­є­ю­за­вер­бо­ва­ний. Сам ко­ли­шній вождь зав­жди, аж до смер­ті, жорс­тко це спро­сто­ву­вав). Під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни брав актив­ну участь у ко­му­ні­сти­чно­му пар­ти­зан­сько­му ру­сі, був ко­ман­ди­ром ан­ти­фа­шист­ських під­піль­них за­го­нів, що стало зго­дом пе­ре­кон­ли­вою«фі­шкою » офі­цій­ної біо­гра­фії на­шо­го ге­роя. Після так зва­ної ре­во­лю­ції 9 ве­ре­сня 1944 року, тоб­то після при­хо­ду ра­дян­ських військ на те­ри­то­рі­ю­Бол­га­рії, пар­тій­на та дер­жав­на кар’єра Бай То­шо стрім­ко пі­шла вго­ру. З 1948 року він — член ЦК БКП, від 1949 року — очо­лює Со­фій­ський ко­мі­тет пар­тії і во­дно­час є ме­ром (кме­том) сто­ли­ці, з 1951 року — член По­літ­бю­ро ЦК, а че­рез три ро­ки очо­лює пар­тію, змі­нив­ши на по­са­ді Пер­шо­го се­кре­та­ря ЦК ста­лі­ні­ста Вил­ко Чер­вен­ко­ва. Із трав­ня 1971 року Жив­ков — офі­цій­ний гла­ва дер­жа­ви (го­ло­ва Дер­жра­ди На­ро­дної Ре­спу­блі­ки Бол­га­рія) і вже Ге­не­раль­ний се­кре­тар ЦК БКП. Во­ло­дар усіх на­го­род На­ро­дної Бол­га­рії. Бре­жнєв 1977 року при­сво­їв йо­му зва­н­ня Ге­роя Ра­дян­сько­го Со­ю­зу (на­віть не Ге­роя со­цпра­ці!) «за ви­ня­тко­ві за­слу­ги у змі­цнен­ні й роз­ви­тку ра­дян­сько-бол­гар­ської дружби». 10 лис- то­па­да 1989 року на пле­ну­мі ЦК БКП від­прав­ле­ний у від­став­ку за «сер­йо­зні не­до­лі­ки в ро­бо­ті й вра­хо­ву­ю­чи йо­го особисте про­ха­н­ня» (ти­хий, окса­ми­то­вий пе­ре­во­рот; Гор­ба­чов, оче­ви­дно, сан­кціо­ну­вав йо­го). 1990 року був при­тя­гне­ний до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за зви­ну­ва­че­н­ня­ми в ко­ру­пції, був за­су­дже­ний, від­бу­вав по­ка­ра­н­ня під до­ма­шнім аре­штом, звіль­не­ний за рі­ше­н­ням Вер­хов­но­го су­ду 1996 року. По­мер від пнев­мо­нії у ві­ці 87 років.

■ Це — фа­кти «зов­ні­шньої» біо­гра­фії Бай То­шо. А те­пер, чи­та­чу, по­мір­ку­є­мо разом над ва­жли­вим пи­та­н­ням: що та­ке «жив­ко­визм»? Ця про­бле­ма не на­да­є­ться до про­стої, одно­зна­чної від­по­віді, про­те де­яки­ми сти­сли­ми дум­ка­ми все ж та­ки хо­ті­ло­ся б по­ді­ли­ти­ся. Це — ав­то­ри­тар­на, одно­о­сі­бна си­сте­ма осо­би­стої вла­ди, ко­тра, спи­ра­ю­чись во­дно­час на під­трим­ку «на­ро­ду» (час­тко­во — фаль­ши­ву, про­те ве­ли­ко­ю­мі­ро­юі ре­аль­ну, щи­ру — успі­хи, як ми зга­ду­ва­ли, справ­ді бу­ли), парт­дер­жно­мен­кла­ту­ри (яку Жив­ков усі ці 35 років не­втом­но і спри­тно «ре­ор­га­ні­зо­ву­вав», «опти­мі­зо­ву­вав» й та­су­вав), спец­служб і, що ду­же ва­жли­во, на під­трим­ку СРСР (і за Хру- що­ва, ме­то­ди яко­го Жив­ков ста­ран­но ко­пі­ю­вав, і за Бре­жнє­ва), «ста­бі­лі­зу­ва­ла» бол­гар­ське су­спіль­ство й во­дно­час здій­сни­ла йо­го до­во­лі гли­бо­ку ре­кон­стру­кцію, мо­дер­ні­за­цію та ін­ду­стрі­а­лі­за­цію. Тут є су­пе­ре­чно­сті, але во­ни — про­дукт ре­аль­но­го жи­т­тя.

■ Аж до ча­сів гор­ба­чов­ської пе­ре­бу­до­ви Бол­га­рія бу­ла і за­ли­ша­лась (як мі­ні­мум, офіційно, фор­маль­но) най­більш від­да­ним со­ю­зни­ком СРСР. Про­те Жив­ков (і кра­ї­на теж — це тре­ба ви­зна­ти) зміг отри­ма­ти від та­кої під­по­ряд­ко­ва­но­сті й чи­ма­лі — ду­же ва­го­мі! — ди­ві­ден­ди, пе­ред­усім еко­но­мі­чні. Слід зга­да­ти, що ра­дян­ська до­по­мо­га (піль­го­ва, а то й вза­га­лі без­опла­тна) «на­ро­дно­му го­спо­дар­ству» со­ці­а­лі­сти­чної Бол­га­рії за до­би Бре­жнє­ва ся­га­ла де­ся­тків мі­льяр­дів ру­блів що­ро­ку. Без­пе­ре­чно, це мі­цно прив’язу­ва­ло кра­ї­ну до «ра­дян­ської ко­лі­сни­ці», що да­ва­ло під­ста­ви для обра­зли­вих роз­мов про Бол­га­рі­ю­як про «ші­стнад­ця­ту ре­спу­блі­ку СРСР». Але в цьо­му — не вся прав­да. За де­ся­ти­лі­т­тя прав­лі­н­ня Жив­ко­ва в кра­ї­ні від­бу­ли­ся гли­бин­ні со­ці­аль­но-еко­но­мі­чні зру­ше­н­ня, що кар­ди­наль­но змі­ни­ли її облич­чя. Кра­ї­на, в стру­кту­рі еко­но­мі­ки якої зав­жди традиційно пе­ре­ва­жа­ло дрі­бне зем­ле­роб­ство, пе­ре­тво­ри­ла­ся на ін­ду­стрі­аль­но-аграр­ну, де на ча­сти­ну про­ми­сло­во­сті при­па­да­ло біль­ше по­ло­ви­ни на­ціо­наль­но­го до­хо­ду. Із 1952 по 1980 рік, згі­дно з даними офі­цій­ної ста­ти­сти­ки (во­ни, ціл­ком мо­жли­во, є де­що пе­ре­біль­ше­ни­ми, але...), на­ціо­наль­ний до­хід, у по­рів­нян­них ці­нах, в роз­ра­хун­ку на ду­шу на­се­ле­н­ня, зріс майже у сім ра­зів. Зві­сно, за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ня про те, якою ці­но­ю­бу­ло до­ся­гну­то цей ре­аль­ний (і ви­га­да­ний) со­ці­аль­но-еко­но­мі­чний про­грес.

■ Бли­ску­чий та­ктик, чу­до­вий май­стер ін­триг і ком­про­мі­сів, Жив­ков зав­жди був по­слі­дов­ним при­найм­ні у двох аспе­ктах: тре­ба втри­ма­ти «бла­го­во­лі­н­ня» ра­дян­сько­го ке­рів­ни­цтва і, по-дру­ге, пе­ре­тво­ри­ти ре­жим сво­єї пер­со­наль­ної вла­ди на основ­ний кри­те­рій со­ці­аль­но­го управ­лі­н­ня. Він ні­ко­ли не був ту­пим до­гма­ти­ком (ствер­джу­ва­ти так бу­ло б не­спра­ве­дли­во), змі­нив­ши ста­лі­ні­ста Чер­вен­ко­ва, пу­блі­чно за­су­див, у ду­сі ХХ з’їзду КПРС, ма­со­ві ре­пре­сії, що ко­ї­лись за ро­ки чер­вен­ків­сько­го прав­лі­н­ня Бол­га­рі­єю(до­сить зга­да­ти, як ще 1949 року був під­да­ний тор­ту­рам, а по­тім роз­стрі­ля­ний член По­літ­бю­ро Трай­чо Ко­стов). Із ін­те­лі­ген­ці­є­ю­Жив­ков во­лів спіл­ку­ва­ти­ся не «ме­то­дом ку­ла­ка», а «м’яко ви­хо­ву­ю­чи» її (про­те ін­те­ле­кту­а­ли зна­ли, що до тих, хто пе­ре­сту­пає «чер­во­ну лі­нію», за­сто­со­ву­є­ться вже не пря­ник, а ба­тіг!). Іно­ді ви­да­ва­лись від­вер­то «єре­ти­чні» пра­ці, не­ми­сли­мі в Ра­дян­сько­му Со­ю­зі, як— от пра­ця фі­ло­со­фа Же­лю Же­ле­ва (май­бу­тньо­го пре­зи­ден­та Бол­га­рії) «Фа­шизм» — що­прав­да, на­клад книж­ки бу­ло ду­же швид­ко кон­фі­ско­ва­но. До­чка Жив­ко­ва — Лю­дми­ла (1942 — 1981), яка бу­ла чле­ном По­літ­бю­ро і від­по­від­а­ла за іде­о­ло­гію, вва­жа­ла­ся (по­ча­сти й справ­ді бу­ла) «по­кро­ви­тель­ко­ю­куль­ту­ри», лі­бе­раль­но ми­сля­чою лю­ди­ною, се­ред ін­шо­го — за­хо­плю­ва­лась вче­н­ням «жи­вої ети­ки» Ре­рі­ха, на­пів­кра­моль­ним на той час у СРСР. Сам Жив­ков іно­ді до­зво­ляв со­бі го­во­ри­ти вель­ми не­зви­чай­ні ре­чі як для ке­рів­ни­ка та­ко­го ран­гу і та­ко­го («чер­во­но­го») ко­льо­ру. Так, на ХІІІ з’їзді БКП (кві­тень 1986 р.) бу­ло за­яв­ле­но, що «де­які не­га­тив­ні озна­ки в жит­ті бол­гар­сько­го суспільства на­бу­ли вже ха­ра­кте­ру со­ці­аль­них де­фор­ма­цій. По­ру­ше­н­ня прин­ци­пів роз­по­ді­лу за пра­цею, за­кон­но­сті й мо­ра­лі, роз­хо­дже­н­ня між сло­ва­ми та спра­ва­ми гли­бо­ко обра­жа­ють уяв­ле­н­ня людей про со­ці­аль­ну спра­ве­дли­вість і рів­ність. На­род має пра­во ви­ма­га­ти від вла­ди за­хо­дів і га­ран­тій, що за­хи­ща­ють йо­го від зло­вжи­вань, ко­трі є чу­жи­ми са­мій при­ро­ді на­шо­го су­спіль­но­го ла­ду».

■ Кра­си­ві сло­ва! Але був ін­ший Жив­ков, який ні­ко­ли не ва­гав­ся, якщо вва­жав за не­об­хі­дне вда­ва­ти­ся і до ре­пре­сій (ба­жа­но «то­чко­вих», але...) про­ти «віль­но­дум­ців» або су­про­тив­ни­ків сво­єї вла­ди. Ще 1962 року за вка­зів­ко­ю­Жив­ко­ва бу­ли на­ре­шті за­кри­ті остан­ні «ви­хов­ні тру­до­ві гур­то­жи­тки» (як вам на­зва, чи­та­чу?), по су­ті, — кон­цта­бо­ри (яв­ний вплив ан­ти­ста­лін­сько­го ХХІІ з’їзду КПРС), при­пи­не­но при­му­со­ве за­лу­че­н­ня людей до пра­ці. Про­те ди­си­ден­тів — «не­ви­прав­них», «осо­бли­во злі­сних» із них, які за­ли­ша­ли­ся «сві­до­ми­ми во­ро­га­ми на­шо­го су­спіль­но­го ла­ду», — Жив­ков без ва­гань ви­си­лав із кра­ї­ни або ки­дав за гра­ти. 1978 року бол­гар­ський пра­во­за­хи­сник Ге­ор­гій Мар­ков, який емі­гру­вав до Бри­та­нії, в ти­сня­ві при по­сад­ці в ав­то­бус у Лон­до­ні за­знав не­спо­ді­ва­но­го, «ви­пад­ко­во­го» уко­лу па­ра­соль­кою. За кіль­ка днів йо­го не стало. В ор­га­ні­змі бу­ло ви­яв­ле­но силь­ну отру­ту. Жив­ков­ські спец­слу­жби теж гав не ло­ви­ли... Кіль­кість по­літв’язнів ско­ро­ти­лась, але во­ни бу­ли всі ці ро­ки.

*** ■ Сам Бай То­шо, який в остан­ні ро­ки жи­т­тя, пе­ре­бу­ва­ю­чи під до­ма­шнім аре­штом і під опі­ко­ю­о­ну­ки, по­ді­бно ба­га­тьом ко­ли­шнім во­ло­да­рям, пра­цю­вав над ме­му­а­ра­ми — ви­знав, що зав­дав на­ро­до­ві зло (по­ряд із за­слу­га­ми, на яких він, зві­сно, на­по­ля­гав), не ви­ко­нав ба­га­то чо­го з обі­ця­нок. «Не бу­ло ство­ре­но га­ран­тій, щоб в один пре­кра­сний день не ви­ник культ осо­би Жив­ко­ва, — пи­сав він, — і все пі­шло б по-ста­ро­му. Під­ста­ви для та­ких по­бо­ю­вань бу­ли, і ми зі­ткну­ли­ся з по­ді­бни­ми яви­ща­ми. Му­шу ви­зна­ти, що про­ви­ну за все це бе­ру на се­бе я осо­би­сто. Ме­ні не­про­сто го­во­ри­ти про це, але я ро­блю це із гли­бо­ким вну­трі­шнім пе­ре­ко­на­н­ням та щи­рі­стю».

Чу­до­ві сло­ва. Ось тіль­ки чо­му ко­ли­шні во­ло­да­рі, як пра­ви­ло, за­над­то пі­зно про­мов­ля­ють їх?

ФОТО З САЙ­ТА WIKIMEDIA.ORG

ТО­ДОР ЖИВ­КОВ (НА ФОТО) ОЧОЛЮВАВ БОЛ­ГА­РІЮ 35 РОКІВ — ДОВШЕ, АНІЖ ХРУЩОВ І БРЕ­ЖНЄВ, РАЗОМ УЗЯТІ. ЗРО­ЗУМІ­ЛО, ЩО ДЛЯ ЦЬО­ГО СЛІД БУ­ЛО МА­ТИ НЕПЕРЕСІЧНІ ЯКО­СТІ ПО­ЛІ­ТИ­ЧНО­ГО ЛІ­ДЕ­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.