«Фан­та­зії на те­му ЗНО»

«ГПУ зви­ну­ва­ти­ла 200 сту­ден­тів у за­ві­до­мо­му ви­ко­ри­стан­ні не­до­сто­вір­них ре­зуль­та­тів, але жо­дно­го фа­кту фаль­си­фі­ка­ці­ї­не до­ве­де­но», — адво­кат

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Чи бу­ли зло­вжи­ва­н­ня при ви­зна­чен­ні ре­зуль­та­тів зов­ні­шньо­го не­за­ле­жно­го оці­ню­ва­н­ня? Чи ре­аль­но їх під­ро­би­ти, і якщо так — хто за цим сто­їть? Від­по­віді на ці за­пи­та­н­ня ма­ла да­ти Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра у рам­ках так зва­ної «спра­ви про­ти ЗНО». Дня­ми ГПУ пе­ре­да­ла до су­ду обви­ну­валь­ний акт у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні, від­кри­то­му про­ти екс-ди­ре­кто­ра Укра­їн­сько­го цен­тру оці­ню­ва­н­ня яко­сті осві­ти Іго­ря Лі­кар­чу­ка, йо­го двох за­сту­пни­ків та ще чотирьох спів­ро­бі­тни­ків цен­тру. В опу­блі­ко­ва­но­му акті про­ку­ра­ту­ри за­зна­че­но, що фаль­шу­ва­н­ня ре­зуль­та­тів ма­ли мі­сце, так са­мо, як і при­вла­сне­н­ня ко­штів дер­жав­но­го бю­дже­ту.

Крім акта обви­ну­ва­че­н­ня, про­ку­ра­ту­ра опу­блі­ку­ва­ла іме­на дво­хсот сту­ден­тів, ко­трі ні­би­то всту­пи­ли до ву­зів за фаль­ши­ви­ми сер­ти­фі­ка­та­ми. Загалом слід­ство з’ясу­ва­ло, що з 2008 року від­бу­ло­ся дві ти­ся­чі ви­пад­ків фаль­си­фі­ка­ції.

«ПРО­КУ­РА­ТУ­РА ХО­ЧЕ СТВО­РИ­ТИ АЖІОТАЖ»

Опри­лю­дне­н­ня осо­би­стих да­них сту­ден­тів, чиї ре­зуль­та­ти ЗНО на­чеб­то фаль­си­фі­ку­ва­лись, юри­сти вва­жа­ють одно­зна­чним по­ру­ше­н­ням прав лю­ди­ни. Хо­ча спра­ву тіль­ки- но пе­ре­да­ли до су­ду, 26 сту­ден­тів вже від­ра­ху­ва­ли з уні­вер­си­те­тів, за­яв­ля­ють у Ген­про­ку­ра­ту­рі. Що­до ре­шти 174 осіб на­пра­ви­ли від­по­від­ні звер­не­н­ня ре­кто­рам ВНЗ. Із та­ки­ми ді­я­ми не­зго­дна мі­ністр осві­ти і на­у­ки Лі­лія Гри­не­вич. «Ко­жна людина, від­ра­хо­ва­на до прийня­т­тя рі­ше­н­ня су­дом, має пра­во від­сто­ю­ва­ти свої ін­те­ре­си в су­ді. Я вва­жаю, що нам тре­ба до­че­ка­ти­ся ре­зуль­та­тів роз­слі­ду­ва­н­ня. І ли­ше за ви­ро­ком су­ду ми мо­же­мо го­во­ри­ти про те, хто від­по­від­но має бу­ти від­ра­хо­ва­ний», — за­яви­ла мі­ністр.

Фа­кти­чно ні про­ви­ну Лі­кар­чу­ка та йо­го ко­лег з УЦОЯО, ні про­ви­ну сту­ден­тів на­ра­зі не до­ве­де­но. ГПУ го­ту­ва­ла спра­ву до су­ду по­спі­хом, оскіль­ки тер­мін до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня ви­чер­пу­вав­ся ще 28 ли­пня. «Ген­про­ку­ра­ту­ра у цих ма­те­рі­а­лах зви­ну­ва­ти­ла 200 сту­ден­тів у за­ві­до­мо­му ви­ко­ри­стан­ні не­до­сто­вір­них ре­зуль­та­тів ЗНО. При­чо­му жо­дно­го фа­кту фаль­си­фі­ка­ції ре­зуль­та­тів ЗНО на сьо­го­дні не до­ве­де­но, оскіль­ки до­ве­де­ним ко­жен факт ста­не то­ді, ко­ли на­бе­ре за­кон­ної си­ли ви­рок су­ду. До цьо­го ча­су все це не біль­ше ніж при­пу­ще­н­ня чи фан­та­зії про­ку­ра­ту­ри » , — по­яснює адво­кат та за­хи­сник Іго­ря Лі­кар­чу­ка Ки­ри­ло Ан­то­нов.

« Якщо про­ку­ра­ту­ра вва­жає, що ці осо­би не­пра­во­мір­но ви­ко­ри­ста­ли під­ро­бле­ні ре­зуль­та­ти, має від­кри­ти кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня по ко­жно­му з цих ви­пад­ків, ко­жно­му пред’яви­ти пі­до­зру, пе­ре­да­ти спра­ву в суд. Але цьо­го не­має, — про­дов­жує за­хи­сник. — Ме­ні зда­є­ться, про­ку­ра­ту­ра, ро­зу­мі­ю­чи свою слаб­ку по­зи­цію у цій спра­ві, на­ма­га­є­ться ство­ри­ти пев­ний ажіотаж та вра­же­н­ня, що все роз­слі­ду­ва­ли та до­ве­ли. А ко­ли ця спра­ва роз­ва­ли­ться в су­ді, бу­де ти­по­ве для ре­зо­нан­сних справ по­ясне­н­ня, що су­ди при­йма­ють не ті рі­ше­н­ня».

«ХО­ТІ­ЛО­СЯ Б ПОЧУТИ СПРОСТУВАННЯ»

Да­ні від ГПУ ви­кли­ка­ли ін­фор­ма­цій­ний бум. І не ли­ше че­рез імо­вір­ні зло­вжи­ва­н­ня у си­сте­мі ЗНО, а че­рез за­яву, що за­ви­ще­н­ня ре­зуль­та­тів ЗНО сто­су­ва­лось зде­біль­шо­го ді­тей чи­нов­ни­ків, пра­во­охо­рон­ців і на­ро­дних де­пу­та­тів. До ре­чі, одна з вер­сій, чо­му по­ру­ше­но кри­мі­наль­ну спра­ву про­ти Іго­ря Лі­кар­чу­ка, — по­лі­ти­чний мо­тив, пом­ста за йо­го прин­ци­по­ву по­зи­цію, за те, що від­мов­ляв чи­нов­ни­кам по­спри­я­ти зі всту­пом їхніх чад до ви­шів. Цю вер­сію у роз­мо­ві з «Днем» під­твер­див адво­кат Ки­рил Ан­то­нов, до­да­ю­чи: від­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня спів­па­ло у ча­сі з ти­ском на си­на Іго­ря Ле­о­ні­до­ви­ча Ко­стян­ти­на, ко­трий на той час був за­сту­пни­ком го­ло­ви Дер­жав­ної фі­скаль­ної служби та го­стро кри­ти­ку­вав її ро­бо­ту, за що зго­дом був звіль­не­ний.

Акти­ві­сти «Сту­дент­сько­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го агент­ства» про­ана­лі­зу­ва­ли опу­блі­ко­ва­ні спи­ски сту­ден­тів, пе­ред­усім про­сте­жи­ли зв’язок між тим, які про­фе­сії во­ни обра­ли і які по­са­ди обі­йма­ють їхні ба­тьки. Так, якщо ро­бо­та ба­тьків пов’яза­на з пра­во­охо­рон­ною ді­яль­ні­стю, ді­ти оби­ра­ли спе­ці­аль­но­сті від­по­від­но­го про­фі­лю. У спи­сках ба­тьків опи­ни­лись екс-про­ку­ро­ри, екс-за­сту­пник го­ло­ви СБУ, де­пу­та­ти Ки­їв­ської мі­ської ра­ди, ко­ли­шні де­пу­та­ти Пар­тії ре­гіо­нів, екс-по­да­тків­ці та пра­ців­ни­ки ЦВК то­що. По­годь­тесь, лю­ди впли­во­ві. На­ра­зі від них не про­зву­ча­ло жо­дних ко­мен­та­рів.

«Я не мо­жу ствер­джу­ва­ти, що це то­чно ті лю­ди. Ми хо­ті­ли по­ка­за­ти, що є та­кі збі­ги. Най­більш одіо­зні ми бу­де­мо до­слі­джу­ва­ти да­лі, — до­дає ке­рів­ник «Сту­дент­сько­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го агент­ства» Ми­ки­та Ан­дрє­єв. — Про це має зна­ти гро­мад­ськість, а да­лі тре­ба зна­йти цих людей і почути, чи це прав­да. Хо­ті­ло­ся бпо­чу­ти спростування. Чо­му вза­га­лі це ста­ло­ся? У нас зви­кли пра­цю­ва­ти так, що по­ки є хо­ча бо­дна ма­лень­ка шпа­рин­ка у за­ко­ні, бу­дуть по­ру­ше­н­ня».

ТРАДИЦІЙНИЙ ВСТУП БІЛЬШ КОРУМПОВАНИЙ

Кіль­кість під­ро­бле­них ре­зуль­та­тів ма­ла бшо­ку­ва­ти су­спіль­ство, роз­гро­ми­ти те­зу, що ЗНО — це єди­ний шлях по­до­ла­ти ко­ру­пцію при всту­пі до ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів. Але ні. «З 2008 року бу­ло змі­не­но дві ти­ся­чі ре­зуль­та­тів, це мен­ше 1% від за­галь­ної кіль­ко­сті всту­пни­ків, за тра­ди­цій­но­го всту­пу до ви­шів рі­вень ко­ру­пції був у ра­зи ви­щий, — за­зна­чає Ми­ки­та Ан­дрє­єв. — ЗНО — це у будь-яко­му ра­зі по­зи­тив­но. Спо­ді­ва­юсь, ця си­сте­ма роз­ви­ва­ти­ме­ться, тре­ба тіль­ки по­кра­щу­ва­ти рі­вень без­пе­ки да­них».

Те­пер «спра­вою ЗНО» за­йма­ти­ме­ться Со­лом’ян­ський ра­йон­ний суд мі­ста Ки­є­ва. За про­гно­за­ми Ки­ри­ла Ан­то­но­ва, роз­гляд по­чне­ться у ве­ре­сні, а са­ма спра­ва «ля­же» у су­до­вих за­лах ро­ки на три, адже зга­да­ні в обви­ну­валь­но­му акті дві­сті сту­ден­тів те­пер є свід­ка­ми. Та оскіль­ки спра­ва «ГПУ про­ти ЗНО» дав­но пе­ре­йшла з осо­би­сті­сної пло­щи­ни у зна­чно глиб­шу, на­бу­ла ве­ли­ко­го су­спіль­но­го зна­че­н­ня, ва­жли­ві будь-які пу­блі­чні за­яви про­тя­гом про­це­су. За останній рік, до­ки три­ва­ло до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня, су­спіль­ство та­ки по­ча­ло сум­ні­ва­ти­ся у не­за­ле­жно­сті та не­ко­рум­по­ва­но­сті си­сте­ми зов­ні­шньо­го не­за­ле­жно­го оці­ню­ва­н­ня. Від­но­ви­ти до­ві­ру бу­де не­про­сто.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.