«Га­ли­цько-ру­ська ман­дрів­ка-2»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оль­га Хар­чен­ко, «День»

Ана­ло­гію Андрія та Га­ли­ни Яцен­ків «під­три­мує» ще один факт із біо­гра­фії «Дня». 2015 року, під час Днів «Дня» в Дро­го­би­чі, го­лов­ний ре­да­ктор та ко­ман­да га­зе­ти при­ді­ли­ли ве­ли­ку ува­гу від­ві­ду­ван­ню Фран­ко­вих місць. Екскур­сія су­про­во­джу­ва­лась ін­те­ле­кту­аль­ним діа­ло­гом із кра­є­знав­цем, ре­жи­се­ром, гро­мад­ським ді­я­чем Іва­ном Ски­ба­ком. Він на­звав цю не­ве­ли­ку по­до­рож «Га­ли­цько-ру­ська ман­дрів­ка-2». «Пер­ша від­бу­лась улі­тку 1884 року, — роз­по­від­ав Іван Ми­хай­ло­вич. — Фран­ко ство­рив екс­кур­сій­ну гру­пу (між ін­шим, він був одним із пер­ших екс­кур­со­во­дів Га­ли­чи­ни, а мо­же, й Укра­ї­ни), в якій бу­ли ки­я­ни. Іван Яко­вич на­пи­сав спе­ці­аль­ну вір­шо­ва­ну про­гра­му для ці­єї га­ли­цько-ру­ської ман­дрів­ки. Во­на по­чи­на­ла­ся так: «Сон­це по не­бу ко­лує, ма­ють і хма­ри свій шлях, ві­тер нев­пин­но ман­друє по Укра­ї­ни по­лях. Ми ж сонця ясно­го ді­ти, воль­но­го ві­тру бра­ти, ма­ли б си­ді­ти-ни­ді­ти, ма­ли бв до­ро­гу не йти? Гей же в до­ро­гу, в ясную путь, ски­ну­ти з сер­ця три­во­гу, воль­ним по­ві­трям ди­хнуть!» «Га­ли­цько-ру­ська ман­дрів­ка-2» по­ча­лась цер­квою Свя­тої Трій­ці з при­бу­до­ва­ним бу­дин­ком, в яко­му бу­ла чо­ти­ри­кла­сна «нор­маль­на шко­ла», де на­вчав­ся Іван Фран­ко, а за­вер­ши­ла­ся в На­гу­є­ви­чах — се­лі йо­го ко­ли­ски.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.