Вій­на. Жур­на­ліст. По­зи­ція

Чо­му в Укра­ї­ні зно­ву за­го­во­ри­ли про не­об­хі­дність бо­роть­би з «мо­вою во­ро­жне­чі»?

Den (Ukrainian) - - Прес-Клуб «Дня» -

Цьо­го ти­жня в ме­діа та бло­го­сфе­рі актив­но обго­во­рю­ють старт ре­а­лі­за­ції рі­чно­го про­е­кту з по­до­ла­н­ня «мо­ви во­ро­жне­чі» в ЗМІ, який здій­сню­є­ться Офі­сом Вер­хов­но­го Ко­мі­са­ра ООН з прав лю­ди­ни у пар­тнер­стві з гро­мад­ською ор­га­ні­за­ці­єю «Де­те­ктор ме­діа» та На­ціо­наль­ною спіл­кою жур­на­лі­стів Укра­ї­ни. Про­ект є про­дов­же­н­ням дис­ку­сій та кон­фе­рен­цій на те­му «мо­ви во­ро­жне­чі», які вже про­во­ди­ли­ся ми­ну­ло­го року в Ки­є­ві в НСЖУ та у Же­не­ві в ООН. Чи до­ціль­но го­во­ри­ти про то­ле­рант ність з во­ро­гом? Як по­до­ла­ти «мо­ву не­на­ви­сті» у кра­ї­ні, яка во­ює? Чо­му укра­їн­ська ме­ді­а­спіль­но­та за­су­джує про­яв гро­ма­дян­ської по­зи­ції під час агре­сії РФ? Про­по­ну­є­мо то­чку зо­ру з те­ми від на­ших ав­то­рів На­та­лії Іщенко, Ла­ри­си Во­ло­ши­ної та Сер­гія Гра­бов­сько­го. «День» та­кож звер­нув­ся в пред­став­ни­цтво ООН в Укра­ї­ні з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти си­ту­а­цію що­до гран­ту. Але на мо­мент дру­ку но­ме­ру ми не отри­ма­ли від­по­віді.

МАЛЮНОК МАРЧІНА БОНДАРОВИЧА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.