Ми­сте­цтво фото – як по­да­ру­нок сві­ту

Den (Ukrainian) - - Прес-Клуб «Дня» - Ан­на ГАВРИЛЮК

9сер­пня 1893 року фран­цузь­кий ви­на­хі­дник Луї Да­гер опри­лю­днив спо­сі­бо­три­ма­ти зо­бра­же­н­ня на сві­тло­чу­тли­вій ме­та­ле­вій пла­стин­ці пе­ред Фран­цузь­кою ака­де­мі­єю на­ук. Так з’явив­ся пер­ший у сві­ті про­то­тип фо­то­гра­фії — да­ге­ро­тип.

Че­рез де­сять днів після цьо­го істо­ри­чно­го мо­мен­ту уряд Фран­ції ви­ку­пив у Да­ге­ра па­тент і на­звав те­хно­ло­гію да­ге­ро­ти­пії — «по­да­рун­ком сві­ту».

На­да­лі роз­ви­ток те­хно­ло­гії фо­то­гра­фу­ва­н­ня роз­ви­ва­ли ще без­ліч на­у­ков­ців. Так 1861 року Джейм­со­ві Ма­ксве­лу вда­ло­ся ство­ри­ти ко­льо­ро­ве фото, а ви­го­тов­ле­на 1981 року ком­па­ні­єю Sony ци­фро­ва ка­ме­ра здій­сни­ла чер­го­вий пе­ре­во­рот у сві­ті фо­то­те­хно­ло­гій.

Але всі лю­би­те­лі фо­то­гра­фії — як пра­кти­ки, так і гля­да­чі — від­зна­ча­ють Все­сві­тній день фо­то­гра­фії са­ме 19 сер­пня, адже вся ін­ду­стрія зав­дя­чує сво­їй по­яві са­ме да­ге­ро­ти­пії.

Іні­ці­а­ти­ва за­по­ча­тку­ва­ти це свя­то на­ле­жа­ла фо­то­гра­фу Кор­ке Ара, який 19 сер­пня 2010 року за­пу­стив гло­баль­ну он­лайн-га­ле­рею, в якій ко­жен фо­то­граф із будь-яко- го ку­то­чку сві­ту мо­же по­ді­ли­ти­ся своїм до­роб­ком.

Те­пер, ко­ли ка­ме­ра є на­віть у те­ле­фо­нах, будь-хто мо­же вва­жа­ти 19 сер­пня і своїм осо­би­стим свя­том.

А я хо­чу на­га­да­ти, що до 18 ве­ре­сня три­ває Між­на­ро­дний фо­то­кон­курс га­зе­ти «День», до уча­сті в яко­му за­про­шу­ю­ться всі охо­чі.

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.