У на­шо­му не­сво­є­му ме­ді­а­про­сто­рі,

Або Як не допу­сти­ти ін­фор­ма­цій­них спе­цо­пе­ра­цій про­ти Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Прес-Клуб «Дня» - Ігор ЛОСЄВ

На те­ле­ка­на­лі «Ес­пре­со­TV» по­бу­вав у го­стях ві­до­мий те­ле­жур­на­ліст Ро­ман Чай­ка й ви­сту­пив з, як ме­ні зда­є­ться, про­грам­ною про­мо­вою. Во­на сто­су­ва­ла­ся на­шо­го ні­би­то укра­їн­сько­го ін­фор­ма­цій­но­го про­сто­ру в умо­вах вій­ни. Ро­ман спра­ве­дли­во за­зна­чив, що за два ро­ки не з’яви­ло­ся за­ко­но­дав­ство про ро­бо­ту пре­си в та­ких екс­тра­ор­ди­нар­них умо­вах. Укра­ї­на в ме­ді­а­сфе­рі за­ко­но­дав­чо не за­хи­ще­на. На дум­ку Чай­ки, ко­ла­бо­рант­ство у ЗМІ слід ка­ра­ти. Зро­зумі­ло, що всі­ля­кі «ва­тни­ки» в жур­на­ліст­сько­му се­ре­до­ви­щі по­чнуть во­ла­ти про цен­зу­ру. Але в будь-якій кра­ї­ні, яка во­ює, те, що на­зи­ва­є­ться «цен­зу­рою», обов’яз­ко­во є. Там, де не­має, вже не­має й цих кра­їн... У нас же йде фрон­таль­ний на­ступ ме­діа-ка­пі­ту­лян­тів на дер­жа­ву на ко­ристь агре­со­ра. Ро­ман Чай­ка пе­ре­ко­на­ний, що тре­ба за­про­ва­джу­ва­ти від­по­від­аль­ність за ін­фор­ма­цій­ні спе­цо­пе­ра­ції про­ти Укра­ї­ни. Зокре­ма, Чай­ка по­ці­ка­вив­ся, чо­му на «Ін­тер» по­стій­но по­вер­та­ють ро­сій­сько­го по­літ­те­хно­ло­га па­на Шу­ва­ло­ва? А ве­ду­ча Ми­ро­сла­ва Бар­чук по­ві­до­ми­ла, що на­ро­дний де­пу­тат До­бро­до­мов (до яко­му во­че­видь бла­го­во­лить Са­вік Шу­стер) ко­ри­сту­вав­ся по­слу­га­ми ро­сій­ських по­літ­те­хно­ло­гів для сво­го про­е­кту «На­ро­дний кон­троль». І як після цьо­го ста­ви­ти­ся до «На­ро­дно­го кон­тро­лю»?

ОЧИСТИТИ ТИЛ

На пе­ре­ко­на­н­ня Чай­ки, ді­яль­ність так зва­но­го «17-го ка­на­лу» — це кла­си­чна ін­тер­не­т­про­во­ка­ція про­ти дер­жа­ви Укра­ї­на. Так, це той са­мий «17-й», який ма­ло не в той са­мий мо­мент опи­нив­ся на мі­сці вбив­ства Пав­ла Ше­ре­ме­та. По­тім во­ни ви­прав­до­ву­ва­ли­ся, що ні­би­то в той са­мий час не­по­да­лік від мі­сця при­го­ди во­ни ма­ли бра­ти ін­терв’ю у мі­сько­го го­ло­ви Ки­є­ва. Мов­ляв, так збі­гло­ся. Але Ві­та­лій Кли­чко за­явив, що ні­яких до­мов­ле­но­стей про ін­терв’ю у ньо­го з «17-м» не бу­ло... Так, вну­трі­шній во­рог діє в Укра­ї­ні на­ха­бно й під­ло, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи аген­ту­ру Ро­сії у ВР і ЗМІ. А крім то­го, в се­ре­до­ви­щі укра­їн­ських жур­на­лі­стів є без­ліч «ко­ри­сних ідіо­тів» Крем­ля, які не ду­ма­ють, хто є ре­аль­ним бе­не­фі­ці­а­ром їхньої пу­блі­чної по­зи­ції. За­раз ці лю­ди спе­ку­лю­ють на де­мо­кра­тії, па­ци­фіст­ських і пра­во­за­хи­сних га­слах.

На ка­на­лі NewsOne, ку­ди в ін­те­р­акти­ві без­ліч «ва­тни­ків» те­ле­фо­ну­ють як до се­бе до­до­му, їхні дзвін­ки при­йма­ли ко­ли­шній ді­яч Пар­тії ре­гіо­нів, за­хи­сник ді­тей Юрій Пав­лен­ко та Дми­тро Кор­чин­ський, який не по­тре­бує ре­ко­мен­да­цій. За­сту­пник ді­тей на­тя­кав на не­об­хі­дність ми­ру з Ро­сі­єю, від цьо­го тхну­ло агі­та­ці­єю біль­шо­ви­ків у Пер­шу сві­то­ву вій­ну у сти­лі: «Ба­гне­ти в зем­лю! Бе­ри ши­нель, пі­шли до­до­му!». Ті, хто те­ле­фо­ну­вав, за­хо­пле­но під­три­му­ва­ли тен­ден­цію. Що­прав­да, хо­ло­дний душ вла­шту­вав їм «стра­шний на­ціо­на­ліст» Кор­чин­ський. Одно­го «ва­тни­ка» він ла­ска­во за­пи­тав: «То, мо­же, ви зра­дник?» Кор­чин­ський за­кли­кав ра­ди­каль­ни­ми ме­то­да­ми очистити тил від «ва­ти». Юрій Пав­лен­ко кру­тив­ся як са­зан на га­ря­чій ско­во­рід­ці, на­ма­га­ю­чись пом’якши­ти «жа­хли­ві» за­яви Кор­чин­сько­го й во­дно­час не ви­сту­па­ти з від­вер­то «ва­тних» по­зи­цій. А че­рез кіль­ка днів на екра­ні NewsOne з’явив­ся ві­до­мий Іл­ля Ки­ва з не менш ра­ди­каль­ни­ми за­кли­ка­ми: ми по­вин­ні ви­чи­сти­ти всю пу­тін­ську про­ро­сій­ську не­чисть з на­шої дер­жа­ви. Бен­те­жи­ло ли­ше, що ці абсолютно пра­виль­ні і єди­но мо­жли­ві в умо­вах вій­ни ре­ко­мен­да­ції зву­ча­ли на на­стіль­ки спе­ци­фі­чно­му те­ле­ка­на­лі, як NewsOne Єв­ге­нія Му­ра­є­ва. І все це зму­ше­ні бу­ли слу­ха­ти бі­до­ла­шні «ва­тни­ки», що ста­нов­лять, як ме­ні зда­є­ться, аб­со­лю­тну біль­шість ау­ди­то­рії те­ле­ка­на­ла.

«КРИМСЬКІ» ПО­ГРО­ЗИ

«Ка­нал 24» по­ка­зав ін­терв’ю з бій­цем АТО у фрон­то­вих умо­вах. Той ска­зав: «...на­ша го­лов­на про­бле­ма — це спіль­не ра­дян­ське ми­ну­ле з во­ро­гом у на­ших ке­рів­ни­ків». Для про­сто­го солдата му­дро й гли­бо­ко. Дій­сно, пу­по­ви­ну з «сов­де­пі­єю» в Укра­ї­ні у ба­га­тьох сфе­рах до­сі не ро­зір­ва­ли. Звід­си й не­прийня­т­тя де­ко­му­ні­за­ції, не­га­тив­не став­ле­н­ня до ОУН-УПА, до­сі жи­ва віра у «бра­тній ро­сій­ський на­род» і ра­дян­ські тра­ди­ції в армії (осо­бли­во у верх­ніх еше­ло­нах), МВС, СБУ то­що.

На ка­на­лі «112 Укра­ї­на» Ін­на Бо­го­слов­ська да­ва­ла оцін­ку ни­ні­шньо­му мо­мен­ту. На її дум­ку, два ро­ки, які нам при­хиль­но від­пу­сти­ла Істо­рія, без­дар­но упу­ще­ні. Зро­бле­но ду­же ма­ло для по­си­ле­н­ня обо­ро­но­зда­тно­сті кра­ї­ни. Вла­да в Укра­ї­ні смер- тель­но бо­ї­ться укра­їн­сько­го на­ро­ду. То­му не ство­ре­на ре­зерв­на ар­мія, не­має си­сте­ми те­ри­то­рі­аль­ної обо­ро­ни й ба­га­то чо­го ін­шо­го. Біль­ше то­го, вла­да ве­де вій­ну про­ти до­бро­воль­чих ба­таль­йо­нів, зни­щу­ю­чи тим са­мим най­по­ту­жні­ший фер­мент ді­є­во­го па­трі­о­ти­зму й обо­рон­ної сві­до­мо­сті.

А про її, вла­ди, вла­сні до­ся­гне­н­ня ска­зав нар­деп Па­шин­ський: 2016 ро ку дер жав не обо рон не за - мов­ле­н­ня — про­ва­ле­не. Убив­чий при клад: Львівсь кий бро не тан ко - вий за­вод за­ван­та­же­ний на 15% сво­єї по­ту­жно­сті, ін­ші вій­сько­ві за­во­ди — на 30%. І це під час вій­ни, ко­ли збро­йо­ві за­во­ди по­вин­ні пра­цю­ва­ти в три змі­ни!

Бо­го­слов­ська сум­ні­ва­є­ться, що де­пу­та­ти з’їду­ться на по­за­чер­го­ву се­сію ВР, оскіль­ки ба­га­то хто по­бо­ю­є­ться, що їх зму­шу­ва­ти­муть до го­ло­су­ва­н­ня за змі­ни в Кон­сти­ту­ції, про­ди­кто­ва­ні Пу­ті­ним. А сьо­го­дні вже ма­ло хто з них сум­ні­ва­є­ться, що та­ке го­ло­су­ва­н­ня є дер­жав­ною зра­дою. Пи­та­н­ня: чи ро­зу­міє це пан По­ро­шен­ко? За­раз ба­га­то що за­ле­жить від то­го, на­скіль­ки Пу­тін пе­ре­ля­кав По­ро­шен­ка сво­ї­ми «крим­ськи­ми» по­гро­за­ми...

Що­до крим­ських про­во­ка­цій на NewsOne Мі­хе­їл Са­а­ка­шві­лі ска­зав, що ко­ли Пу­тін зав­дає уда­ру, він це ро­бить не­спо­ді­ва­но й без по­пе­ре­дже­н­ня. А тут він по­пе­ре­джає й по­гро­жує. На дум­ку Са­а­ка­шві­лі, йде­ться про шан­таж Укра­ї­ни й За­хо­ду Крем­лем. Спо­ча­тку для Пу­ті­на Мін­ський про­цес був за­со­бом до­ся­гне­н­ня капітуляції Укра­ї­ни. Оскіль­ки капітуляції не ви­йшло, Пу­тін втра­тив ін­те­рес до Мін­ська. І те­пер за­ля­кує За­хід, мов­ляв, якщо не зму­си­те Укра­ї­ну ка­пі­ту­лю­ва­ти, по­чну ве­ли­ку вій­ну. Бі­да в то­му, що на За­хо­ді се­ред йо­го ке­рів­ни­ків Пу­тін ба­чить ви­клю­чно по­лі­ти­чних «пі­гме­їв», що ви­кли­ка­ють у ньо­го пре­зир­ство. Їхня бо­яз­кість по­ро­джує у крем­лів­сько­го на­чаль­ни­ка від­чу­т­тя п’ян­кої все­до­зво­ле­но­сті й ба­жа­н­ня жон­глю­ва­ти до­лею сві­ту. Як­би сьо­го­дні у Ва­шинг­то­ні був Ро­нальд Рей­ган, а в Лон­до­ні — Мар­га­рет Те­тчер, Пу­тін ви­му­ше­но де­мон­стру­вав би хо­ро­ші ма­не­ри... І ку­ди бу­весь ку­раж по­дів­ся.

На­по­уми­ти офі­це­ра КДБ на крем­лів­сько­му пре­сто­лі мо­жна ли­ше по­си­ле­н­ням сан­кцій і змі­цне­н­ням схі­дних ру­бе­жів НАТО.

А нам в Укра­ї­ні не мо­жна втра­ча­ти пиль­но­сті. Не мо­жна за­ко­ли­су­ва­ти се­бе тим, що Пу­тін не на­ва­жив­ся на ве­ли­ку вій­ну. Ціл­ком мо­же на­ва­жи­ти­ся. А то у нас ці­ла пле­я­да вій­сько­вих екс­пер­тів по­ча­ла зла­го­дже­ним хо­ром на­во­ди­ти ду­же ло­гі­чні ар­гу­мен­ти на ко­ристь то­го, що вій­ни не бу­де. Пе­ред 22 черв­ня 1941 року на­чаль­ник роз­ві­ду­валь­но­го управ­лі­н­ня РККА ге­не­рал Го­лі­ков був упев­не­ний, що Гі­тлер то­го року не на­па­де. Го­лі­ков мав ду­же ва­жли­вий і пе­ре­кон­ли­вий ін­ди­ка­тор. Як відомо, у Ро­сії су­во­рі зи­ми. От­же, без те­пло­го одя­гу ба­га­то­міль­йон­ній армії су­ну­ти­ся на її про­сто­ри ні­як не мо­жна. Ге­не­рал дав вка­зів­ку сво­їй ме­ре­жі роз­від­ки в Єв­ро­пі сте­жи­ти, чи не по­чне­ться там ма­со­вий за­бій ба­ра­нів і ви­го­тов­ле­н­ня ко­жу­хів і т.д. Оскіль­ки ні­чо­го цьо­го до 22 черв­ня не ста­ло­ся, Го­лі­ков був ціл­ко­ви­то впев­не­ний, що най­гір­шо­го не ста­не­ться. А Гі­тлер на­пав, без ко­жу­хів... Япо­нія 1941 року не ма­ла на­віть те­о­ре­ти­чних шан­сів пе­ре­мог­ти США, але на Перл-Хар­бор на­па­ла...

Кримські про­во­ка­ції ціл­ком укла­да­ю­ться в ра­дян­сько-на­цист­ські тра­ди­ції. 1939 року ні­би­то поль­ські сол­да­ти здій­сни­ли на­пад на ра­діо­стан­цію в ні­ме­цько­му при­кор­дон­но­му мі­сте­чку Гляй­віц, що стало при­во­дом для агре­сії про­ти Поль­щі. І вже після по­раз­ки Ні­меч­чи­ни з’ясу­ва­ло­ся, що на­пад здій­сни­ли пе­ре­одя­гну­ті в поль­ську фор­му ні­ме­цькі кри­мі­наль­ні зло­чин­ці, яких опе­ра­тив­но пе­ре­стрі­ля­ли есе­сів­ці, що­бне за­ли­ша­ти слі­дів. Тро­хи пі­зні­ше в Ле­нін­град­ській обла­сті на кор­до­ні з Фін­лян­ді­єю біля се­ла Май­ні­ла ні­би­то сна­ря­дом з фін­сько­го бо­ку бу­ли вби­ті ра­дян­ські при­кор­дон­ни­ки. І хо­ча ба­лі­сти­ка свід­чи­ла, що сна­ряд при­ле­тів з ра­дян­сько­го бо­ку, СРСР ско­ри­став­ся при­во­дом для на­па­ду. Уже в епо­ху «пе­ре­бу­до­ви» ге­не­рал-ма­йор КДБ за­па­су Оку­не­вич (а 1939 р. мо­ло­дий че­кіст) роз­по­вів жур­на­лі­стам, що осо­би­сто брав участь у під­го­тов­ці про­во­ка­ції в Май­ні­ла.

Ви­сно­вок про­стий: ми ма­є­мо бу­ти го­то­ві до най­гір­шо­го для нас сце­на­рію. Не впа­да­ти в па­ні­ку, а ро­би­ти все мо­жли­ве й не­мо­жли­ве для за­хи­сту Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.