«По­вер­не­н­ня укра­їн­сько­го ТБ на схід – го­лов­ний прі­о­ри­тет»

На го­рі Ка­ра­чун під Слов’ян­ськом по­ча­ли ві­днов­лю­ва­ти те­ле­ве­жу

Den (Ukrainian) - - Прес-Клуб «Дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

На го­рі Ка­ра­чун під Слов’ян­ськом До­не­цької обла­сті ве­ду­ться ро­бо­ти з від­нов­ле­н­ня фун­да­мен­ту для те­ле­ве­жі, зни­ще­ної бо­йо­ви­ка­ми. На­га­да­є­мо, 17 кві­тня 2014 року гру­па озбро­є­них осіб здій­сни­ла за­хо­пле­н­ня бу­дів­лі Кон­цер­ну ра­діо­мов­ле­н­ня, ра­діозв’яз­ку та те­ле­ба­че­н­ня Укра­ї­ни, який ба­зу­вав­ся на Ка­ра­чу­ні. Після то­го злов­ми­сни­ки від­клю­чи­ли транс­ля­цію всіх укра­їн­ських те­ле­ві­зій­них ка­на­лів у ре­гіо­ні, за­мість яких на­ла­го­ди­ли мов­ле­н­ня ро­сій­сько­го ТБ. Че­рез кіль­ка днів ве­жа пе­ре­йшла під кон­троль укра­їн­ських вій­сько­вих, які три­ма­ли там обо­ро­ну до ви­зво­ле­н­ня Кр­ама­тор­ська. 1 ли­пня 2014 року, в результаті бо­їв, ве­жа бу­ла пов­ні­стю зруй­но­ва­на. Бо­йо­ви­ки ці­ле­спря­мо­ва­но «би­ли» в ко­ор­ди­на­ти те­ле­ве­жі.

Роз­мо­ви про її від­нов­ле­н­ня — як стра­те­гі­чне зав­да­н­ня з по­вер­не­н­ня укра­їн­сько­го мов­ле­н­ня на схід кра­ї­ни, ве­дуть дав­но. Однак за два ро­ки те­ле­ве­жа так і не за­пра­цю­ва­ла. Під час уро­чи­стих за­хо­дів з нагоди дру­гої рі­чни­ці ви­зво­ле­н­ня Слов’ян­ська Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко до­ру­чив від­но­ви­ти про­тя­гом двох мі­ся­ців те­ле­ве­жу на Ка­ра­чу­ні.

«На сьо­го­дні за­вер­ше­но етап бу­дів­ни­цтва не­ви­со­тних ро­біт. Вже по­ста­ви­ли три се­кції — так зва­ну «ну­ле­ву» та дві пер­ши, що скла­дає 14 ме­трів, — роз­по­вів «Дню» про хід бу­дів­ни­цтва ке­рів­ник Ан­ти­кри­зо­во­го ме­ді­а­цен­тру Сер­гій По­пов, який ре­тель­но сте­жить за від­нов­ле­н­ням те­ле­мов­ле­н­ня на схо­ді. — Ці ро­бо­ти ви­ко­на­ла мі­сце­ва під­ря­дна ор­га­ні­за­ція з Кр­ама­торсь- ка. При­йшов спе­ці­аль­ний сто­тон­ний кран, який бу­ду­ва­ти­ме ве­жу да­лі. Всі се­кції є, ма­те­рі­а­ли до­став­ле­но. Роз­по­ча­ла­ся ро­бо­та зі спо­ру­дже­н­ня. При­пу­скаю, що ро­бо­ти до 5 ве­ре­сня, як то­го ви­ма­га­ють у сто­ли­ці, то­чно не за­вер­ша­ться. Мій опти­мі­сти­чний про­гноз — по­ча­ток жов­тня. Одно­ча­сно з цим бу­дів­ни­цтвом Кон­церн РРТ про­во­дить ро­бо­ту зі спо­ру­дже­н­ня без­по­се­ре­дньо ефір­ної сту­дії, з якої бу­де йти транс­ля­ція си­гн­ла­гу. Пе­ре­да­ва­чі, які ми отри­ма­ли від єв­ро­пей­ських пар­тне­рів під­клю­че­но. Жив­ле­н­ня та­кож по­да­но. Ці ро­бо­ти за­вер­шу­ю­ться. Я пе­ре­ко­на­ний, що від­нов­ле­н­ня укра­їн­сько­го мов­ле­н­ня на схо­ді має бу­ти го­лов­ним прі­о­ри­те­том для кра­ї­ни».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.