«БО­РОТЬ­БА З «МО­ВОЮ ВО­РО­ЖНЕ­ЧІ» — ЦЕ ІМІТАЦІЯ ДІ­ЯЛЬ­НО­СТІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГРАНТІВ»

Den (Ukrainian) - - Прес-Клуб «Дня» - Де­нис КАЗАНСЬКИЙ, жур­на­ліст, бло­гер:

— Че­сно ка­жу­чи, всі ін­фор­ма­цій­ні при­во­ди, які пов’яза­ні з НСЖУ, це імітація ді­яль­но­сті. Вва­жаю, що НСЖУ — це абсолютно мер­тва ор­га­ні­за­ція, яка за своєю су­тні­стю пов’яза­на з ра­дян­ськи­ми стан­дар­та­ми. Як пра­ви­ло, до неї до­лу­че­ні жур­на­лі­сти з «ра­йо­нов», з га­зет, які ні­хто не чи­тає і які ме­ха­ні­чно об­слу­го­ву­ва­ли вла­ду. Вза­га­лі будь-які спро­би за­гна­ти жур­на­лі­стів під якісь стан­дар­ти не бу­дуть ма­ти успі­ху. Ме­ні не зро­зумі­лий сам тер­мін «мо­ва во­ро­жне­чі». Від­чу­т­тя та­ке, що цей ви­слів ви­га­да­ний для яки­хось ін­ших ці­лей. Він сам по со­бі фей­ко­вий. Де­хто про­сто імі­тує ді­яль­ність і на­чеб­то бо­ре­ться з чи­мось ви­га­да­ним. Якщо у нас існує сво­бо­да ЗМІ, то про які нав’язу­ва­н­ня та спіль­ні ле­ка­ла вза­га­лі мо­же йти­ся? Дій­сно, за­раз з’яви­лось ба­га­то гран­то­вих гро­шей, під які ви­га­ду­ють і всі­ля­кі про­е­кти. На жаль, 80% тих, хто отри­мує ці гран­ти, на­справ­ді ні­чим ре­аль­ним не за­йма­ю­ться, а ли­ше пи­шуть зві­ти.

Що­до тих жур­на­лі­стів, які го­во­рять про бо­роть­бу з «мо­вою во­ро­жне­чі», то я не га­даю, що це ко­ла­бо­ра­ція. Ско­рі­ше це про­сто ду­рість. Ко­ли ти про­стя­га­єш ру­ку во­ро­гу, який за­ма­хнув­ся на те­бе со­ки­рою, то ма­єш усві­дом­лю­ва­ти, що він цю ру­ку про­сто від­ру­бає. Жур­на­лі­сти, які за­гра­ють з оку­пан­том, по­во­дя­ться са­ме так — во­ни лі­зуть в па­щу агре­со­ра. Ці жур­на­лі­сти ма­ють ро­зу­мі­ти: якщо оку­па­цій­на за­ра­за пі­де да­лі, то во­ни пер­ши­ми по­тра­плять у під­ва­ли. Ні­хто не бу­де вже то­ді роз­би­ра­тись, чи бо­ро­лись во­ни з «мо­вою во­ро­жне­чі», чи ні. То­му не мо­жна за­гра­ва­ти з во­ро­гом.

Що­до по­їздок укра­їн­ських жур­на­лі­стів на оку­по­ва­но те­ри­то­рію, то я до цьо­го став­люсь ске­пти­чно. Від­вер­то ка­жу­чи, я б сам по­їхав на оку­по­ва­ну те­ри­то­рію для ви­сві­тле­н­ня по­дій, як­би там дій­сно да­ва­ли мо­жли­вість жур­на­лі­стам пра­цю­ва­ти. Але фа­кти­чно там та­ких умов не­має. Від­по­від­но, ро­бо­та на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії фа­кти­чно озна­чає спів­ро­бі­тни­цтво з оку­па­цій­ною вла­дою. Та­кі ре­а­лії. Якщо жур­на­ліст в До­не­цьку чи Лу­ган­ську бу­де пи­са­ти об’єктив­но, то він ду­же швид­ко по­тра­пить у під­вал. Бу­ва­ють ви­пад­ки, ко­ли іно­зем­ні жур­на­лі­сти по­тра­пля­ють ту­ди, а по­тім опри­лю­дню­ють біль­шменш прав­ди­ву ін­фор­ма­цію у се­бе в за­хі­дних ЗМІ. Але на са­мо­му Дон­ба­сі до цих ма­те­рі­а­лів фа­кти­чно ма­ло хто має до­ступ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.