«ЖУР­НА­ЛІ­СТИ В УМО­ВАХ ВІЙ­НИ ТАК СА­МО Є СОЛДАТАМИ»

Den (Ukrainian) - - Прес-Клуб «Дня» - Атіс КЛИМОВИЧ, жур­на­ліст ла­твій­ської га­зе­ти Diena:

— Вва­жаю, що за­раз ні­чо­го ва­жли­ві­ше, ніж вій­на в Укра­ї­ні, не мо­же бу­ти. Це має бу­ти топ-те­мою, і то­му ду­же ва­жли­во на­зи­ва­ти ре­чі сво­ї­ми іме­на­ми. В си­ту­а­ції агре­сії РФ про­ти Укра­ї­ни жур­на­лі­сти ма­ють чі­тко ви­зна­чи­тись, що в пер­шу чер­гу для укра­їн­ських гро­ма­дян ва­жли­вим є не­за­ле­жність кра­ї­ни і на­ціо­наль­на без­пе­ка. В цьо­му пла­ні укра­їн­ські жур­на­лі­сти ма­ють бу­ти со­лі­дар­ни­ми одне з одним. Сто­від­со­тко­ва сво­бо­да пре­си — це ду­же слизь­ка те­ма. Тре­ба усві­дом­лю­ва­ти, що жур­на­лі­сти в умо­вах вій­ни так са­мо є солдатами, а ін­фор­ма­ція є так са­мо збро­єю, і нею тре­ба вмі­ти ко­ри­сту­ва­тись. І не тре­ба лу­ка­ви­ти, що це не так. Не­об­хі­дно агре­со­ра на­зи­ва­ти своїм іме­нем, і ні­яких ев­фе­мі­змів тут бу­ти не мо­же. Ро­сії ви­гі­дно по­ка­зу­ва­ти се­бе не як сто­ро­ну кон­флі­кту, і то­му роз­ми­тість у ви­зна­че­н­нях їй ли­ше на ко­ристь, адже Кремль ве­де гі­бри­дну вій­ну. Жур­на­лі­сти по­вин­ні пе­ред всім сві­том ти­ка­ти паль­цем в Ро­сію як в во­ро­га, агре­со­ра, зло­чин­ця, як в дже­ре­ло де­ста­бі­лі­за­ції у сві­ті. Під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни на­віть Бі-Бі-Сі сві­до­мо йшло на цен­зу­ру, на пев­ні обме­же­н­ня. Так са­мо і в Укра­ї­ні має бу­ти цен­зу­ра в пла­ні ан­ти­дер­жав­них ви­сло­вів або всі­ля­ко­го про­я­ву ко­ла­бо­ра­ції з во­ро­гом в ін­фор­ма­цій­ній сфе­рі.

Пі­дго­ту­вав Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.