По­чу­т­тя не­без­пе­ки

«Мол­до­ва по­тре­бує під­трим­ки США для про­ти­сто­я­н­ня ро­сій­ській про­па­ган­ді», — прем’єр Пав­ло Фі­ліп

Den (Ukrainian) - - Прес-Клуб «Дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Для то­го, щоб­про­ти­сто­я­ти ро­сій­ській про­па­ган­ді напередодні ви­бо­рів пре­зи­ден­та, Мол­до­ва по­тре­бує під­трим­ки США. Про це по­ві­дом­ля­є­ться у стат­ті прем’єра Мол­до­ви Пав­ла Фі­лі­па для ви­да­н­ня The Hill.

«Ро­сія ви­ко­ри­сто­вує не­без­пе­чну про­па­ган­ду і до­кла­дає ве­ли­ких зу­силь, щоб­про­су­ва­ти в мол­дав­ській пре­сі ан­ти­єв­ро­пей­ські по­сла­н­ня, дис­кре­ди­ту­ва­ти про­єв­ро­пей­ський уряд і за­без­пе­чи­ти успіх на май­бу­тніх ви­бо­рах своїм по­лі­ти­чним со­ю­зни­кам», — за­зна­чив Фі­ліп.

Та­кож прем’єр Мол­до­ви за­явив про те, що Мол­до­ві по­трі­бна під­трим­ка США «для про­дов­же­н­ня кур­су єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції» і за­пев­нив пар­тне­рів на За­хо­ді, що «для Мол­да­вії ін­те­гра­ція до єв­ро­а­тлан­ти­чної спіль­но­ти є чи­мось біль­ше, ніж ди­пло­ма­ти­чна іні­ці­а­ти­ва або еко­но­мі­чна пе­ре­ва­га».

«Мо­сква не осо­бли­во на­тхне­на цим, а то­му ми по­тре­бу­є­мо під­трим­ки Ва­шинг­то­на та ін­ших за­хі­дних кан­це­ля­рій, щоб­кон­со­лі­ду­ва­ти наш пе­ре­хід від де­ся­ти­літь ко­му­ні­зму до віль­ної де­мо­кра­тії», — ска­зав Фі­ліп.

На­га­да­є­мо, дня­ми ро­сій­сько­го спів­а­ка Оле­га Га­зма­но­ва не пу­сти­ли в Ли­тву че­рез під­трим­ку по­лі­ти­ки і дій Ро­сії що­до Укра­ї­ни. «Загалом мо­жу ска­за­ти, що це че­рез агре­сив­ну про­па­ган­ду, пов’яза­ну з агре­сив­ни­ми ді­я­ми Ро­сії в су­сі­дніх кра­ї­нах», — за­явив мі­ністр за­кор­дон­них справ Ли­тви Лі­нас Лін­кя­ві­чюс.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.