RIO-2016: пе­ре­ма­гає ко­ха­н­ня

Про­сто біля олім­пій­сько­го п’єде­ста­лу ки­тай­ський спортс­мен за­про­по­ну­вав сво­їй дів­чи­ні ру­ку і сер­це

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Олім­пі­а­да в Ріо- 2016 за­пам’ ята­є­ться міль­йо­нам вбо­лі­валь­ни­ків не ли­ше ви­да­тни­ми до­ся­гне­н­ня­ми атле­тів, а й дов­ко­ла­спор­тив­ни­ми по­ді­я­ми — ка­зу­са­ми, кур­йо­за­ми та на­віть освід­че­н­ням у ко­хан­ні. Так, топ-те­мою для обго­во­рень Ігор вже кіль­ка днів є ро­ман­ти­чне освід­че­н­ня ки­тай­сько­го олім­пій­ця про­сто на це­ре­мо­нії на­го­ро­дже­н­ня йо­го ко­ха­ної. Дво­ра­зо­вий чем­піон Олім­пій­ських ігор та уча­сник чо­ло­ві­чої ко­ман­ди Ки­таю зі стриб­ків з трам­плі­на Цинь Кай зди­ву­вав увесь спор­тив­ний світ, ко­ли після зма­гань сво­єї ко­ха­ної Хе Цзи став на одне ко­лі­но і за­про­по­ну­вав їй ру­ку і сер­це. Цьо­го дня у зма­ган­ні зі стриб­ків з три­ме­тро­во­го трам­плі­на у во­ду 25-рі­чна спортс­мен­ка Хе Цзи отри­ма­ла срі­бну ме­даль. Однак, втра­тив­ши «зо­ло­то», во­на зна­йшла чо­ло­ві­ка. Ці­ка­во, що від­чай­ду­шний Цинь Кай, яко­му са­мо­му вже вда­ло­ся за­во­ю­ва­ти «брон­зу» у ко­ман­дних син­хрон­них стриб­ках на цьо- го­рі­чних Олім­пій­ських іграх, освід­чив­ся на це­ре­мо­нії на­го­ро­дже­н­ня.

Чоловік ді­став чер­во­ну ко­ро­бо­чку, став на одне ко­лі­но й у при­су­тно­сті всіх спортс­ме­нів, суд­дів та вбо­лі­валь­ни­ків за­про­по­ну­вав одру­жи­ти­ся. По­ки дів­чи­на ва­га­ла­ся, у за­лі за­па­ну­ва­ла мер­тва ти­ша. Ко­ли Хе Цзи по­го­ди­ла­ся, ки­тай­ський спортс­мен одя­гнув їй ка­блу­чку й по­да­ру­вав тро­ян­ду. Обоє бу­ли ду­же зво­ру­ше­ні, вже не ка­жу­чи про свід­ків ці­єї по­дії.

«Я не зна­ла, що він зро­бить ме­ні про­по­зи­цію са­ме сьо­го­дні. Я на­віть не че­ка­ла, що ви­хо­ди­ти­му за­між так ра­но, — ци­тує Хе Цзи ви­да­н­ня Mirror. — Ми ба­чи­ли­ся пе­ред зма­га­н­ням, і Цинь Кай ви­гля­дав, ні­би на­ма­га­є­ться щось за­пам’ята­ти. Я за­пи­та­ла: що ти ро­биш? Він від­по­вів, що про­сто щось на­спі­вує. Я за­бу­ла все, що він ска­зав, ко­ли ро­бив про­по­зи­цію, але сло­ва: «Я хо­чу, щоб ти пе­ре­ма­га­ла ме­не все жи­т­тя» най­біль­ше за­че­пи­ли ме­не».

По­ві­дом­ля­є­ться, що з 30-рі­чним Цинь Ка­єм во­ни зу­стрі­ча­ли­ся про­тя­гом 6 років.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.