Да­ля ГРІБАУСКАЙТЕ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

пре­зи­дент Ли­тви:

До­ро­гий укра­їн­ський на­ро­де, щи­ро ві­таю вас із Днем не­за­ле­жно­сті! 25 ро­ків то­му ваш на­род ви­рі­шив ство­ри­ти не­за­ле­жну Укра­ї­ну. Бе­ре­жіть єд­ність на скла­дно­му шля­ху ре­форм. Тво­ріть свою кра­ї­ну са­мі і сво­їм при­кла­дом на­ди­хай­те ін­ших. Пра­гніть та­кої кра­ї­ни, про яку мрі­є­те. Ви обра­ли пра­виль­ний шлях! Ли­тва з ва­ми. Сла­ва Укра­ї­ні!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.