«Роз­по­чав­ся кон­стру­ктив­ний діа­лог»

Іри­на Клю­чков­ська — про «су­хий за­ли­шок» VI Все­сві­тньо­го фо­ру­му укра­їн­ців

Den (Ukrainian) - - День України - Іри­на СТЕЛЬМАХ

УКи­є­ві від­був­ся VI Все­сві­тній фо­рум укра­їн­ців — ви­ще зі­бра­н­ня за­кор­дон­но­го укра­їн­ства. Та­кі фо­ру­ми скли­ка­ю­ться раз на чо­ти­ри ро­ки з іні­ці­а­ти­ви укра­їн­ських гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій сві­ту. Ди­ре­ктор Мі­жна­ро­дно­го ін­сти­ту­ту осві­ти куль­ту­ри та зв’яз­ків з ді­а­спо­рою Іри­на Клю­чков­ська ко­мен­тує: « В рам­ках Фо­ру­му від­бу­лась се­рія за­хо­дів, яка про­дов­жу­ва­ти­ме­ться 25 сер­пня, — це Все­сві­тній фо­рум укра­їн­ців, Рі­чні на­ра­ди Сві­то­вої фе­де­ра­ції укра­їн­ських жі­но­чих ор­га­ні­за- цій, зокре­ма роз­по­чи­на­ють ро­бо­ту рі­чні за­галь­ні на­ра­ди Сві­то­во­го кон­гре­су укра­їн­ців, які об’єд­ну­ють 40 кра­їн. Ві­дра­дно те, що ці по­дії від­бу­ва­ю­ться в Ки­є­ві, і всі во­ни при­свя­че­ні 25- лі­т­тю про­го­ло­ше­н­ня не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни, то­му що ді­а­спо­ра — це близь­ко 20 млн на­ших лю­дей, які впро­довж ча­сів на­шої без­дер­жав­но­сті три­ма­ли на­шу дер­жав­ність на всіх кон­ти­нен­тах сві­ту. Ва­жли­во й те, що роз­по­чав­ся кон­стру­ктив­ний діа­лог між гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми і дер­жа­вою. Кон­цепт ру­ху на­зу­стріч одне одно­му, який був за­про­по­но­ва­ний Мі­жна­ро­дним ін­сти­ту­том осві­ти, куль­ту­ри та зв’яз­ків з ді­а­спо­рою ще 10 ро­ків то­му, по­чи­нає ре­а­лі­зо­ву­ва­тись».

Зокре­ма, під час фо­ру­му за іні­ці­а­ти­ви На­ціо­наль­ної ра­ди жі­нок був ор­га­ні­зо­ва­ний кру­глий стіл « Діа­лог з ді­а­спо­рою » . Ме­та зу­стрі­чі — обго­во­ре­н­ня про­по­зи­ції до про­е­кту Дер­жав­ної про­гра­ми спів­пра­ці із за­кор­дон­ни­ми укра­їн­ця­ми та дер­жав­ної по­лі­ти­ки спів­пра­ці на осно­ві ре­аль­них про­по­зи­цій гро­мад­сько­го обго­во­ре­н­ня.

« Для ме­не це — зна­ко­ва по­дія, бо ко­ли з очіль­ни­ка­ми Сві­то­во­го кон­гре­су укра­їн­ців чи пред­став­ни­ка­ми укра­їн­ської ді­а­спо­ри зу­стрі­ча­є­ться Пре­зи­дент та прем’єр-мі­ністр, — це си­гнал для су­спіль­ства в ці­ло­му і для дер­жав­них стру­ктур зокре­ма, фа­кти­чно, за­клик до діа­ло­гу. Якщо ра­ні­ше та­кі зу­стрі­чі ма­ли фор­маль­ний ха­ра­ктер, то за­раз від­бу­ва­є­ться так зва­ний те­кто­ні­чний зсув в по­зи­тив­но­му на­прям­ку. Хо­чу за­зна­чи­ти, що га­зе­та «День» чи не єди­на, яка впро­довж всіх цих ро­ків ви­сві­тлю­ва­ла пи­та­н­ня кон­со­лі­да­ції сві­то­во­го укра­їн­ства. Спо­ді­ва­юсь, Дер­жав­на про­гра­ми спів­пра­ці із за­кор­дон­ним укра­їн­ця­ми, яку роз­ро­бляє Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ спіль­но зі Сві­то­вим кон­гре­сом укра­їн­ців, пра­цю­ва­ти­ме ефе­ктив­но. Мо­жли­во, не бу­де сут­тє­вої фі­нан­со­вої під­трим­ки, адже ми жи­ве­мо в умо­вах вій­ни, ко­ли всі зу­си­л­ля зо­се­ре­дже­ні на під­трим­ці ар­мії та змі­цнен­ні обо­ро­но­зда­тно­сті на­шої дер­жа­ви, і укра­їн­ська ді­а­спо­ра це ро­зу­міє», — ска­за­ла Іри­на Клю­чков­ська.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.