«Етно­вир-2016»

Під та­кою на­звою з 24 до 28 сер­пня у Льво­ві від­бу­де­ться фоль­клор­ний фе­сти­валь

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Цьо­го­річ у фо­ру­мі ві­зьмуть участь фольк-ко­ле­кти­ви з Ін­дії, Поль­щі, Сер­бії, Че­хії та Укра­ї­ни. Го­лов­ною ло­ка­ці­єю фе­сти­ва­лю ста­не го­лов­на пло­ща мі­ста Ле­ва — пло­ща Ри­нок. Та­кож осо­бли­ві за­хо­ди в ме­жах фе­сти­ва­лю від­бу­ва­ти­му­ться на пло­щі Му­зей­ній.

— Що­ро­ку ми оби­ра­є­мо но­ві ко­ле­кти­ви, які ви­рі­зня­ю­ться ха­ри­змою та силь­ною хо­ре­о­гра­фі­єю. За­раз ми до­лу­чи­ли до уча­сни­ків ду­же яскра­вий ко­ле­ктив — Panghat Performing Arts Group із Ін­дії. Ко­ле­ктив до­бре ві­до­мий у сві­ті ши­ро­ким роз­ма­ї­т­тям на­ро­дних тан­ців. Де­я­кі з яких, ка­жуть, бу­ли пе­ре­да­ні са­мим Крі­шною. Чи це в честь бо­гів, чи за­для про­ве­де­н­ня ве­сіль, але ко­жен та­нець має своє вла­сне тра­ди­цій­не вбра­н­ня та ори­гі­наль­ну на­ро­дну му­зи­ку. Львів’янам та го­стям мі­ста бу­де на що по­ди­ви­ти­ся, — ци­тує ди­ре­кто­ра фе­сти­ва­лю «Етно­вир» Ан­дрія СИДОРА i- pro. kiev. ua. Panghat Performing Arts Group пред­став­ляє 23 тан­ці хо­ре­о­гра­фа Дейв Чай­та­ньї, май­стра свя­щен­них і тра­ди­цій­них тан­ців. Зав­дя­ки ве­се­ло­щам та ди­на­мі­ці цей ко­ле­ктив пе­ре­но­сить ау­ди­то­рію в сер­це справ­жніх тра­ди­цій Гу­джа­ра­ту. Для сво­го пер­шо­го ви­сту­пу в Укра­ї­ні Panghat та­кож пред­ста­вить но­вий тип му­зи­ки, пов’ яза­ний з хра­мо­вою тра­ди­ці­єю.

Та­кож за про­гра­мою «Етно­ви­ру » від­бу­де­ться « Етно­фешн» — аб­со­лю­тно но­вий фор­мат фе­сти­ва­лю — по­каз мод в етно­сти­лі від уча­сни­ків фе­сти­ва­лю та ві­до­мих ди­зай­не­рів. Тра­ди­цій­но ді­я­ти­ме і яр­ма­рок «Ку­хні на­ро­дів сві­ту».

На­га­да­є­мо, Мі­жна­ро­дний фоль­клор­ний фе­сти­валь «Етно­вир» від­бу­ва­є­ться під егі­дою Мі­жна­ро­дної ра­ди ор­га­ні­за­цій фе­сти­ва­лів фоль­кло­ру і тра­ди­цій­них ми­стецтв (CIOFF(r)) при ЮНЕСКО та Мі­жна­ро­дної ор­га­ні­за­ції на­ро­дної твор­чо­сті (IOV).

ФОТО З САЙТА EUROWINE.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.