Що­ти­жня – но­ва кар­ти­на

У Чер­нів­цях роз­по­чав­ся про­ект «Ми­сте­цтво про­сто не­ба»

Den (Ukrainian) - - День України - Ан­на ГАРГАЛЯ, Чер­нів­ці

Чер­ні­ве­цький ху­до­жник і гра­фік Олег Люб­ків­ський, ви­став­кам яко­го апло­ду­ва­ли у Ві­дні, Бер­лі­ні та ін­ших сто­ли­цях і куль­тур­них цен­трах Єв­ро­пи, роз­по­чав но­вий про­ект «Ми­сте­цтво про­сто не­ба». Що­ти­жня до по­ча­тку жов­тня, ко­ли Чер­нів­ці свя­тку­ють свій День мі­ста, у ма­льов­ни­чих ку­то­чках се­ре­дмі­стя він пред­став­ля­ти­ме ви­став­ку одні­єї кар­ти­ни, зго­дом об’єд­нав­ши їх у пов­но­фор­ма­тну ви­став­ку «Мі­сто, що ко­лись зва­ло­ся Сzernowitz». Ав­тор кон­це­пту­аль­них тво­рів, при­свя­че­них ста­рим Чер­нів­цям у кон­текс­ті за­галь­но­єв­ро­пей­ської куль­ту­ри, сво­їм но­вим про­е­ктом О. Люб­ків­ський ви­рі­шив ста­ти ближ­чим до пе­ре­сі­чних го­ро­дян і го­стей мі­ста.

«По­стра­дян­ська тра­ди­ція екс­по­ну­ва­ти кар­ти­ни у ви­став­ко­вих за­лах і га­ле­ре­ях по­сту­по­во втра­чає сенс, то­му дав­но ви­но­шу­вав ідею біль­шде­мо­кра­ти­чної та до­сту­пні­шої для без­по­се­ре­дньо­го кон­та­кту із кар­ти­ною та ху­до­жни­ком ву­ли­чної екс­по­зи­ції, ко­ли ні­хто не сто­їть гля­да­че­ві за спи­ною, не ви­ма­гає кви­ток. Зре­штою, та­ка фор­ма екс­по­ну­ва­н­ня біль­ш­які­сна, оскіль­ки не­має тем­них за­лів і шту­чно­го осві­тле­н­ня», — по­яснює ідею про­е­кту ху­до­жник.

Що ж до йо­го пер­шої з екс­по­но­ва­них про­сто ву­ли­ці кар­ти­ни, то на ній, за сло­ва­ми ми­тця, зо­бра­же­но улам­ки ми­ну­ло­го жи­т­тя, епо­хи, в яку жи­ли лю­ди, що за­ли­ши­ли у спа­док не­по­втор­ні Чер­нів­ці.

«О. Люб­ків­ський є ху­до­жни­ком, який ба­чить най­тон­ші дрі­бни­ці, які, вла­сне, ча­сто ви­зна­ча­ють, ким ми є, якою бу­ла епо­ха, що вже ві­ді­йшла від нас. Че­рез йо­го тра­кту­ва­н­ня мо­же­мо від­чу­ти дух ми­нув­ши­ни, і у цьо­му сен­сі О. Люб­ків­ський є своє­рі­дним мі­фо­твор­цем істо­рії Чер­нів­ців», — ді­ли­ться дум­ка­ми істо­рик, лі­те­ра­тор і жур­на­ліст Юрій Чор­ней.

ФОТО АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.