Но­вий ва­рі­ант – Сві­тан­ко­ве

Во­лин­ське се­ло про­дов­жує про­те­сту­ва­ти про­ти пе­ре­йме­ну­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Се­ло Жов­тне­ве, що у Во­ло­ди­ми­ро-Во­лин­сько­му ра­йо­ні, так і не по­го­ди­ло­ся з рі­ше­н­ням Вер­хов­ної Ра­ди що­до сво­го пе­ре­йме­ну­ва­н­ня. Йо­го істо­ри­чна на­зва — Мо­гиль­не, ко­тра по­хо­дить не від мо­гил на цвин­та­рі, а від ста­рих кур­га­нів за се­лом. Про­те ко­ли у се­лі по­ча­ла ба­зу­ва­ти­ся льо­тна ча­сти­на, то на­зву Мо­гиль­не ви­рі­ши­ли за­мі­ни­ти на Жов­тне­ве. А во­на і під­па­да­ла під за­кон про де­ко­му­ні­за­цію. І на­зва­ли се­ло Су­сва­лем — за прі­зви­щем зем­ля­ка­во­ї­на, який був важ­ко по­ра­не­ний під Са­вур-Мо­ги­лою і по­мер від ран у го­спі­та­лі. Пе­тро Су­сваль був із ро­ди­ни, яку в се­лі по­ва­жа­ють. Про­те пе­ре­йме­ну­ва­н­ня не по­го­ди­ли з гро­ма­дою се­ла, бо за­кон по­трі­бно бу­ло ви­ко­ну­ва­ти, а гро­ма­да впер­то три­ма­ла­ся на­зви Жов­тне­ве (на­га­да­є­мо, «День» пи­сав про си­ту­а­цію у №90 від 26 трав­ня 2016 ро­ку).

Най­пер­ше про­ти пе­ре­йме­ну­ва­н­ня на Су­сваль ви­сту­пи­ла ро- ди­на за­ги­бло­го сол­да­та. Ба­тьки Пе­тра — обоє ін­ва­лі­ди пер­шої гру­пи. На схо­ді се­лян, який від­був­ся ми­ну­лої не­ді­лі у шко­лі се­ла, зно­ву ви­сту­пив Остап Су­сваль, ба­тько сол­да­та, і по­про­сив гро­ма­ду не тіль­ки бо­ро­ти­ся за пе­ре­йме­ну­ва­н­ня се­ла, а ро­ди­на на­віть про­ти то­го, щоб і ву­ли­цю у се­лі на­зи­ва­ли іме­нем за­ги­бло­го си­на і бра­та. Ова­днів­ський сіль­ський го­ло­ва Сер­гій Па­на­се­вич роз­ка­зує, що гро­ма­да Су­сва­ля­Жов­тне­во­го так і не має спо­кою. Лю­ди ні­чо­го не ма­ють про­ти Су­сва­лів, але біль­шість та­ки під­три­мує ба­жа­н­ня ро­ди­ни сол­да­та, хо­че по­ша­ну­ва­ти її во­лю. За ста­ру на­зву — Мо­гиль­не — три­ма­є­ться не біль­ше п’яти лю­дей, а пе­ре­ва­жна кіль­кість при­су­тніх на схо­ді про­го­ло­су­ва­ли за на­зву Сві­тан­ко­ве. Те­пер сіль­ська ра­да має офор­ми­ти рі­ше­н­ня схо­ду в офі­цій­не звер­не­н­ня до Вер­хов­ної Ра­ди, про­си­ти­муть і на­ро­дно­го де­пу­та­та від окру­гу Іго­ря Гу­зя, щоб по­с­при­яв чер­го­во­му пе­ре­йме­ну­ван­ню на Сві­тан­ко­ве.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.