Ме­та – ін­те­гра­ція пе­ре­се­лен­ців...

У Хер­со­ні стар­ту­вав ди­тя­чий фут­боль­ний тур­нір « Крим — це Укра­ї­на » . Але ви­му­ше­но пе­ре­мі­ще­ні осо­би на ньо­му — ли­ше гля­да­чі

Den (Ukrainian) - - День України -

Від­кри­т­тя зма­гань від­бу­ло­ся 22 сер­пня на цен­траль­но­му мі­сько­му ста­діо­ні « Кри­стал » . Тур­нір для юна­ків 2000 ро­ку на­ро­дже­н­ня про­во­дять у Хер­со­ні дру­гий рік по­спіль. Цьо­го ра­зу в ньо­му ві­зьмуть участь 8 ко­манд із Хер­со­на, Дні­пра, Оде­си, Льво­ва, Ми­ко­ла­є­ва, Ки­є­ва і За­по­ріж­жя.

Як за­зна­ча­ють ор­га­ні­за­то­ри — обла­сна вла­да та Фе­де­ра­ція фут­бо­лу Укра­ї­ни, — про­ект спря­мо­ва­ний на со­ці­аль­ну ін­те­гра­цію ді­тей- пе­ре­се­лен­ців, зокре­ма че­рез по­пу­ля­ри­за­цію здо­ро­во­го спосо­бу жи­т­тя та за­ня­т­тя спор­том, за­без­пе­че­н­ня віль­но­го та без­ко­штов­но­го до­сту­пу до фут­боль­ної ін­фра­стру­кту­ри. Тур­нір від­бу­ва­ти­ме­ться на кіль­кох спор­тив­них аре­нах мі­ста.

Во­дно­час, по­при гу­чний сло­ган тур­ні­ру, в ньо­му не бе­ре уча­сті жо­дна ко­ман­да з крим­чан, а те­ма вну­трі­шніх пе­ре­се­лен­ців зво­ди­ться до за­про­ше­н­ня ді­тей із сі­мей ВПО на пе­ре­гляд фут­боль­них ма­тчів. Ли­ше на­сту­пно­го ро­ку, за­явив на­чаль­ник від­ді­лу юна­цько­го фут­бо­лу ФФУ Ва­ле­рій Зо­ло­ту­хін, ор­га­ні­за­то­ри пла­ну­ють утво­ри­ти ко­ман­ду са­ме з ді­тей­пе­ре­се­лен­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.