Ро­сі­я­ни вби­ли біль­ше си­рій­ців, ніж «IД»

Ек­сперт: «Во­ни ба­чать, що їхні дії не отри­му­ють гі­дної від­сі­чі, то­му по­во­дять се­бе на­ха­бно та без­пар­дон­но»

Den (Ukrainian) - - День Планети - На­та­лія ПУШКАРУК

Дня­ми ор­га­ні­за­ція «Си­рій­ська ме­ре­жа з прав лю­ди­ни» опри­лю­дни­ла звіт що­до кіль­ко­сті жертв се­ред мир­но­го на­се­ле­н­ня в Си­рії. З’ясу­ва­ло­ся, що вна­слі­док ро­сій­ських бом­бар­ду­вань з ве­ре­сня 2015 ро­ку за­ги­ну­ло біль­ше лю­дей (2 тис. 704 лю­дей), ніж вна­слі­док дій бо­йо­ви­ків те­ро­ри­сти­чно­го угру­по­ва­н­ня «Іслам­ська дер­жа­ва» (ІД) (2 тис. 686 лю­дей про­тя­гом трьох ро­ків), бо­роть­бу з яким ве­де між­на­ро­дна ан­ти­те­ро­ри­сти­чна ко­а­лі­ція. У до­по­віді йде­ться, що се­ред жертв ро­сій­ських атак по­над 700 ді­тей.

«НА СОВІСТІ БАРАКА ОБАМИ ТЕ, ЩО СИТУАЦІЯ НА БЛИЗЬКОМУ СХО­ДІ ТА­КА СКЛАДНА І ДРАМАТИЧНА»

День звер­нув­ся до В’яче­сла­ва ШВЕДА, за­ві­ду­ва­ча від­ді­лу істо­рії кра­їн Азії і Афри­ки Ін­сти­ту­ту все­сві­тньої істо­рії НАН Укра­ї­ни з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти, як на та­кі да­ні має ре­а­гу­ва­ти світ, щоб по­кла­сти край цій тра­ге­дії:

— Ці да­ні свід­чить про те, що справ­жні ці­лі Ро­сії на Близькому Схо­ді, зокре­ма в Си­рії, аб­со­лю­тно про­ти­ле­жні то­му, що офі­цій­но за­яв­ляє ро­сій­ська про­па­ган­да. Йде­ться, пе­ред­усім, про спро­би за­твер­ди­ти свій кон­троль і вплив на Си­рію, будь-що збе­рег­ти Ба­ша­ра Аса­да, при­найм­ні на той тер­мін, на який він по­трі­бен бу­де Ро­сії. Для цьо­го ви­ко­ри­сто­ву­ють будь-які за­со­би. Зокре­ма, «ки­ли­мо­ве» бом­бар­ду­ва­н­ня і під це під­па­да­ють мир­ні жи­те­лі.

Остан­нім ча­сом Ро­сія на­ма­га­є­ться «ско­ло­ти­ти» но­ві альян­си з тих ди­кта­тор­ських і на­пів­ди­кта­тор­ських ре­жи­мів, які при­найм­ні тим­ча­со­во йдуть на со­юз з Ро­сі­єю. Йде­ться про Іран, де ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться де­я­кі ае­ро­дро­ми. Так, для ро­сій­ських бом­бар­ду­валь­ни­ків до ти­ся­чі кі­ло­ме­трів ско­ро­ти­ла­ся від­стань до Близь­ко­го Схо­ду. І во­ни фа­кти­чно до­ся­га­ють те­ри­то­рії Са­у­дів­ської Ара­вії — не­при­ми­рен­но­го і прин­ци­по­во­го про­тив­ни­ка Ро­сії на Близькому Схо­ді. І це ство­рює аб­со­лю­тно но­ву за­гро­зу для і так кри­хко­го ба­лан­су на Близькому Схо­ді.

Ро­сія на­ма­га­є­ться за­раз за­без­пе­чи­ти своє до­мі­ну­ва­н­ня у ра­йо­ні Чор­но­мор­сько-Ка­спій­сько­го ре­гіо­ну, щоб не допу­сти­ти яки­хось сер­йо­зних зру­шень у на­прям­ку по­вер­не­н­ня Кри­му в Укра­ї­ну. На­ма­га­ю­ться ство­ри­ти блок з Іра­ном, при­тя­гну­ти Ту­реч­чи­ну, Азер­бай­джан. Де­кіль­ка мі­ся­ців то­му від­кри­то до­по­ма­га­ли Вір­ме­нії, щоб во­на за­твер­ди­ла­ся в На­гір­но­му Ка­ра­ба­сі. За­раз вір­мен­ській вла­ді «ви­кру­чу­ють ру­ки», щоб во­ни від­да­ли п’ять ра­йо­нів азер­бай­джан­сько­го На­гір­но­го Ка­ра­ба­ху Азер­бай­джа­ну, і тим са­мим при­вер­ну­ти Азер­бай­джан на свій бік. Тоб­то Ро­сія «пу­сти­лась во все тяж­кие», не ви­би­ра­ю­чи за­со­бів, не ра­ху­ю­чись із жер­тва­ми се­ред мир­но­го на­се­ле­н­ня, з ма­ні­а­каль­ною впер­ті­стю во­гнем і ме­чем, бом­ба­ми на­ма­га­ю­ться за­твер­ди­ти свій вплив і кон­троль над пев­ни­ми ре­гіо­ну Близь­ко­го і Се­ре­дньо­го Схо­ду.

— Ек­спер­ти ка­жуть, та­кої кіль­ко­сті жертв у Си­рії мо­жна бу­ло б уни­кну­ти, як­би си­рій­ській кри­зі в са­мо­му по­ча­тку бу­ло по­кла­де­но край і в кон­флікт втру­ти­ли­ся США.

— Це пи­та­н­ня на­віть роз­ко­ло­ло ди­пло­ма­ти­чний кор­пус США. Йде­ться про рі­ше­н­ня Барака Обами не пе­ре­тну­ти чер­во­ну лі­нію в 2013 ро­ці, ко­ли Ба­шар Асад ви­ко­ри­став хі­мі­чну зброю про­ти мир­но­го на­се­ле­н­ня. Аме­ри­кан­ці ма­ли б втру­ти­ти­ся, але во­ни цьо­го не зро­би­ли. І фа­кти­чно во­ни від­кри­ли пря­му до­ро­гу до ще біль­шо­го і без­це­ре­мон­но­го втру­ча­н­ня Іра­ну, ко­ли він спря­му­вав зна­чні кон­тин­ген­ти сво­їх ре­гу­ляр­них військ і Кор­пус іслам­ської ре­во­лю­ції на до­по­мо­гу Ба­ша­ру Аса­ду.

А по­над рік то­му Ро­сія са­ма по­ча­ла від­кри­те втор­гне­н­ня в Си­рію. І ме­ні зда­є­ться, що на совісті Барака Обами те, що ситуація на Близь- ко­му Схо­ді та­ка складна і драматична. Оба­ма не зміг про­я­ви­ти не­об­хі­дної твер­до­сті прин­ци­по­во­сті. І для ньо­го го­лов­не бу­ло будь-що уни­кну­ти пря­мо­го втру­ча­н­ня США в цей кон­флікт. Ду­маю, Ба­рак Оба­ма не­пра­виль­но зро­зу­мів на­слід­ки ірак­ської кам­па­нії та ді­йшов до ви­снов­ку, що США біль­ше не мо­жуть втру­ча­ти­ся в кон­флі­кти на Близькому Схо­ді. США ду­же по­спі­шно по­ки­ну­ли Ірак. Во­ни фа­кти­чно ки­ну­ли йо­го на­при­зво­ля­ще. І там ство­рив­ся ва­ку­ум. Йо­го за­пов­нив Іран і «Іслам­ська Дер­жа­ва», що бу­ла ство­ре­на там. В ре­зуль­та­ті ситуація ста­ла та­кою, яка во­на є сьо­го­дні. На­сту­пно­му аме­ри­кан­сько­му пре­зи­ден­то­ві до­ве­де­ться роз­плу­ту­ва­ти всі ці сер­йо­зні, дра­ма­ти­чні на­слід­ки ді­яль­но­сті адмі­ні­стра­ції Барака Обами на Близькому Схо­ді.

— Ек­спер­ти від­зна­ча­ють, що Ро­сія ви­ко­ри­сто­вує Си­рію для ви­про­бу­вань­сво­єї зброї в той час, як США до­сі вва­жа­ю­тьРо­сію сво­їм со­ю­зни­ком. На­скіль­ки мо­же бу­ти прийня­тною та­ка по­зи­ція США?

— До ре­чі, Ро­сія та­кож ви­ко­ри­сто­вує і Укра­ї­ну, оку­по­ва­ні те­ри­то­рії До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей для но­вої зброї і но­вих ме­то­дів озбро­є­ної бо­роть­би. В то­му чи­слі, зви­чай­но, і Си­рія. На сьо­го­дні це ши­ро­ко­мас­шта­бний по­лі­гон для ви­ко­ри­ста­н­ня най­но­ві­шої та най­бру­таль­ні­шої зброї, яку на­ма­га­є­ться ви­про­бу­ва­ти ро­сій­ська во­єн­щи­на.

Тут ба­га­то що за­ле­жа­ти­ме від то­го, чи спро­мо­жне бу­де ке­рів­ни­цтво США та про­від­них єв­ро­пей­ських кра­їн та ін­ших сер­йо­зних кра­їн зна­йти спіль­ну твер­ду від­по­відь і за­бло­ку­ва­ти ці­лі Ро­сії. На сьо­го­дні ми ба­чи­мо, що ситуація, на жаль, спри­яє без­від­по­від­аль­ним ді­ям ро­сій­ської во­єн­щи­ни та ро­сій­сько­го ке­рів­ни­цтва. Во­ни ба­чать що їх дії не отри­му­ють гі­дної від­сі­чі, то­му по­во­дять се­бе на­ха­бно та без­пар­дон­но. І це бу­де про­дов­жу­ва­ти­ся, до­ки За­хід і ци­ві­лі­зо­ва­ний світ не бу­де спро­мо­жний ство­ри­ти не­об­хі­дні умо­ви, щоб за­бло­ку­ва­ти та­кі дії. Іна­кше ситуація бу­де по­гір­шу­ва­ти­ся.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.