Ви­бух на ве­сіл­лі в Ту­реч­чи­ні: 54 за­ги­блих

Den (Ukrainian) - - День Планети -

По­за­вчо­ра під час ве­сі­л­ля у ту­ре­цько­му мі­сті Га­зі­ан­теп, про­гри­мів ви­бух, який за­брав жи­т­тя що­най­мен­ше 54 лю­дей. Що­най­мен­ше 29 з них — ді­ти та під­лі­тки. Ще май­же 100 лю­дей — отри­ма­ли по­ра­не­н­ня, 14 з них пе­ре­бу­ва­ють у тяж­ко­му ста­ні. Вла­да Ту­реч­чи­ни вва­жає, що ви­бух вчи­ни­ло те­ро­ри­сти­чне угру­по­ва­н­ня «Іслам­ська дер­жа­ва» і до­дав, що най­імо­вір­ні­ше смер­тни­ком був під­лі­ток ві­ком від 12 до 14 ро­ків. Хло­пець за­йшов до на­тов­пу лю­дей, які тан­цю­ва­ли на ву- ли­ці. По­ки що від­по­від­аль­но­сті за ви­бух не взя­ло жо­дне з угру­по­вань. Ту­ре­цьке мі­сто Га­зі­ан­теп роз­та­шо­ва­не на пів­дні Ту­реч­чи­ни, близь­ко від си­рій­сько­го кор­до­ну і біль­шість йо­го на­се­ле­н­ня — кур­ди. Як ві­до­мо, остан­ні­ми ти­жня­ми в ре­гіо­ні за­го­стри­ло­ся про­ти­сто­я­н­ня між бо­йо­ви­ка­ми « ІД » та кур­да­ми. У Єв­ро­со­ю­зі вже ви­сло­ви­ли спів­чу­т­тя сім’ям за­ги­блих вна­слі­док на­па­ду та за­пев­ни­ли Ан­ка­ру в під­трим­ці у бо­роть­бі за «без­пе­ку, де­мо­кра­тію та мир».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.