Ли­тва ін­ве­стує в на­ціо­наль­ну обо­ро­ну

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ли­тва за­ку­пить 88 бро­не­транс­пор­те­рів Boxer ви­ро­бни­цтва ні­ме­цько- ні­дер­ланд­сько­го кон­цер­ну. Згі­дно з уго­дою, кра­ї­на за­пла­тить за них 385,6 млн єв­ро, що є най­до­рож­чою по­ку­пкою в істо­рії зброй­них сил Ли­тви. « Це дов­го­три­ва­ла інвестиція у на­ціо­наль­ну обо­ро­ну, а та­кож си­гнал про те, що Ли­тва дбає про свою без­пе­ку і вкла­дає у неї сер­йо­зні ін­ве­сти­ції » , — за­явив мі­ністр обо­ро­ни кра­ї­ни Юо­зас Оле­кас. Пе­ре­дба­ча­є­ться, що пер­ша пар­тія вій­сько­вої те­хні­ки при­бу­де в Ли­тву вже у 2017 ро­ці. А ре­шта при­бу­де до 2021 ро­ку. За­ку­пів­ля те­хні­ки має на ме­ті під­ви­щи­ти обо­ро­но­зда­тність Ли­тви у зв’ яз­ку з по­тен­цій­ною за­гро­зою з бо­ку Мо­скви.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.