Те­ге­ран зви­ну­ва­тив Мо­скву в «не­скром­но­сті»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­ністр обо­ро­ни Іра­ну Хо­сейн Дех­ган зви­ну­ва­тив Ро­сію у «не­скром­но­сті та бра­ва­ді» че­рез те, що Мо­сква по­ши­ри­ла ін­фор­ма­цію про ви­ко­ри­ста­н­ня вій­сько­во- по­ві­тря­ної ба­зи в Іра­ні для бом­бар­ду­вань ці­лей у Си­рії. «Ро­сі­я­ни, зви­чай­но, хо­чуть про­де­мон­стру­ва­ти, що во­ни є над­дер­жа­вою та впли­во­вою дер­жа­вою і ві­ді­гра­ють ва­жли­ву роль у пи­та­н­нях без­пе­ки в ре­гіо­ні та сві­ті. Що­до но­вин про ви­ко­ри­ста­н­ня іран­ської ба­зи є час­тка хва­сто­щів та без­це­ре­мон­ної по­ве­дін­ки», — за­явив іран­ський мі­ністр обо­ро­ни Дех­ган в ін­терв’ ю іран­сько­му те­ле­ба­чен­ню вве­че­рі у не­ді­лю. У свою чер­гу, пі­зні­ше мі­ністр за­кор­дон­них справ Іра­ну Ба­храм Га­зе­мі за­явив, що ви­ко­ри­ста­н­ня авіа­ба­зи ро­сій­ськи­ми лі­та­ка­ми на да­ний мо­мент при­пи­не­но. «Це бу­ла осо­бли­ва мі­сія, яку по­го­ди­ла вла­да Іра­ну, і яка на да­ний мо­мент за­вер­ше­на. Ро­сі­я­ни її ви­ко­на­ли і те­пер їх на ба­зі не­має», — ска­зав гла­ва МЗС Іра­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.