«ДОЛАЙМО СВОЮ АНАРХІЧНІСТЬ, ОСТЕРІГАЙМОСЯ ПОПУЛІСТІВ, КУЛЬТИВУЙМО ПРАВО І ЗА­КОН — ТОЙ, ЩО ОДИН ДЛЯ ВСІХ»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни у 1990— 1994 рр.

— Ві­дзна­ча­є­мо 25-річ­чя укра­їн­ської дер­жав­ної не­за­ле­жно­сті, але слід пам’ята­ти, що, з істо­ри­чно­го по­гля­ду, да­та ця умов­на. Пра­виль­ні­ше бу­ло б го­во­ри­ти не про про­го­ло­ше­н­ня, а про від­нов­ле­н­ня дер­жав­но­сті. Я вва­жаю, що всі на­ші ни­ні­шні уро­чи­сто­сті вар­то про­во­ди­ти під га­слом: «Від Ки­їв­ської Ру­сі — до єв­ро­пей­ської Укра­ї­ни!». Бо ж так і є: ми спад­ко­єм­ці кня­жої Ру­сі, Ко­за­цької дер­жа­ви, УНР. УРСР бу­ла ква­зі­дер­жав­ним утво­ре­н­ням, про­те 1991 ро­ку ми успад­ку­ва­ли її дер­жав­ний апа­рат, бю­ро­кра­тію — ін­шої то­ді про­сто не бу­ло... Одне сло­во, пам’ятай, Укра­ї­но, про свою істо­ри­чну пу­по­ви­ну!

Бу­ло б див­но, як­би Ро­сія не на­ма­га­ла­ся лі­кві­ду­ва­ти нас як дер­жа­ву. Сво­го ча­су во­на ане­ксу­ва­ла на­шу істо­рію, а те­пер без Ки­є­ва в неї ні­як не скла­да­ю­ться па­зли. Ні­чо­го в неї, зре­штою, не ви­йде. Бо ми в тяж­ких ви­про­бу­ва­н­нях ста­є­мо силь­ні­ши­ми. Пла­ти­мо стра­шну ці­ну, про­те яка на­ція здо­бу­ва­ла сво­бо­ду без жертв, без ге­ро­їв?

Зві­сно, хо­ті­ло­ся б, щоб Укра­ї­на бу­ла ін­шою — не роз­шар­па­ною ку­пкою жа­ді­бних олі­гар­хів, а за­мо­жною, ав­то­ри­те­тною. Ви ж по­ди­ві­ться: ми — зли­ден­на кра­ї­на, якою прав­лять міль­йо­не­ри й мі­льяр­де­ри! Про яку со­ці­аль­ну спра­ве­дли­вість і яке вер­хо­вен­ство пра­ва мо­жна го­во­ри­ти?! А ви­хід один: ін­шим має ста­ва­ти са­ме су­спіль­ство. І ми змі­ню­є­мо­ся, ста­є­мо дуж­чи­ми. Вра­же­н­ня та­ке, що са­ме за­раз ми пе­ре­жи­ва­є­мо куль­мі­на­цію бо­роть­би ста­ро­го й но­во­го. Олі­гар­хі­чна си­сте­ма опи­ра­є­ться, за­хи­щає свої при­ві­леї. І це — бо­роть­ба не на жи­т­тя, а на смерть. У ній ви­рі­шу­є­ться, яким бу­де зав­тра­шній день Укра­ї­ни.

Для то­го, щоб Укра­ї­на бу­ла успі­шною, нам тре­ба за­сво­ї­ти кіль­ка уро­ків.

1. Не упо­вай­мо на те, що хтось нам до­по­мо­же. Ні­хто не бо­ро­ти­ме­ться за нас, якщо ми са­мі не на­вчи­мо­ся від­сто­ю­ва­ти се­бе. До­по­ма­га­ють тим, хто бо­ре­ться, а не тим, хто звик пла­ка­ти­ся.

2. Тре­ба ста­ва­ти силь­ни­ми — еко­но­мі­чно, мі­лі­тар­но, куль­тур­но, пси­хо­ло­гі­чно.

3. Щоб бу­ти силь­ни­ми, по­трі­бна на­ціо­наль­на кон­со­лі­да­ція дов­ко­ла ве­ли­кої ме­ти. Та­ка ме­та є — єв­ро­пей­ська Укра­ї­на. Нас ні­хто не змо­же по­бо­ро­ти, якщо ми не зни­щи­мо се­бе са­мі.

4. Долаймо свою анархічність, остерігаймося популістів, культивуймо право і за­кон — той, що один для всіх.

24 сер­пня 1991 ро­ку я був се­ред тих, хто го­ло­су­вав за не­за­ле­жність. Гор­джусь цим. І ві­рю, що наш не­про­стий до­свід до­по­мо­же нам як на­ції са­мо­ре­а­лі­зу­ва­ти­ся, ста­ти успі­шною кра­ї­ною.

ФОТО ОЛЕКСАНДРА КЛИМЕНКА

ІСТОРИЧНЕ ФОТО. 24 СЕР­ПНЯ 1991 р. — ДЕНЬ ПРО­ГО­ЛО­ШЕ­Н­НЯ АКТА НЕ­ЗА­ЛЕ­ЖНО­СТІ УКРА­Ї­НИ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.