«МА­Є­МО НАВЧИТИСЯ ПОЄДНУВАТИ ДИСЦИПЛІНУ ЗІ СВОБОДОЮ»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

про­фе­сор, до­ктор фі­ло­соф­ських на­ук, ака­де­мік НАН Укра­ї­ни:

— На­сам­пе­ред го­лов­ним до­ся­гне­н­ням Укра­ї­ни є сам факт її не­за­ле­жно­сті.

Ко­ли йшло­ся про ре­а­лі­за­цію та­ко­го, як іно­ді ка­жуть, «про­е­кту», не­за­ле­жність Укра­ї­ни спри­йма­ла­ся як щось не­сер­йо­зне. Ро­звал СРСР був швид­кий і бо­лю­чий, хо­ча не ка­та­стро­фі­чний, то­му ми не­до­ста­тньо усві­дом­лю­ва­ли те, що зна­чить бу­ти суб’єктом істо­рії, — тоб­то са­мим при­йма­ти най­ва­жли­ві­ші до­ле­но­сні рі­ше­н­ня.

Але той факт, що ми не­за­ле­жні, сам по со­бі не розв’язує ба­га­тьох на­ших бо­лю­чих про­блем. Не­за­ле­жність — це не під­су­мок, а тіль­ки від­кри­ті мо­жли­во­сті. Ми ма­є­мо від­чу­ва­ти, що фа­кти­чно за­раз ро­би­мо істо­рію, то­му на­дії на те, що із не­за­ле­жні­стю при­хо­дить до­бро­бут, є оман­ли­ви­ми.

По-дру­ге, ми здо­бу­ли сво­бо­ду. Ми не зав­жди ці­ну­є­мо те, що нам при­ніс той сер­пень. Сьо­го­дні ми від­рі­зня­є­мо­ся від на­ших ко­ли­шніх се­стер і бра­тів із со­ю­зних ре­спу­блік, які отри­ма­ли не­за­ле­жність, оскіль­ки ма­ло хто із них мо­же ско­ри­ста­ти­ся пло­да­ми ці­єї не­за­ле­жно­сті, пер­ший із яких — сво­бо­да.

По-тре­тє, це бо­роть­ба з бі­дні­стю, яка на­справ­ді є спро­ба­ми розв’яза­ти на­ші еко­но­мі­чні про­бле­ми най­більш аде­ква­тним чи­ном. І тут, ма­буть, у нас біль­ше про­ва­лів, аніж успі­хів. Зві­сно, не мо­жна одно­ра­зо­во зро­би­ти всіх ба­га­ти­ми, але не мо­жна й жи­ти в су­спіль­стві, в яко­му є та­ка прір­ва між за­мо­жни­ми та бі­дни­ми, як у нас. З’ясу­ва­ти бо­дай шля­хи й на­пря­ми лі­кві­да­ції ці­єї прір­ви — це та ве­ли­ка обі­цян­ка, яку ми да­є­мо істо­рії та са­мим со­бі. І єв­ро­пей­ський на­пря­мок, яким ми йде­мо, — це та ма­гі­страль­на до­ро­га, на якій ми мо­же­мо до­сяг­ти успі­хів.

У сві­ті є ба­га­то ін­ших спроб по­бу­ду­ва­ти су­спіль­ство, яке б не зна­ло кри­чу­щої бі­дно­сті та яке б мо­гло бу­ти на­зва­но су­спіль­ством прав і сво­бод лю­ди­ни. Але ми спо­сте­рі­га­є­мо про­цес, який ра­ні­ше на­зи­ва­ли «бю­ро­кра­ти­за­ці­єю»: під цим ро­зумі­ли за­ко­сте­ні­н­ня вла­дних стру­ктур і якусь слі­по­ту, яка при­хо­дить, ко­ли, зда­ва­ло­ся б, зір по­ви­нен бу­ти го­стрим. Цей про­цес — не­мов від­ми­ра­н­ня жи­во­го на­ча­ла — ми сьо­го­дні роз­гля­да­є­мо як про­цес ство­ре­н­ня олі­гар­хі­чної мо­де­лі су­спіль­ства. Це не

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.