Де две­рі до МВФ?

Якщо їх не від­чи­ни­ти, не­га­тив­на спі­раль еко­но­мі­ки стає вкрай не­без­пе­чною з по­гля­ду на­ціо­наль­ної без­пе­ки, —еко­но­міст

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня Укра­ї­на по­чу­ла кіль­ка вель­ми по­зи­тив­них, на пер­ший по­гляд, топ-про­гно­зів. Від­крив се­сію цих од­кро­вень по­сол США Джеф­фрі Пайєтт, який по­ки­дає Укра­ї­ну. В ін­терв’ю одно­му з укра­їн­ських ви­дань він ска­зав: «До­брою но­ви­ною є те, що з пра­кти­чної то­чки зо­ру Укра­ї­на не по­тре­бує ви­ді­ле­н­ня тран­шу МВФ сьо­го­дні. ...Обмін­ний курс ста­біль­ний... ре­зер­ви до­ста­тні, до­ві­ра як і ра­ні­ше існує». Те­му про­дов­жив Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко. Ми­ну­лої п’ятни­ці на це­ре­мо­нії від­кри­т­тя стан­ції ме­тро «Пе­ре­мо­га» в Хар­ко­ві він за­явив: «Я пе­ре­ко­на­ний у то­му, що най­ближ­чим ча­сом ми отри­ма­є­мо по­ту­жну фі­нан­со­ву по­ду­шку для ре­форм у ви­гля­ді тран­шу Єв­ро­со­ю­зу». Оби­два ці ви­слов­лю­ва­н­ня для обі­зна­них лю­дей зву­чать май­же одна­ко­во: Укра­ї­на має тру­дно­щі у від­нов­лен­ні спів­пра­ці з МВФ і, від­по­від­но, отри­ман­ні дав­но обі­ця­но­го тран­шу.

Про пер­спе­кти­ви отри­ма­н­ня тран­шу МВФ і про те, як по­зна­чи­ться цей чин­ник на та­ких жит­тє­во ва­жли­вих для укра­їн­ців по­ка­зни­ках, як курс на­ціо­наль­ної ва­лю­ти й ін­фля­ція, роз­мов­ляв з жур­на­лі­ста­ми ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Мі­жна­ро­дно­го фон­ду Блей­зе­ра в Укра­ї­ні Олег Устен­ко. «Зо­ло­то­ва­лю­тні ре­зер­ви Укра­ї­ни за­раз на­чеб­то на не­по­га­но­му рів­ні — при­бли­зно $14 мі­льяр­дів, — за­зна­чає він. — Во­ни пе­ре­кри­ва­ють 3,5 мі­ся­ця на­шо­го ім­пор­ту, що озна­чає, що фі­нан­со­ва ста­біль­ність пе­ре­бу­ває в кон­тро­льо­ва­ній зо­ні. Але во­се­ни цьо­го ро­ку ми ма­є­мо ви­пла­ти­ти що­най­мен­ше $600 міль­йо­нів від­со­тків (так зва­ний ку­пон) за єв­ро­пей­ськи­ми облі­га­ці­я­ми, ре­стру­кту­ри­зо­ва­ним по­пе­ре­днім на­шим Мін­фі­ном. Це пер­ша скла­до­ва, що мо­же про­дав­лю­ва­ти курс. Дру­га — це пла­те­жі за від­со­тка­ми за кре­ди­ти мі­жна­ро­дним фі­нан­со­вим ін­сти­ту­ці­ям за всі­ма на­ши­ми зов­ні­шні­ми дер­жав­ни­ми й га­ран­то­ва­ни­ми дер­жа­вою бор­га­ми. А во­се­ни не за­ва­ди­ло б по­ча­ти актив­но за­ка­чу­ва­ти газ до під­зем­них схо­вищ. Це ство­рює до­да­тко­ву по­тре­бу у ва­лю­ті».

«Ра­зом мі­ні­маль­на по­тре­ба у ва­лю­ті на осінь у кра­ї­ни ста­но­вить при­бли­зно три мі­льяр­ди до­ла­рів, — кон­ста­тує ек­сперт. — І якщо при­пу­сти­ти, що спів­пра­ця з МВФ до осе­ні не бу­де від­нов­ле­на, це озна­чає, що Укра­ї­ні про­сто ні­де бу­де взя­ти гро­шей. Ра­ні­ше мо­жна бу­ло б «хло­пну­ти две­ри­ма» й при­пи­ни­ти спів­пра­цю з МВФ, як не­рід­ко ро­би­ли по­пе­ре­дні уря­ди, ко­ли мо­ва з МВФ йшла про якісь не­по­пу­ляр­ні за­хо­ди, і ви­йти на зов­ні­шні рин­ки за­по­зи­че­н­ня ка­пі­та­лу. То­ді вже не звер­та­ли ува­ги, що в МВФ бра­ли гро­ші під 3% рі­чних, а на зов­ні­шніх рин­ках — від 6% й ві­ша­ли на кра­ї­ну до­да­тко­ве бор­го­ве на­ван­та­же­н­ня. Пи­та­н­ня бу­ло в то­му, щоб збе­рег­ти свій еле­кто­рат».

За­раз по­ді­бна стра­те­гія, за сло­ва­ми Устен­ка, не спра­цює — нам ні­хто не по­зи­чить. А якщо хтось і пі­де на це, то ли­ше під ду­же ви­со­кий від­со­ток — на­ба­га­то ви­щий за 10. От­же, зов­ні­шні рин­ки не є сьо­го­дні опці­єю для на­шо­го уря­ду. За­ли­ши­ться ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти гро­ші із зо­ло­то­ва­лю­тних ре­зер­вів. Якщо по­тре­ба на осінь мі­ні­мум $3 мі­льяр­ди, то по­кри­т­тя ім­пор­ту бу­де вже мен­ше трьох мі­ся­ців. А щой­но ре­зер­ви опу­стя­ться ниж­че $11 мі­льяр­дів, фі­нан­со­ві рин­ки мо­жуть, що для них ха­ра­ктер­но, по­ве­сти­ся ір­ра­ціо­наль­но, що про­яв­ля­ти­ме­ться в то­му, що кре­ди­то­ри на­ших не­дер­жав­них стру­ктур ( у них $ 100 мі­льяр­дів зов­ні­шніх кре­ди­тів) спро­бу­ють отри­ма­ти на­зад яко­мо­га біль­ше сво­їх гро­шей: від одно­го до трьох мі­льяр­дів. І то­ді ре­зер­ви, що ско­ро­ти­ли­ся або ско­ро­чу­ю­ться до $ 11 мі­льяр­дів, отри­му­ють до­да­тко­вий ри­зик сти­сну­ти­ся, за по­га­но­го роз­кла­ду, до во­сьми мі­льяр­дів. «А це вже вкрай кри­ти­чне значення, — під­кре­слює Устен­ко. — Це ниж­че двох мі­ся­цві по­кри­т­тя ім­пор­ту. У ре­зуль­та­ті ситуація мо­же роз­ви­ва­ти­ся по не­га­тив­ній спі­ра­лі».

Утім, ек­сперт вва­жає, що ймо­вір­ність роз­ви­тку та­ко­го сце­на­рію не ду­же ви­со­ка. У той же час він пе­ред­ба­чає, що це ще не кі­нець істо­рії. Ко­ли грив­ня па­дає, мо­жна че­ка­ти ін­ве­сти­цій­но- го спле­ску. На цей рік її рі­вень за про­гно­зом Мін­фі­ну має ста­но­ви­ти 12,6% (за про­гно­зом Фон­ду Блей­зе­ра — від 15%), а ку­му­ля­тив­ний рі­вень ін­фля­ції за 2014— 2016 ро­ки — 90% (ці­ни зро­стуть у 1,9 ра­зу). При­чо­му для де­яких верств на­се­ле­н­ня во­на мо­же до­ся­га­ти 50—80%. Най­біль­ше по­стра­жда­ють від ін­фля­ції ті, хто має мі­ні­маль­ні, най­мен­ші до­хо­ди. Та й ре­шті спо­жи­ва­чів бу­де ду­же не­про­сто з та­ки­ми спле­ска­ми кур­су грив­ні.

Зві­сно, якщо не бу­да від­нов­ле­на спів­пра­ця з МВФ, то не бу­де фі­нан­со­вих над­хо­джень до кра­ї­ни й від ре­шти мо­жли­вих дже­рел — від Сві­то­во­го бан­ку, єв­ро­пей­ських стру­ктур, Міністерства фі­нан­сів США. « Я ду­маю, що та­кий не­га­тив­ний роз­ви­ток сце­на­рію з подаль­шою де­валь­ва­ці­єю грив­ні до по­зна­чки ниж­че 30 грн/$1 мо­же вда­ри­ти по со­ці­аль­ній ста­біль­но­сті, ви­кли­ка­ти со­ці­аль­не на­пру­же­н­ня, — за­зна­чає ек­сперт, — що, у свою чер­гу, по­зна­чи­ться на по­лі­ти­чній ста­біль­но­сті в кра­ї­ні, яка й без то­го пе­ре­бу­ває у ста­ні вій­ни й то­му має ко­ло­саль­ні про­бле­ми».

«Але я пе­ред­ба­чаю, що са­ме у зв’яз­ку з цим по­лі­ти­чні елі­ти в Укра­ї­ні по­ста­ра­ю­ться не допу­сти­ти та­ко­го сце­на­рію, — за­зна­чає Устен­ко. — То­му йо­го ймо­вір­ність я оці­нюю не біль­ше ніж у 10%. Ре­а­лі­за­ція та­ко­го сце­на­рію озна­ча­ла б не про­сто кри­зу, а яму, глиб­шу на­віть по­рів­ня­но з ті­єю, ку­ди ми по­тра­пи­ли, здо­був­ши не­за­ле­жність, че­рез не­про­ве­де­н­ня ре­форм. Ми й до­сі, на від­мі­ну від усіх на­ших за­хі­дних су­сі­дів по Схі­дно­му бло­ку, не до­бра­ли­ся на­віть до 70% то­го ВВП, з яко­го ко­лись впа­ли 1991 ро­ку, а во­ни вже пе­ре­ви­щи­ли йо­го в 2—3 ра­зи. Та­кий не­га­тив­ний сце­на­рій є вкрай не­без­пе­чним з по­гля­ду на­ціо­наль­ної без­пе­ки й мо­жли­во­сті ви­жи­ва­н­ня кра­ї­ни».

«Щоб збе­рег­ти кур­со­ву ста­біль­ність, не­об­хі­дно не­гай­но, — впев­не­ний ек­сперт, — від­но­ви­ти спів­пра­цю з МВФ. Ми не в тій си­ту­а­ції, ко­ли мо­же­мо ви­би­ра­ти. Тим па­че що йо­го ви­мо­ги до Укра­ї­ни в будь-якій ін­шій кра­ї­ні спри­йма­ли­ся б на ура». У МВФ зви­чай­но три гру­пи ви­мог, по­яснює Устен­ко, пе­ре­хід до гну­чко­го кур­со­утво­ре­н­ня, зни­же­н­ня де- фі­ци­ту бю­дже­ту, а на­ша кра­ї­на май­же все 25 ро­ків жи­ве не­від­по­від­но до сво­їх ста­тків. За пер­шо­го пре­зи­ден­та де­фі­цит бю­дже­ту Укра­ї­ни до­хо­див до 30%, то­ді як нор­маль­ним вва­жа­є­ться де­фі­цит в 3-4%, а ін­фля­ція роз­кру­чу­ва­ла­ся до 10 ти­сяч від­со­тків на рік.

І тре­тя гру­па ви­мог — про­ве­де­н­ня стру­ктур­них ре­форм. «Тут Укра­ї­на аб­со­лю­тно ати­по­ва у сві­то­во­му до­сві­ді, в су­ча­сній еко­но­мі­чній істо­рії, — під­кре­слює Устен­ко. — Ми не ба­жа­є­мо ру­ха­ти­ся на цьо­му на­прям­ку. Са­ме то­му тим­ча­со­во при­пи­не­на спів­пра­ця з між­на­ро­дни­ми фі­нан­со­ви­ми ін­сти­ту­ці­я­ми. Йде­ться про те, бо­ре­мо­ся ми з ко­ру­пці­єю чи до­пу­ска­є­мо в цьо­му, зокре­ма в де­кла­ру­ван­ні до­хо­дів чи­нов­ни­ків, про­бу­ксов­ки, до­пу­ска­є­мо кон­флі­кти між НАБУ і Ген­про­ку­ра­ту­рою. Для МФО це бо­роть­ба між ста­рою й но­вою Укра­ї­ною, між чи­мось по­га­ним і чи­мось хо­ро­шим, яке на­ма­га­є­ться й не мо­же про­би­ти со­бі шлях. От­же, при­зу­пи­не­н­ня спів­пра­ці з МВФ ста­ло­ся че­рез вкрай низь­кі тем­пи стру­ктур­них ре­форм, у яких за­ці­кав­ле­ний пе­ред­усім укра­їн­ський пла­тник по­да­тків».

Ек­сперт роз­по­від­ає про до­слі­дже­н­ня, про­ве­де­не се­ред чле­нів Укра­їн­сько-аме­ри­кан­ської ді­ло­вої ра­ди, пред­став­ни­ків ве­ли­ко­го аме­ри­кан­сько­го бі­зне­су, що ма­ють зна­чні ло­біст­ські мо­жли­во­сті у Ва­шинг­то­ні. І 94% опи­та­них чле­нів ці­єї ор­га­ні­за­ції ска­за­ли, що при­чи­на, що за­ва­жає їм ін­ве­сту­ва­ти в на­шу кра­ї­ну, — це са­ме ко­ру­пція. «От­же, об’єктив­ний не­га­тив­ний фон, що ство­рю­є­ться зво­лі­ка­н­ням у най­ва­жли­ві­ших стру­ктур­них ре­фор­мах, — пе­ре­ко­на­ний Устен­ко, — впли­нув і на рі­ше­н­ня МВФ». Про­те, ди­ре­ктор Мі­жна­ро­дно­го фон­ду Блей­зе­ра вва­жає, що Укра­ї­на з ймо­вір­ні­стю 85% змо­же не допу­сти­ти не­га­тив­но­го сце­на­рію роз­ви­тку си­ту­а­ції в еко­но­мі­ці й зу­міє про­дов­жи­ти спів­пра­цю з МВФ.

«Якщо ми по­ка­же­мо, що з 1 ве­ре­сня дій­сно по­чне­ться де­кла­ру­ва­н­ня до­хо­дів чи­нов­ни­ків, якщо світ по­ба­чить, що кон­флікт між Ген­про­ку­ра­ту­рою та НАБУ ви­чер­па­ний, що кра­ї­на бу­дує ін­сти­ту­ції єв­ро­пей­сько­го зраз­ка, то, зві­сно, спів­пра­ця з МВФ бу­де роз­бло­ко­ва­на, — про­гно­зує еко­но­міст, — і до нас зай­де від $1 мі­льяр­да до 1,5 мі­льяр­да від МВФ. І ці ре­сур­си бу­дуть та­кож під­три­ма­ні до­да­тко­во гро­ши­ма, мі­ні­мум $700 міль­йо­нів з бо­ку Єв­ро­со­ю­зу, $1 мі­льярд від Сві­то­во­го бан­ку і $1 мі­льярд кре­ди­тних га­ран­тій США. За­га­лом це по­над $3,5 мі­льяр­да. І то­ді на­ша осі­н­ня по­тре­ба у ви­пла­тах уже не бу­де про­бле­мою...».

«День» за­пи­тав в Устен­ка: чи мо­жна вва­жа­ти за­яву По­сла США про те, що Укра­ї­ні пра­кти­чно не по­трі­бен тран­шМВФ, йо­го про­гно­зом або за­ву­а­льо­ва­ним по­пе­ре­дже­н­ням, що тран­шу не бу­де? Ек­сперт ухи­лив­ся від пря­мої від­по­віді й по­чав роз­по­від­а­ти, що не­за­ба­ром до нас при­бу­де но­вий По­сол США па­ні Ма­рі Йо­ва­но­вич, яку до­бре під­го­ту­ва­ли до ро­бо­ти в на­шій кра­ї­ні...

Пи­та­н­ня подаль­шо­го фі­нан­су­ва­н­ня Укра­ї­ни в рам­ках про­гра­ми EFF від­су­тня в сер­пне­во­му по­ряд­ку за­сі­дань ра­ди ди­ре­кто­рів Мі­жна­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду, по­ві­дом­ля­є­ться на веб­сай­ті Фон­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.