За­хист іме­ні Яце­ню­ка

Пар­ла­мент­ська фра­кція «На­ро­дний фронт» на­по­ля­гає на збіль­шен­ні фі­нан­су­ва­н­ня про­е­кту що­до обла­шту­ва­н­ня дер­жав­но­го кор­до­ну з Ро­сі­єю «Єв­ро­пей­ський вал»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

«Ми ло­бі­ю­ва­ти­ме­мо про­дов­же­н­ня ви­ді­ле­н­ня ко­штів на обла­шту­ва­н­ня кор­до­ну, кон­тро­лю­ва­ти­ме­мо їх ви­ко­ри­ста­н­ня, аби во­ни пра­виль­но ви­тра­ча­ли­ся і аби це да­ва­ло ко­ристь на­шій кра­ї­ні», — ска­зав пер­ший за­сту­пник ке­рів­ни­ка фра­кції «На­ро­дний фронт» Ан­дрій Те­трук пі­сля від­ві­да­н­ня бу­дів­ни­цтва Єв­ро­пей­сько­го ва­лу у Хар­ків­ській обла­сті. Те­те­рук на­го­ло­шує, що жо­ден уряд до Ка­бмі­ну Ар­се­нія Яце­ню­ка сер­йо­зно не зай- мав­ся обла­шту­ва­н­ням кор­до­ну. «Те, що я сьо­го­дні по­ба­чив, той об­сяг ро­біт, ви­ко­на­ний, він від­по­від­ає на­ціо­наль­ним ін­те­ре­сам кра­ї­ни», — на­го­ло­сив по­лі­тик. «Ми це на­зи­ва­є­мо ямою, вар­ті­стю в чо­ти­ри мі­льяр­ди, — ска­за­ла в ко­мен­та­рі «Дню» на­ро­дний де­пу­тат із пар­тії «Са­мо­по­міч» Те­тя­на Остри­ко­ва. — Пер­шніж збіль­шу­ва­ти фі­нан­су­ва­н­ня цих обо­рон­них спо­руд, слід про­ве­сти ре­ві­зію зро­бле­но­го і пе­ре­ко­на­ти­ся, що ця зе­ле­на сі­тка і цей рів справ­ді мо­жуть зу­пи­ни­ти во­ро­га». На­ро­дний де­пу­тат на­га­да­ла, що її ко­ле­га по фра­кції Оле­на Со­тник не­дав­но огля­да­ла так зва­ну сті­ну і на­пра­ви­ла з цьо­го при­во­ду за­пи­ти до від­по­від­них ор­га­нів. У зві­ті НАБУ по­ві­дом­ля­ло­ся про до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні у спра­ві про мо­жли­ве роз­кра­да­н­ня ко­штів.

ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ ЛЕ­О­НІ­ДА ЛОГВИНЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.