Опе­ра­ція «Прип’ять» у Бра­зи­лії

Чо­му в Укра­ї­ні по­лі­ти­чна елі­та не за­ці­кав­ле­на у ство­рен­ні за­мкну­то­го ци­клу з ви­ро­бни­цтва ядер­но­го па­ли­ва

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Ві­ктор РОМАНЮК, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни, спе­ці­аль­но для «Дня»

Ар­ген­ти­на пі­сля пе­ре­жи­то­го де­фол­ту і май­же 20 ро­ків прав­лі­н­ня популістів ви­рі­ши­ла по­вер­ну­ти­ся до від­нов­ле­н­ня вла­сно­го за­мкну­то­го ци­клу ви­ро­бни­цтва ядер­но­го па­ли­ва. Кра­ї­на має три вла­сні ядер­ні ре­акто­ри. Пер­ші спро­би впро­ва­дже­н­ня зба­га­че­н­ня ура­ну бу­ли в Ар­ген­ти­ні ще в 70-х ро­ках. По­стій­на змі­на вла­ди, лі­ві ідеї і по­лі­ти­ка по­пу­лі­зму, яка при­ве­ли Ар­ген­ти­ну до де­фол­ту, не до­зво­ли кра­ї­ні за­кін­чи­ти цю про­гра­му. За іні­ці­а­ти­ви ар­ген­тин­сько­го уря­ду те­хно­ло­гі­чний центр зі зба­га­че­н­ня ура­ну в Піль­ка­нье, який не пра­цю­вав 90-х ро­ків, ко­ли дер­жа­ву на­кри­ла хви­ля де­фол­ту, від­но­вив свою ро­бо­ту в гру­дні 2015. У мо­дер­ні­за­цію цен­тру пла­ну­ва­лось вкла­сти 2,9 млрд дол. США. Крім га­зо­ди­фу­зій­ної те­хно­ло­гії зба­га­че­н­ня, на під­при­єм­стві бу­де за­сто­со­ву­ва­ти­ся но­ва ла­зер­на те­хно­ло­гія. Пла­ну­є­ться, що за­вод бу­де за­без­пе­чу­ва­ти зба­га­че­ним ура­ном три ді­ю­чі на те­ри­то­рії Ар­ген­ти­ни АЕС, а та­кож три за­про­е­кто­ва­ні бло­ки АЕС і 13 ме­ди­чних цен­трів.

У су­сі­дній Бра­зи­лії теж не при­пи­ня­ю­ться про­гра­ми зі ство­ре­н­ня вла­сно­го пов­но­го ци­клу ви­ро­бни­цтва ядер­но­го па­ли­ва. Кра­ї­на во­ло­діє шо­сти­ми за ве­ли­чи­ною роз­ві­да­ни­ми сві­то­ви­ми за­па­са­ми ура­ну (600 тис. тонн). Хо­ча кра­ї­на має вла­сну те­хно­ло­гію зба­га­че­н­ня з кін­ця 1980-х ро­ків, до 2003 р. від­прав­ля­ла ура­но­ву си­ро­ви­ну в Ка­на­ду, по­тім до Єв­ро­пи. Із бу­дів­ни­цтвом вла­сно­го за­во­ду зі зба­га­че­н­ня ура­ну в 2006 Бра­зи­лія ста­ла во­сьмою кра­ї­ною у сві­ті, яка во­ло­діє цен­три­фу­жною те­хно­ло­гі­єю роз­ді­ле­н­ня ізо­то­пів ура­ну. Зба­га­чу­валь­ний за­вод роз­та­шо­ва­ний на май­дан­чи­ку ком­па­нії «Industrias Nucleares Brasileiras» (INB) в м. Ре­зен­да, штат Ріо-де-Жа­ней­ро. Йо­го спо­ру­дже­н­ня обі­йшло­ся в 170 млн дол. США.

Не менш зна­ко­вим і по­ка­зо­вим для укра­їн­ських ре­а­лій бу­де факт, що 3 сер­пня 2016 ро­ку суд м. Ріо-де- Жа­ней­ро ( Бра­зи­лія) за­су­див ко­ли­шніх ке­рів­ни­ків ком­па­ні­ї­опе­ра­то­ра АЕС «Еле­тро­ну­кле­ар» (ана­лог на­шо­го Енер­го­ато­ма), які бу­ли за­три­ма­ні в ли­пні в рам­ках опе­ра­ції «Прип’ять» ан­ти­ко­ру­пцій­ної кам­па­нії «Ав­то­мий­ка» (за ін­фор­ма­ці­єю бра­зиль­ських ЗМІ, на­зва опе­ра­ції по­хо­дить від укра­їн­сько­го мі­ста Прип’ять, яке бу­ло за­бру­дне­но вна­слі­док ава­рії на Чор­но­биль­ській АЕС).

У ли­пні 2016 ро­ку ви­со­ко­по­са­дов­ці «Еле­тро­ну­кле­ар» бу­ли за­три­ма­ні за зви­ну­ва­че­н­ням у роз­по­ді­лі ха­ба­рів у роз­мі­рі 1,2% від вар­то­сті кон­тра­ктів «Andrade Gutierrez»!

Ко­ли­шній пре­зи­дент (2005—2015 рр.) «Еле­тро­ну­кле­ар » Отон Лу­їс Пі­ней­ро да Сіл­ва був за­су­дже­ний на 43 ро­ки ув’язне­н­ня за ско­є­н­ня зло­чи­нів під час ре­а­лі­за­ції ро­біт на тре­тьо­му енер­го­бло­ці АЕС «Ан­гра». Він обви­ну­ва­чу­є­ться у ко­ру­пції, від­ми­ван­ні гро­шей, пе­ре­шко­джан­ні роз­слі­ду­ван­ню, ухи­лен­ні від спла­ти по­да­тків і ор­га­ні­за­ції зло­чин­но­го угру­по­ва­н­ня. Ін­ші 12 осіб, уча­сни­ки ко­ру­пцій­ної схе­ми, та­кож бу­ли за­су­джен­ні до рі­зної мі­ри по­ка­ра­н­ня (ін­же­не­ри, за­сту­пни­ки, по­се­ре­дни­ки). Пре­зи­дент бу­ді­вель­ної кор­по­ра­ції «Andrade Gutierrez» Ота­віо Мар­кес де Азе­ве­до був за­су­дже­ний на 7 ро­ків 4 мі­ся­ці ув’ язне­н­ня. Йо­го по­ка­ра­н­ня бу­ло пом’якше­но зав­дя­ки спів­ро­бі­тни­цтву із слід­ством.

Ось та­кий ви­рок бра­зиль­ської фе­мі­ди за скром­ні, за укра­їн­ськи­ми мір­ка­ми, 1,2% від­ка­ту. Вра­жає та­кож ма­со­вість під­хо­ду до при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті в чу­тли­вій і ва­жли­вій для стра­те­гі­чних ін­те­ре­сів Бра­зи­лії сфері, як ядер­на енер­ге­ти­ка, зокре­ма 14 по­са­до­вих осіб по­са­дже­но до в’язни­ці!

Укра­ї­на має 2% сві­то­вих за­па­сів ура­но­вих руд та вхо­дить до 10- ки сві­то­вих лі­де­рів за ре­сур­са­ми і під­твер­дже­ни­ми за­па­са­ми. Сьо­го­дні ми ма­є­мо 15 ядер­них ре­акто­рів, ме­ре­жу на­у­ко­во- те­хні­чних за­кла­дів, де­ся­тки про­філь­них під­при­ємств, тоб­то весь той по­ту­жний ком­плекс, який за­ли­шив­ся нам у спа­док від ко­ли­шньо­го СРСР, і те, чого не ма­ли ні Ар­ген­ти­на, ні Бра­зи­лія при оче­ви­дних схо­жих стар­то­вих умо­вах. За ви­зна­че­н­ням, за мі­ні­маль­них по­лі­ти­чних і еко­ном­них зу­силь ми по­вин­ні ма­ти пов­ний цикл ви­ро­бни­цтва ядер­но­го па­ли­ва.

Пі­сля 1991 ро­ку ми фа­кти­чно ли­ше гра­є­мо від­ве­де­ну нам роль спон­со­ру Ро­са­то­му, за­без­пе­чу­ю­чи 15% йо­го ва­лю­тної ви­ру­чки. Тіль­ки в 2015 ро­ці Укра­ї­на за­пла­ти­ла РФ за ядер­не па­ли­во $610,9 млн, ще $ 32,7 млн бу­де спла­че­но швед­ській ком­па­нії . Крім то­го, ще $160 млн дол. США бу­де спла­че­но РФ за збе­ре­же­н­ня від­пра­цьо­ва­но­го ядер­но­го па­ли­ва. Тоб­то за­га­лом тіль­ки за 2015 Укра­ї­на за­пла­тить кра­ї­ні-агре­со­ру $770 млн, а ра­зом з за­ку­пів­лею ядер­но­го па­ли­ва у шве­дів в рік ця су­ма скла­да­ти­ме $ 803,6 млн або біль­ше 20 млрд грн, що екві­ва­лен­тно 2,5% бю­дже­ту дер­жа­ви.

Укра­ї­на має 2% сві­то­вих за­па­сів ура­но­вих руд та вхо­дить до де­ся­тки сві­то­вих лі­де­рів за ре­сур­са­ми і під­твер­дже­ни­ми за­па­са­ми. Сьо­го­дні ми ма­є­мо 15 ядер­них ре­акто­рів, ме­ре­жу на­у­ко­во-те­хні­чних за­кла­дів, де­ся­тки про­філь­них під­при­ємств, тоб­то весь той по­ту­жний ком­плекс, який за­ли­шив­ся нам у спа­док від ко­ли­шньо­го СРСР, і те, чого не ма­ли ні Ар­ген­ти­на, ні Бра­зи­лія при оче­ви­дних схо­жих стар­то­вих умо­вах. За ви­зна­че­н­ням, за мі­ні­маль­них по­лі­ти­чних і еко­ном­них зу­силь ми по­вин­ні ма­ти пов­ний ци­кл­ви­ро­бни­цтва ядер­но­го па­ли­ва. При­ве­де­не по­рів­ня­н­ня із зу­си­л­ля­ми Ар­ген­ти­ни і Бра­зи­лії свід­чить, що при від­по­від­ній по­лі­ти­чній во­лі пи­та­н­ня вла­сно­го за­мкну­то­го ци­клу ви­ро­бни­цтва ядер­но­го па­ли­ва мо­гло бу­ти дав­но ви­рі­ше­не!

До 1996 ро­ку Укра­ї­на отри­му­ва­ла ядер­не па­ли­во в ра­ху­нок пе­ре­да­чі ядер­ної зброї РФ. Від­по­від­но з 1997 ро­ку ми йо­го за­ку­по­ву­є­мо.

За збе­рі­га­н­ня від­пра­цьо­ва­но­го ядер­но­го па­ли­ва ми пла­ти­мо Ро­сії з 1993 ро­ку. В ці­ло­му за цей пе­рі­од Укра­ї­на ви­тра­ти­ла на це $ 17 млрд! Тоб­то біль­ше всіх сьо­го­дні­шніх ва­лю­тних ре­зер­вів НБУ. На­віть пря­мі ва­лю­тні зби­тки за ві­до­мі га­зо­ві уго­ди 2009 ро­ку не мо­жуть бу­ти в по­рів­нян­ні, на які су­ми ва­лю­тних аси­гну­вань укра­їн­ці про­суб­си­ді­ю­ва­ли ро­сій­ську еко­но­мі­ку!

При­ве­де­не по­рів­ня­н­ня із зу­си­л­ля­ми Ар­ген­ти­ни і Бра­зи­лії свід­чить, що при від­по­від­ній по­лі­ти­чній во­лі пи­та­н­ня вла­сно­го за­мкну­то­го ци­клу ви­ро­бни­цтва ядер­но­го па­ли­ва мо­гло бу­ти дав­но ви­рі­ше­не!

Тоб­то пе­ре­лі­че­ні фа­кти го­во­рять тіль­ки про оче­ви­дне, що в Укра­ї­ні по­лі­ти­чні елі­ти, ма­ю­чи всі ре­сур­си та те­хно­ло­гії, сві­до­мо на­віть не на­ма­га­ли­ся за­по­ча­тку­ва­ти про­цес ста­нов­ле­н­ня не­за­ле­жно­сті у впро­ва­джен­ні за­мкну­то­го ци­клу ви­ро­бни­цтва ядер­но­го па­ли­ва, а ли­ше все ро­би­ли для під­трим­ки еко­но­мі­ки су­сі­дньої дер­жа­ви. На­віть вій­на з РФ не при­ве­ла до тя­ми на­ших ке­рів­ни­ків. Якщо по­ди­ви­тись на сьо­го­дні­шнє ке­рів­ни­цтво Енер­го­ато­му то це все ті ж лю­ди, які бу­ли при рі­зних по­лі­ти­чних ре­жи­мах в Укра­ї­ні і по­стій­но ли­ше «про­фе­сій­но» спро­сто­ву­ва­ли гу­чні ко­ру­пцій­ні скан­да­ли, де бра­зиль­ських 1,2% від­ка­тів, в по­рів­ня­ні з укра­їн­ськи­ми, бу­ли і за­ли­ша­ю­ться яки­мись ди­тя­чи­ми ігра­ми...

Се­крет та­кої оче­ви­дної дер­жав­ної без­дар­но­сті теж ду­же про­стий. Ста­біль­но не­змін­на по­пу­лі­сти­чна по­лі­ти­чна елі­та не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни зда­тна бу­ла ли­ше на гу­чні за­ви і тра­ди­цій­но ні­хто не має на­мі­рів бра­ти на се­бе від­по­від­аль­ність і ви­рі­шу­ва­ти для дер­жа­ви ва­жли­ві стра­те­гі­чні пи­та­н­ня і хоч щось ро­би­ти в цьо­му на­прям­ку. Як пра­ви­ло, все за­кін­чу­є­ться на­ма­га­н­ням очо­ли­ти ко­ру­пцій­ні схе­ми і бу­ти по­се­ре­дни­ком в по­ста­чан­ні будь- чого, з єди­ною ме­тою — отри­ма­ти від­кат. Ма­кси­мум, на що ви­ста­чи­ло ін­те­ле­кту і зу­силь, — це роз­по­ча­ти про­цес пе­ре­го­во­рів з аме­ри­кан­ською ком­па­ні­єю Westinghouse що­до аль­тер­на­тив­но­го дже­ре­ла по­ста­ча­н­ня.

Для біль­шо­сті, на­віть дер­жав ла­ти­но­а­ме­ри­кан­сько­го ре­гіо­ну, та­ка по­зи­ція від­по­від­аль­них ке­рів­ни­ків дер­жа­ви го­во­рить про фа­кти­чний са­бо­таж і ко­ру­пцію, як мі­ні­мум, і ма­кси­мум — зра­ду на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.