Бу­вай, Ріо-2016, при­віт, То­кіо-2020!

«На­ші спортс­ме­ни бо­ро­ли­ся, як мо­гли. Де­хто — «стри­бнув ви­ще го­ло­ви», — ек­сперт

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­дим ЛУБЧАК, «День» Фото РЕЙТЕР

На уро­чи­стій це­ре­мо­нії за­кри­т­тя еста­фе­та Ігор бу­ла пе­ре­да­на То­кіо, де прой­де Олім­пі­а­да 2020 ро­ку. Япон­ська де­ле­га­ція на­віть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла для пре­зен­та­ції гра­фі­ку і не­о­но­ві во­гні, щоб пе­ре­да­ти атмо­сфе­ру ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­го ме­га­по­лі­су.

■ За­зна­чи­мо, в не­о­фі­цій­но­му за­лі­ку збір­них за кіль­кі­стю за­во­йо­ва­них ме­да­лей на Олім­пій­ських іграх Укра­ї­на по­сі­ла 31-е мі­сце, що ста­ло най­мен­шим ре­зуль­та­том в істо­рії кра­ї­ни. В акти­ві на­ших спортс­ме­нів 11 ме­да­лей: 2 зо­ло­тих, 5 срі­бних та 4 брон­зо­вих. На­га­да­є­мо, що «зо­ло­то» в Ріо ви­бо­ро­ли Олег Вер­ня­єв та Юрій Че­бан. Гім­наст Вер­ня­єв пе­ре­міг у впра­вах на бру­сах, а Че­бан ви­грав зо­ло­ту на­го­ро­ду у ве­слу­ван­ні на ка­ное на 200 м.

■ Пер­ше мі­сце на Олім­пій­ських іграх по­сі­ли спортс­ме­ни з США. Згі­дно з ре­зуль­та­та­ми, у аме­ри­кан­ців 46 зо­ло­тих, 37 срі­бних і 38 брон­зо­вих на­го­род. На дру­го­му мі­сті Ве­ли­ко­бри­та­нія (27, 23, 17), на тре­тьо­му — Ки­тай (26, 18, 26). У ці­ло­му ме­да­лі ви­гра­ли пред­став­ни­ки 87 кра­їн.

■ Не най­кра­щий ви­ступ укра­їн­ських спортс­ме­нів, на дум­ку екс­пер­тів, від­обра­жає за­галь­ний стан су­спіль­но-по­лі­ти­чних справ у кра­ї­ні. Ко­ли не зав­дя­ки, а всу­пе­реч існу­ю­чим для роз­ви­тку спор­ту умо­вам атле­ти отри­му­ють лі­цен­зії і пред­став­ля­ють кра­ї­ну на Іграх. До то­го ж, де­хто зі спортс­ме­нів зі­знав­ся, що йо­му не ви­ста­чи­ло ма­те­рі­аль­но-те­хніч- ної ба­зи під час тре­ну­вань. В ін­ших від­чу­вав­ся брак мо­ти­ва­ції. Але за­га­лом, спортс­ме­ни, за сло­ва­ми олім­пій­сько­го чем­піо­на Оле­га Вер­ня­є­ва, «до­кла­ли всіх зу­силь для пе­ре­мо­ги».

■ «Хоч як би там бу­ло у під­сум­ку, укра­їн­ці в Ріо по­да­ру­ва- ли на­шій кра­ї­ні справ­жнє свято спор­ту, — про­ко­мен­ту­вав «Дню» спор­тив­ний жур­на­ліст, ве­ду­чий про­гра­ми «Ріо-2016. Сту­дія» на «UА: Пер­ший» Дми­тро Ла­зу­ткін. — Так, у кіль­кох ви­дах спор­ту бу­ли не­о­чі­ку­ва­ні «про­ва­ли». Якщо, до при­кла­ду, ми зви­кли не роз­ра­хо­ву­ва­ти на ме­да­лі в пла­ван­ні, то бокс роз­ча­ру­вав. Це наш тра­ди­цій­но силь­ний вид спор­ту — тіль­ки у Лон­до­ні здо­бу­ли п’ять на­го­род. А в Ріо — нуль. Однак, тут біль­ше пи­тань до тре­нер­сько­го шта­бу, під­го­тов­ки спортс­ме­нів та мо­мен­ту з от- ри­ма­н­ням лі­цен­зій. За­га­лом же на­ші спортс­ме­ни бо­ро­ли­ся, як мо­гли. Де­хто — стри­бнув ви­ще го­ло­ви».

■ За сло­ва­ми Ла­зу­ткі­на, Укра­ї­ні не тре­ба за­сму­чу­ва­ти­ся і впа­да­ти у від­чай. Ріо про­йшло і не­об­хі­дно зро­зу­мі­ти, що но­вий олім­пій­ський цикл вже роз­по­чав­ся — бу­кваль­но від сьо­го­дні. «Спор­тив­ним фун­кціо­не­рам в Укра­ї­ні тре­ба ро­зу­мі­ти, що си­стем­ні про­ва­ли у га­лу­зі спор­ту в ці­ло­му не за­ла­та­єш за пів­ро­ку до Олім­пі­а­ди, по­обі­цяв­ши спортс­ме­нам ве­ли­кі при­зо­ві за ме­да­лі. Пі­дго­тов­ка три­ває всі чо­ти­ри ро­ки, і кра­ї­на по­вин­на ма­кси­маль­но під­три­му­ва­ти атле­тів на про­тя­зі всьо­го ци­клу, зро­би­ти спорт — одним з прі­о­ри­те­тів. Ко­ли в кра­ї­ні еко­но­мі­чні не­га­ра­зди на фо­ні по­лі­ти­чних чвар — звід­си та­кий ре­зуль­тат. Ще раз під­кре­слюю: спортс­ме­ни зро­би­ти все, що змо­гли. По­вір­те, ні­хто ту­ди не їхав як «олім­пій­ський ту­рист». Однак, спор­тив­ні по­ка­зни­ки в усьо­му сві­ті ро­стуть. Тре­ба ро­зу­мі­ти, що без ін­ве­сту­ва­н­ня у спорт, без си­стем­но­го роз­ви­тку — ре­зуль­та­тів не бу­де»

■ Під час Олім­пі­а­ди чи­ма­ло на­рі­кань у ме­діа сто­су­ва­ли­ся суд­дів­ства, зокре­ма, що­до не­спра­ве­дли­вих оці­нок укра­їн­ським спортс­ме­нам. На­віть пред­став­ни­ки тре­нер­ських шта­бів на­ма­га­ли­ся це ви­ко­ри­ста­ти як ар­гу­мент. «Ду­маю, що це біль­ше емо­ції. Я не по­мі­тив ці­ле­спря­мо­ва­но­го за­су­джу­ва­н­ня спортс­ме­нів з Укра­ї­ни. У тих чи ін­ших фе­де­ра­ці­ях є пев­не ло­бі з кра­їн, які по­зи­ціо­ну­ють се­бе лі­де­ра­ми. Там пра­цю­ють із су­д­дя­ми, і упро­довж чо­ти­рьох ро­ків де­мон­стру­ють, що са­ме во­ни — най­силь­ні­ші. Ін­ко­ли на Іграх це спра­цьо­вує. Не біль­ше», — за­ува­жує Ла­зу­ткін.

ЩИРІ ЕМО­ЦІЇ. ОЛЕГ ВЕР­НЯ­ЄВ (ЛІВОРУЧ) ТА ЮРІЙ ЧЕ­БАН ВИ­БО­РО­ЛИ ДЛЯ УКРА­Ї­НИ ДВІ ЗОЛОТІ МЕ­ДА­ЛІ. УКРА­ЇН­ЦІ СТА­ЛИ НАЙСИЛЬНІШИМИ У ВПРА­ВАХ НА БРУ­САХ ТА ВЕ­СЛУ­ВАН­НІ НА КА­НОЕ НА 200 М

МЕРУ ТО­КІО ЮРІКО КОЇКЕ ВРУЧАЮТЬ ОЛІМ­ПІЙ­СЬКИЙ ПРАПОР, А З НИМ — І ПРАВО ПРИ­ЙМА­ТИ ІГРИ В 2020 РО­ЦІ. СТАДІОН «МАРАКАНА», РІО-ДЕ-ЖА­НЕЙ­РО, БРА­ЗИ­ЛІЯ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.