«Кни­ги, які змі­ню­ють...»

Но­вий «Мар­шрут №1» роз­по­вість про must read ці­єї осе­ні

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

Но­вий «Мар­шрут №1» роз­по­вість про must read ці­єї осе­ні

«...Ко­ли я в ди­тин­стві при­хо­ди­ла з бі­бліо­те­ки, то не­сла не одну книж­ку, а дві сі­тки. По­тім роз­кла­да­ла їх на ди­ва­ні і з ве­ли­кою жа­до­бою роз­гля­да­ла, га­да­ла, з якої по­ча­ти. А ча­сом вза­га­лі по­чи­на­ла три. Це бу­ла про­сто ве­ли­че­зна при­страсть до ін­фор­ма­ції, пі­зна­н­ня і спіл­ку­ва­н­ня з ро­зум­ни­ми лю­дьми че­рез книж­ки. Цей «апе­тит» не за­ли­шає на­о­дин­ці, на­віть якщо світ по­ряд те­бе не вла­што­вує. Мій лі­те­ра­тур­ний за­пит по­стій­но — як ло­за ви­но­гра­ду, яка по­вин­на про­дер­ти­ся 300 ме­трів че­рез якісь пі­ща­ни­ки, щоб ді­ста­ти­ся до во­ди, — пи­ше у сво­їй ко­лон­ці до но­во­го ви­пу­ску глян­цю «Кни­ги, які змі­ню­ють...» го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» Ла­ри­са Ів­ши­на. — Тре­ба іти книж­ко­вою до­ро­гою, доби­ра­ю­чи. Але спо­ча­тку не­об­хі­дно сфор­му­ва­ти «си­сте­му ко­ор­ди­нат». Та­ки­ми є книж­ки Бі­бліо­те­ки се­рії«Укра­ї­на Incognita». Пе­ред­усім у цій «си­сте­мі ко­ор­ди­нат» тре­ба орі­єн­ту­ва­ти­ся, якщо ти укра­ї­нець. В Укра­ї­ні в мо­рі лі­те­ра­ту­ри ма­ють бу­ти книж­ко­ві «ло­ції», які про­кла­да­ють до­ро­гу для най­біль­ш­які­сно­го чи­та­н­ня». То­му «Мар­шрут №1» при­від­кри­ває за­ві­су над очі­ку­ва­ною но­вин­кою, яка бу­де пред­став­ле­на на львів­сько­му Фо­ру­мі ви­дав­ців уже 16 ве­ре­сня, — книж­кою «Се­стра моя, Со­фія...»! Во­на при­свя­че­на істо­ри­чним зв’яз­кам Укра­ї­ни та Бол­га­рії.

«Со­фія кон­стан­ти­но­поль­ська, Со­фія бол­гар­ська і Со­фія ки­їв­ська — це зна­ки до­лу­че­но­сті до ци­ві­лі­за­цій­но­го про­сто­ру то­го ча­су, хра­ми Пре­му­дро­сті Бо­жої. Сво­є­рі­дне «брат­ство се­стер». І пев­не зо­бов’яза­н­ня, взя­те на се­бе. Пра­ця з по­ши­ре­н­ня Ро­зу­му. Це і на­ше до­бро­віль­не зо­бов’яза­н­ня — по­си­ле­н­ня по­зи­ції Ро­зу­му се­ред укра­їн­ців. «Се­стра моя, Со­фія...» — то­му, що це про нас. То­му, що це про них. І то­му, що це про но­ву Ви­со­ту», — ре­зю­мує Ла­ри­са Ів­ши­на. Чим не ви­клик для ам­бі­тно­го чи­та­ча?

Та­кож у «Мар­шру­ті №1» — не­ймо­вір­но ці­ка­ві огля­ди: міст і сіл, що на­ди­ха­ли ав­то­рів та ста­ва­ли мі­сцем дії їхніх тво­рів; філь­мів, за яки­ми бу­ли на­пи­са­ні книж­ки; ви­дань, ко­трі ста­ли про­обра­за­ми трен­до­вих аксе­су­а­рів, а на до­да­чу — «сма­чних» кни­жок з ре­це­пта­ми від ві­до­мих лі­те­ра­тур­них ге­ро­їв! Вам ці­ка­во, що чи­та­ють са­мі пи­сьмен­ни­ки? Чи­тай­те від­по­віді на пи­та­н­ня «Мар­шру­ту №1» Ан­дрія Люб­ки та Ва­си­ля Зи­ми. А щоб ді­зна­ти­ся про остан­ні «фі­шки» кни­го­дру­ку­ва­н­ня і роз­по­всю­дже­н­ня, звер­тай­те­ся до ін­терв’ ю ди­ре­кто­ра ви­дав­ни­цтва «АДЕФ-Укра­ї­на» Ал­ли Істо­мі­ної та арт-ди­ре­кто­ра ме­ре­жі кни­га­рень «Є» Ана­ста­сії Лев­ко­вої. Крім то­го, в «глян­ці» — остан­ні фа­кти про те, як чи­тає світ, в ци­фрах ін­фо­гра­фі­ки, та гід по сма­чню­що-ро­зум­них ка­фе!

■ От­же, за­мов­ляй­те «Мар­шрут №1. Кни­ги, які змі­ню­ють...» у ма­га­зи­ні на сай­ті «Дня» чи за те­ле­фо­ном від­ді­лу ре­а­лі­за­ції: (044) 303 96 23 або ку­пуй­те в кі­о­сках пре­си вже з ці­єї п’ятни­ці!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.