«Ми вас ді­ста­не­мо...»

Ме­шкан­ці се­ли­ща Кри­ве Озе­ро обу­ре­ні сва­ві­л­лям по­лі­цей­ських, які вби­ли їхньо­го зем­ля­ка

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Го­ло­ва На­ціо­наль­ної по­лі­ції Укра­ї­ни Ха­тія Де­ка­но­ї­дзе на сво­їй сто­рін­ці у « Фейс­бу­ці » вчо­ра по­ві­до­ми­ла, що сво­їм на­ка­зом роз­фор­му­ва­ла від­діл по­лі­ції в се­ли­щі Кри­ве Озе­ро ( Ми­ко­ла­їв­ська обл.). Ке­рів­ни­ком но­во­ство­ре­но­го від­ді­лу бу­де ко­ман­дир ро­ти з Ми­ко­ла­є­ва Оле­ксандр Гор­пи­нич. За сло­ва­ми го­лов­но­го по­лі­цей­сько­го кра­ї­ни, бу­де змі­не­но і ке­рів­ний склад по­лі­ції Ми­ко­ла­їв­ської обла­сті. «Три­ва­ють слід­чі дії, на мі­сці зі мною пра­цю­ють мій за­сту­пник, на­чаль­ник кри­мі­наль­но­го роз­шу­ку і на­чаль­ник вну­трі­шньої без­пе­ки», — до­да­ла во­на. Де­ка­но­ї­дзе та­кож звер­ну­ла­ся до спів­ро­бі­тни­ків На­цпо­лі­ції Укра­ї­ни, які « за­бу­ли, що та­ке честь » : « Ми вас ді­ста­не­мо, а ко­ли ді­ста­не­мо, по­ка­ра­є­мо вас і ва­ших ке­рів­ни­ків».

■ Не мо­же від­мов­чу­ва­ти­ся в цих умо­вах і мі­ністр вну­трі­шніх справ Укра­ї­ни Ар­сен Ава­ков. Тим па­че, що крі­сло під ним і без то­го хи­та­є­ться ( НАБУ роз­слі­дує факт при­дба­н­ня ро­ди­ною екс-гу­бер­на­то­ра Хар­ків­щи­ни ді­лян­ки лі­су під Хар­ко­вом). «За по­ді­я­ми в Ми­ко­ла­їв­ській обла­сті в Кри­во­му Озе­рі, — в те­ле­граф- но­му сти­лі ви­кла­дав він в че­твер цю по­дію в ін­тер­не­ті, — Рай­від­діл бу­де роз­фор­мо­ва­но і пов­ні­стю онов­ле­но. Змі­ни бу­де здій­сне­но і в ке­рів­ни­цтві обла­сно­го Ми­ко­ла­їв­сько­го глав­ку по­лі­ції. Сьо­го­дні ж бу­де пред­став­ле­но но­во­го на­чаль­ни­ка обла­сної по­лі­ції».

■ Тим ча­сом про­ку­ра­ту­ра Ми­ко­ла­їв­ської обла­сті звер­ну­ла­ся до Цен­траль­но­го ра­йон­но­го су­ду Ми­ко­ла­є­ва з кло­по­та­н­ня­ми про обра­н­ня що­до трьох по­лі­цей­ських, при­че­тних до смер­ті ме­шкан­ця смт Кри­ве Озе­ро, ви­ня­тко­во­го за­по­бі­жно­го за­хо­ду у ви­гля­ді утри­ма­н­ня під вар­тою без пра­ва вне­се­н­ня за­ста­ви » . По­си­ла­ю­чись на сло­ва за­сту­пни­ка про­ку­ро­ра Ми­ко­ла­їв­ської обла­сті Сте­па­на Бо­жи­ло, прес- слу­жба ві­дом­ства по­ві­дом­ляє: « Троє спів­ро­бі­тни­ків по­лі­ції, які при­бу­ли на мі­сце ін­ци­ден­ту, ма­ють без­по­се­ре­днє від­но­ше­н­ня до смер­ті по­тер­пі­ло­го і пе­ре­ви­щи­ли слу­жбо­ві пов­но­ва­же­н­ня » . При­че­тно­сті ін­ших по­лі­цей­ських до ско­є­н­ня цьо­го зло­чи­ну, за ін- фор­ма­ці­єю прес- слу­жби, за­раз не вста­нов­ле­но.

■ В се­ре­ду прес-слу­жба про­ку­ра­ту­ри по­ві­дом­ля­ла, що роз­слі­ду­ю­ться дії по­лі­цей­ських, які за­сто­су­ва­ли фі­зи­чну си­лу і спец­за­со­би під час за­три­ма­н­ня пра­во­по­ру­шни­ка в смт Кри­ве Озе­ро: «Ши­ро­кий су­спіль­ний ре­зо­нанс отри­ма­ли по­дії в смт Кри­ве Озе­ро 24 сер­пня цьо­го ро­ку, пов’яза­ні зі смер­тю мі­сце­во­го ме­шкан­ця, що на­ста­ла під час йо­го за­три­ма­н­ня спів­ро­бі­тни­ка­ми Кри­во­о­зер­сько­го від­ді­лу по­лі­ції. З цьо­го при­во­ду в про­ку­ра­ту­рі й рай­від­ді­лу по­лі­ції зі­бра­ло­ся близь­ко 200 мі­сце­вих ме­шкан­ців». Ті­ло по­тер­пі­ло­го на­прав­ле­но для про­ве­де­н­ня су­до­во-ме­ди­чної екс­пер­ти­зи в Ми­ко­ла­їв­ське обла­сне бю­ро су­до­во-ме­ди­чних екс­пер­тиз з ме­тою вста­нов­ле­н­ня ре­аль­ної при­чи­ни смер­ті.

■ Ген­про­ку­рор Укра­ї­ни Юрій Лу­цен­ко по­ві­до­мив, що екс­пер­ти­за, яку здій­сню­ва­ла про­ку­ра­ту­ра Ми­ко­ла­їв­ської обла­сті, вста­но­ви­ла, що по­мер­ло­го би­ли і в ньо­го стрі­ля­ли з трав­ма­ти­чної зброї.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.