Мі­сто 1990-х

У Льво­ві пред­ста­ви­ли фо­то­ви­став­ку «Зав­тра бу­де кра­ще»

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Векс­по­зи­ції, що її роз­гор­ну­то у Цен­трі мі­ської істо­рії, — пів­со­тні сві­тлин Льво­ва кін­ця 1980-х — по­ча­тку 1990-х ро­ків. Ав­тор ро­біт — по­ляк Та­де­уш Роль­ке, ко­трий пра­цю­вав то­ді у мі­сті на за­мов­ле­н­ня ні­ме­цько­го жур­на­лу GEO. Знім­ки так і бу­ли опу­блі­ко­ва­ні, отож те­пе­рі­шній їх по­каз у Льво­ві — прем’єр­ний.

Ва­жли­во, що фо­то­гра­фії су­про­во­джує скла­де­ний істо­ри­ка­ми, які спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на тих ча­сах, текст.

На сві­тли­нах — ду­же рі­зні істо­рії мі­ста у пе­ред­день роз­ва­лу СРСР. Тут вам і геть по­ро­жні при­лав­ки, і чер­ги за про­ду­кта­ми, і де­мон­стра­ція мо­ди, і ко­опе­ра­тив­на тор­гів­ля, і сти­хій­ні та ор­га­ні­зо­ва­ні по­лі­ти­чні мі­тин­ги, і ще мо­ло­ді В’яче­слав Чор­но­віл та пан Юр­ко Шу­хе­вич, і слав­на львів­ська «клюм­ба»... Одне сло­во, чи не пов­на па­лі­тра то­го­ча­сно­го вкрай важ­ко­го у всіх від­но­ше­н­нях жи­т­тя. Ав­то­ри про­е­кту вва­жа­ють, що екс­по­зи­ція має за­ці­ка­ви­ти і мо­лодь, яка змо­же ві­зу­а­лі­зу­ва­ти для се­бе пе­рі­од 1990-х, і лю­дей се­ре­дньо­го та стар­шо­го ві­ку, ко­трі, мо­жли­во, і се­бе на сві­тли­нах впі­зна­ють, а рад­ше — зга­да­ють, як це бу­ло... До ре­чі: від­кри­т­тя екс­по­зи­ції спри­чи­ни­ло не­аби­який ажі­о­таж — га­ле­рея за­ле­две умі­сти­ла усіх охо­чих по­ри­ну­ти у го­ло­дні і хо­ло­дні 1990-ті...

Про­ект «Зав­тра бу­де кра­ще» від­бу­ва­є­ться за під­трим­ки Ге­не­раль­но­го кон­суль­ства Поль­щі у Льво­ві. Ви­став­ка три­ва­ти­ме до кін­ця сі­чня на­сту­пно­го ро­ку, отож огля­ну­ти її є до­ста­тньо ча­су, бу­ло би ба­жа­н­ня.

Окрім то­го, під час кіль­кох мі­ся­ців екс­по­ну­ва­н­ня сві­тлин Та­де­у­ша Роль­ке у Цен­трі мі­ської істо­рії від­бу­ва­ти­му­ться ле­кції та дис­ку­сії за уча­стю істо­ри­ків, со­ціо­ло­гів, по­лі­то­ло­гів, по­лі­ти­ків та ми­тців. Те­ми, що їх про­по­ну­ва­ти­муть до обго­во­ре­н­ня, — рі­зні аспе­кти транс­фор­ма­цій у Схі­дній Єв­ро­пі та їхні ре­зуль­та­ти для Укра­ї­ні й ін­ших кра­їн так зва­но­го со­цта­бо­ру.

ФОТО ПАВЛА ПАЛАМАРЧУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.