«Охмат­дит» як ам­бі­тна ціль

Но­вий ди­ре­ктор «Укр­мед­про­е­кт­бу­ду» Дми­тро Шу­тов­ський обі­цяє зда­ти дов­го­о­чі­ку­ва­ний кор­пус лі­кар­ні у 2017 ро­ці

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Бі­ля не­за­вер­ше­но­го кор­пу­су На­ціо­наль­ної ди­тя­чої спе­ці­а­лі­зо­ва­ної лі­кар­ні «Охмат­дит» вко­тре по­чи­на­ють пра­цю­ва­ти бу­ді­вель­ни­ки. На­ре­шті Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я та за­мов­ник бу­дів­ни­цтва держ­під­при­єм­ство «Укр­мед­про­е­кт­буд» обра­ли но­во­го ге­не­раль­но­го під­ря­дни­ка, ко­трий ві­зьме­ться за до­бу­до­ву за­кла­ду. Це ТОВ «Рі­о­ла-Мо­дуль ЛТД», з яким укла­ли кон­тракт на су­му 213 міль­йо­нів гри­вень. За­ува­жмо, до­бу­ду­ва­ти ба­га­то­стра­ждаль­ний кор­пус, ззов­ні пра­кти­чно го­то­вий, дер­жа­ва не мо­же з 2011 ро­ку.

Те­пер за за­вер­ше­н­ня ва­жли­во­го для всі­єї кра­ї­ни об’єкту, де змо­жуть про­во­ди­ти уні­каль­ні опе­ра­ції он­ко­хво­рим ді­тям, до­ро­гі кур­си лі­ку­ва­н­ня та ді­а­гно­сти­ку, від­по­від­ає но­вий ди­ре­ктор ДП «Укр­мед­про­е­кт­буд» Дми­тро ШУ­ТОВ­СЬКИЙ. Йо­го при­зна­чи­ли за­мість звіль­не­ної з по­са­ди Іри­ни Ко­валь, яка по­ру­ши­ла умо­ви кон­тра­кту з МОЗ та, не ма­ю­чи на те пра­ва, ви­пла­ти­ла май­же 80 міль­йо­нів гри­вень бор­гу ко­ли­шньо­му ген­пі­дря­дни­ку ком­па­нії «Укр­про­фмед». По­зи­ція Дми­тра Шу­тов­сько­го ам­бі­тна, смі­ли­ва та обна­дій­ли­ва. Він обі­цяє зро­би­ти все мо­жли­ве, щоб до лі­та 2017 ро­ку до­бу­ду­ва­ли лі­кар­ня­ні бло­ки D та B, а до кін­ця 2017 ро­ку за­вер­ши­ли усі бу­ді­вель­ні ро­бо­ти.

«МИ НЕ МА­Є­МО ПРА­ВА НА ПОМИЛКУ»

Ситуація з но­вим ген­пі­дря­дни­ком, но­вим до­го­во­ром і держ­фі­нан­су­ва­н­ням для «Охмат­ди­ту» не но­ва, ско­рі­ше на­га­дує ста­ру пла­тів­ку, не один раз про­кру­че­ну та по­псо­ва­ну. То­рік у ли­сто­па­ді був укла­де­ний кон­тракт між « Укр­мед­про­е­кт­бу­дом» і ТОВ «Аль­тіс-Кон­стра­кшн», на бу­дів­ни­цтво з бю­дже­ту ви­ді­ля­лось 490 міль­йо­нів гри­вень. Екс- ди­ре­ктор «Укр­мед­про­е­кт­бу­ду» Іри­на Ко­валь з ра­ді­стю за­яв­ля­ла, що ген­пі­дря­дник зни­зив вар­тість ро­біт до 390 міль­йо­нів, тоб­то дер­жа­ві ще й зеко­но­ми­ли гро­шей. Та сен­су з ті­єї еко­но­мії жо­дно­го, оскіль­ки ком­па­нія змо­гла осво­ї­ти до кін­ця ро­ку, за рі­зни­ми да­ни­ми, від ше­сти до 23 міль­йо­нів гри­вень. Ре­шта су­ми по­вер­ну­лась у дер­жав­ну ка­зну.

До­ки змі­ню­ва­лось ке­рів­ни­цтво « Укр­мед­про­е­кт­бу­ду » , на май­дан­чи­ку па­ну­ва­ла ти­ша. Ли­ше у трав­ні цьо­го ро­ку ого­ло­си­ли тен­дер на по­шу­ки ген­пі­дря­дни­ка, у ли­пні на­зва­ли пе­ре­мож­ця. До кін­ця ро­ку зно­ву ли­ша­є­ться не так ба­га­то ча­су, хо­ча й біль­ше, ніж у «Аль­тіс- Кон­стра­кшн » . Зав­да­н­ня но­во­го ди­ре­кто­ра — не по­вто­ри­ти по­ми­лок минулого ке­рів­ни­цтва та ви­ти­сну­ти ма­кси­мум з «Рі­о­ла-Мо­дуль ЛТД».

« На­ше зав­да­н­ня — бу­ти єди­ним ці­лим з но­вим ген­пі­дря­дни­ком і сти­му­лю­ва­ти йо­го зро­би­ти йо­го яко­мо­га біль­ше, — зауважив « Дню » Дми­тро Шу­тов­ський. — Адже ка­зус, який від­був­ся з « Аль­тіс- Кон­стра­кшн » то­рік, не­при­пу­сти­мий. Га­ран­тій, що це не по­вто­ри­ться, не­має, і ми ро­зу­мі­є­мо, що тре­ба ма­кси­маль­но ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ко­шти. З одно­го бо­ку, має бу­ти тільки ці­льо­ве ви­ко­ри­ста­н­ня гро­шей, з ін­шо­го бо­ку, ми ма­є­мо ви­рі­ши­ти си­стем­ну за­да­чу — використати всі гро­ші, які цьо­го ро­ку дер­жа­ва дає на до­бу­до­ву. Це ду­же скла­дно, на­ван­та­же­н­ня на­две­ли­ке. Ми не ма­є­мо пра­ва на помилку. Якщо ви­ко­ри­ста­є­мо цьо­го ро­ку 50 чи 70 міль­йо­нів гри­вень з дер­жав­но­го бю­дже­ту, але все бу­де пра­виль­но, без жо­дно­го по­ру­ше­н­ня та на­рі­ка­н­ня на якість ро­біт — кра­ще ми зро­би­мо так. Але ча­су вкрай ма­ло, ре­сур­сів ма­ло, ка­дрів я по­ки не мо­жу за­лу­чи­ти біль­ше, бо на під­при­єм­стві ситуація над­скру­тна: два мі­ся­ці ми бу­ли вза­га­лі без жо­дної ко­пій­ки, са­ме під­при­єм­ство у бор­гах, у нас на ра­хун­ках мі­нус чо­ти­ри мі­льяр­ди гри­вень».

ЗА ХОРОШИЙ РЕ­ЗУЛЬ­ТАТ — БІЛЬШИЙ БЮ­ДЖЕТ

По­при скла­дне ста­но­ви­ще, но­вий ди­ре­ктор « Укр­мед­про­е­кт­бу­ду » та йо­го ко­ман­да на­ла­што­ва­ні на ре­зуль­тат. До лі­та 2017 ро­ку у бло­ках D та B все ма­ють зда­ти під ключ. Пі­сля ре­мон­ту у цих при­мі­ще­н­нях про­во­ди­ти­муть про­ме­не­ву те­ра­пію, ді­а­гно­сти­ку та ла­бо­ра­тор­ні до­слі­дже­н­ня. У бло­ці D, в яко­му вже є лі­ній­ний при­ско­рю­вач та ді­а­гно­сти­чна си­сте­ма, пла­ну­ють до­да­ти апа­ра­ти ма­гні­тно- ре­зо­нан­сної то­мо­гра­фії, яких в « Охмат­ди­ті » за­раз вза­га­лі не­має.

« За ці 213 міль­йо­нів гри­вень тре­ба зро­би­ти під­клю­че­н­ня до еле­ктро­ме­реж, пов­ні­стю за­вер­ши­ти бла­го­устрій, усі опо­ря­джу­валь­ні та ін­же­нер­ні ро­бо­ти у бло­ках D та B, а та­кож у цен­траль­но­му бло­ці С — він роз­та­шо­ву­є­ться по­се­ре­ди­ні, але йо­го обов’яз­ко­во тре­ба вклю­ча­ти у пер­шу чер­гу бу­дів­ни­цтва. Це бу­де десь 70—80% ро­біт, по­трі­бних для вве­де­н­ня кор­пу­су в екс­плу­а­та­цію. Ін­ші 30% пе­ре­но­ся­ться на 2017 рік», — ді­ли­ться пла­на­ми Дми­тро Шу­тов­ський.

У гру­дні цьо­го ро­ку ди­ре­ктор хо­че по­ка­за­ти пред­став­ни­кам Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів вра­жа­ю­чі ре­зуль­та­ти. Та­ким чи­ном з’яви­ться шанс отри­ма­ти біль­ше фі­нан­су­ва­н­ня на на­сту­пний рік. Адже не­ви­ко­ри­ста­ні цьо­го ро­ку ко­шти, якщо та­кі бу­дуть, умов­но ка­жу­чи, « зго­рять » і по­вер­ну­ться на­зад у бю­джет.

За­га­лом на за­вер­ше­н­ня но­во­го кор­пу­су, за сло­ва­ми Шу­тов­сько­го, з бю­дже­ту пе­ред­ба­ча­є­ться ви­ді­ли­ти 2,7 мі­льяр­да гри­вень. По­ло­ви­ну з них пла­ну­ють вкла­сти у за­ку­пів­лю ме­ди­чно­го уста­тку­ва­н­ня, ін­ша ча­сти­на має пі­ти на бу­ді­вель­ні ро­бо­ти. За оцін­ка­ми ди­ре­кції, на­сту­пно­го ро­ку змо­жуть отри­ма­ти з цих ко­штів ма­кси­мум 370 міль­йо­нів гри­вень. «То­му на­ша ціль — по­ка­за­ти, що но­ва ко­ман­да, яка управ­ляє бу­дів­ни­цтвом но­во­го кор­пу­су, спро­мо­жна ам­бі­тно, актив­но та плі­дно пра­цю­ва­ти, що ми мо­же­мо бу­ду­ва­ти і нам тре­ба біль­ше гро­шей, — до­дає Дми­тро Шу­тов­ський. — Про­цес уже роз­по­чав­ся, бу­ді­вель­ни­ки на май­дан­чи­ку, а в нас що­дня про­хо­дять ро­бо­чі на­ра­ди».

Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’ я обі­цяє під­три­му­ва­ти но­ву ко­ман­ду і до­лу­ча­ти пред­став­ни­ків гро­мад­сько­сті до за­сі­дань ро­бо­чої гру­пи сто­сов­но до­бу­до­ви кор­пу­су, щоб весь про­цес бу­дів­ни­цтва був від­кри­тим та про­зо­рим. Акти­ві­сти, пев­но, цим шан­сом ско­ри­ста­ю­ться, бо над­то дов­го че­кає суспільство мо­жли­во­сті ря­ту­ва­ти он­ко­хво­рих ді­тей вдо­ма, в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.