Май­стер-клас від по­сла США

Укра­їн­ські ди­пло­ма­ти мо­жуть за­по­зи­чи­ти йо­го досвід про­су­ва­н­ня ві­тчи­зня­них про­ду­ктів і ком­па­ній на за­ру­бі­жні рин­ки

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

По­сол Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки в Укра­ї­ні Джеф­фрі Пайєтт по­дав гар­ний при­клад на­шим ди­пло­ма­там, про­вів­ши в Ки­є­ві зустріч із ге­не­раль­ним ди­ре­кто­ром Domino’s Pizza в Укра­ї­ні Ан­дрі­єм Ро­ма­нен­ком. Во­на від­бу­ла­ся в кон­це­пту­аль­ній пі­це­рії ком­па­нії на одній з ву­лиць По­до­лу. Пов­но­ва­жний пред­став­ник США ра­зом з топ-ме­не­джмен­том укра­їн­сько­го офі­су і де­ле­га­ці­єю по­соль­ства із за­до­во­ле­н­ням їв при­го­то­ва­ну тут пі­цу. Мо­жна при­пу­сти­ти, що во­на ви­яви­ла­ся не гір­шою, ніж у квар­та­лі Ла-Хо­лья мі­ста Сан-Ді­є­го, звід­ки він ро­дом. «Я ві­таю ком­па­нію з ви­хо­дом в регіони і актив­ним роз­ви­тком за фран­чай­зин­гом у най­біль­ших укра­їн­ських мі­стах, які ду­же рі­зні і пер­спе­ктив­ні для ро­бо­ти гло­баль­но­го брен­ду», — ска­зав пан Пайєт. За сло­ва­ми ди­пло­ма­та, про­дукт гло­баль­но­го брен­ду збе­ріг свою між­на­ро­дну ав­тен­ти­чність і ада­пту­вав­ся під сма­ки укра­їн­ських спо­жи­ва­чів.

ФОТО З САЙТА UNIAN.NET

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.