У Бра­зи­лії за­вер­ша­ю­ться слу­ха­н­ня у спра­ві ім­пі­чмен­ту Ру­сеф

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Се­нат Бра­зи­лії по­чи­нає слу­ха­н­ня у спра­ві пре­зи­ден­та Бра­зи­лії Діл­ми Ру­сеф, яку тим­ча­со­во від­сто­ро­ни­ли від по­са­ди на час про­ве­де­н­ня роз­слі­ду­ва­н­ня. На­пе­ре­до­дні за­сі­да­н­ня Ру­сеф зі­бра­ла сво­їх при­бі­чни­ків та вко­тре на­го­ло­си­ла, що ні­ко­ли не отри­му­ва­ла гро­шей ко­ру­пцій­ни­ми спосо­ба­ми. Во­на на­зва­ла ни­ні­шні «за­ма­хом» на де­мо­кра­тію. Очі­ку­є­ться, що Ру­сеф ви­сту­пить перед се­на­том у по- не­ді­лок 29 сер­пня, а в се­ре­ду з’яви­ться оста­то­чне рі­ше­н­ня йо­го чле­нів. До се­на­ту вхо­дять 81 лю­ди­на, і для то­го, щоб ви­зна­ти Ру­сеф вин­ною, не­об­хі­дні 54 го­ло­си. Втім в опо­зи­ції впев­не­ні — рі­ше­н­ня бу­де до­ся­гну­то, а Ру­сеф усу­нуть з по­са­ди вже на­сту­пно­го тижня. Якщо це ста­не­ться, пре­зи­дент­ську по­са­ду отри­має Мі­шел Те­мер, який тим­ча­со­во ви­ко­нує обов’яз­ки гла­ви дер­жа­ви.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.