Ко­лум­бія: вла­да укла­ла істо­ри­чну уго­ду з пов­стан­ця­ми

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Уряд Ко­лум­бії під­пи­сав мир­ну уго­ду з пов­стан­ським угру­по­ва­н­ням «Ре­во­лю­цій­ні озбро­є­ні си­ли Ко­лум­бії» (FARC), кон­флікт з яким три­вав 52 ро­ки. З по­ча­тку 1960-х рр. про­ти­сто ян ня за бра ло жит тя по над 200 тис. лю­дей, а 6,5 млн ста­ли ви­му­ше­ни­ми пе­ре­се­лен­ця­ми. Під­пи­са­н­ня уго­ди транс­лю­ва­ли на­жи­во з Га­ва­ни, де й три­ва­ли мир­ні пе­ре­го­во­ри. У за- яві йде­ться, що сто­ро­ни до­ся­гли уго­ди про при­пи­не­н­ня про­ти­сто­я­н­ня, пра­гнуть вста­но­ви­ти «стій­кий і мі­цний» мир у Ко­лум­бії, а повстанці скла­дуть зброю та ре ін­те­гру­ю­ться в суспільство. Пре­зи­дент Ху­ан Ма­ну­ель Сан­тос на­звав до­мов­ле­но­сті «по­ча­тком кін­ця стра­ж­дань, бо­лі та тра­ге­дії вій­ни». Оста­то­чно уго­ди про мир пла­ну­ють під­пи­са­ти у вересні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.