На­пад на уні­вер­си­тет у Ка­бу­лі: 13 за­ги­блих

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Внаслідок на­па­ду на Аме­ри­кан­ський уні­вер­си­тет у Ка­бу­лі загинули 13 лю­дей, се­ред них сту­ден­ти, охо­рон­ці та по­лі­цей­ські. По­за­вчо­ра вве­че­рі по­руч ыз бу­дів­лею на­вчаль­но­го за­кла­ду, де пра­цю­ють ба­га­то іно­зем­ців, ви­бу­хнув за­мі­но­ва­ний ав­то­мо­біль. По­тім по­ча­ла­ся стрі­ля­ни­на, внаслідок якої вчи­те­лі та учні ви­яви­ли­ся за­бло­ко­ва­ни­ми в ау­ди­то­рі­ях. Спе­цо­пе­ра- ція зі звільнення три­ва­ла 10 го­дин. У Дер­жде­пар­та­мен­ті США по­ві­до­ми­ли, що в ній та­кож взя­ли участь ра­дни­ки кон­тин­ген­ту НАТО. Пі­зні­ше в по­лі­ції по­ві­до­ми­ли: спец­при­зна­чен­ці лі­кві­ду­ва­ли щонайменше двох на­па­дни­ків. По­ки що ні­хто не взяв від­по­від­аль­но­сті за на­пад, про­те в при­че­тно­сті до ньо­го пі­до­зрю­ють рух «Та­лі­бан».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.