«Но­ва кра­ї­на тво­ри­ться не тільки в око­пах»

Рів­ня­ни — про 25-річ­чя Не­за­ле­жно­сті й 455-річ­чя Пе­ре­со­пни­цько­го Єван­ге­лія

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Юрій ДЮГ,

ке­рів­ник ГО «Ан­ти­ко­ру­пцій­ний мо­ні­то­ринг»:

— Хо­ча лі­то до­бі­гає кін­ця, однак ро­бо­чі дні ви­да­ю­ться на­си­че­ним. Так, не­що­дав­но за­пу­сти­ли но­вий со­ці­аль­ний про­ект «Уні­вер­си­тет гро­ма­дян­ської актив­но­сті для ве­те­ра­нів АТО та во­лон­те­рів » . У йо­го рам­ках впро­довж во­сьми мі­ся­ців про­во­ди­ти­муть ком­плекс тре­нін­гів у Рів­но­му, Остро­зі, Ду­бні, Ва­ра­ші, Ко­сто­по­лі, Здол­бу­но­ві. Нав­ча­ти­ся мо­жуть лі­де­ри та пред­став­ни­ки гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, ве­те­ран­ських спі­лок, уча­сни­ки АТО, акти­ві­сти мі­сце­вих во­лон­тер­ських об’ єд­нань та іні­ці­а­тив. На мо­ю­дум­ку, ду­же ва­жли­во не за­бу­ва­ти про тих, зав­дя­ки му­жно­сті яких ми в ці дні від­зна­ча­є­мо чвер­тьсто­лі­тній юві­лей Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни. Те­пер ці лю­ди зму­ше­ні й да­лі бо­ро­ти­ся за свої пра­ва, со­ці­аль­ні га­ран­тії, до­бро­бут ро­дин. Ду­же ча­сто са­мо­туж­ки. Бо по­ча­сти тур­бо­та про ве­те­ра­нів АТО за­ли­ша­є­ться ви­клю­чно на па­пе­рі та у па­фо­сних ви­сту­пах по­лі­ти­ків. Від них під­трим­ки якраз най­мен­ше. Но­ва кра­ї­на ку­є­ться не тільки на ба­ри­ка­дах і в око­пах, а в зви­чай­них спо­кій­них бу­днях мир­них міст. Якщо на Май­да­ні та в АТО во­рог був спе­ре­ду, то в зви­чай­них укра­їн­ських мі­стах про­ти іні­ці­а­тив­них і не­бай­ду­жих лю­дей во­ює бю­ро­кра­тія, не­ком­пе­тен­тність чи­нов­ни­ків та то­таль­на ко­ру­пція. Осо­бли­во кри­ти­чна ситуація в районах, не­ве­ли­чких мі­сте­чках та се­ли­щах. То­му ми хо­че­мо сво­ї­ми зна­н­ня­ми і до­сві­дом по­ді­ли­ти­ся з ве­те­ра­на­ми АТО та во­лон­те­ра­ми. Да­ти їм но­ві ін­стру­мен­ти для за­хи­сту сво­їх прав.

Оле­ксандр ХАРВАТ,

фо­то­ху­до­жник:

— Ти­ждень, на який при­па­дає від­зна­че­н­ня Дня Не­за­ле­жно­сті, за­зви­чай ду­же на­си­че­ний ми­сте­цьки­ми про­е­кта­ми. І це не­аби­який по­зи­тив. Так, від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція кни­ги ху­до­жни­ці Те­тя­ни Лу­ка­ше­вич «Го­бе­лен і ба­тик». Це ви­да­н­ня із се­рії «Ми­тці Рів­нен­щи­ни». І во­но вже дру­ге. Хо­че­ться ві­ри­ти, що це не кра­пка, а ко­ма. А ще ви­пов­ни­ло­ся 190 ро­ків від­то­ді, як з’яви­ла­ся пер­ша фо­то­гра­фія. З та­ко­го при­во­ду, а та­кож до 25-річ­чя Дня Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни, ми тра­ди­цій­но ви­зна­ча­є­мо пе­ре­мож­ців Куб­ка Рів­но­го з фо­то­ми­сте­цтва. А ще у нас від­кри­ва­є­ться ви­став­ка фо­то­ху­до­жни­ці з Оде­си, а по­тім і май­стра з Італії, який, до ре­чі, є пред­став­ни­ком жу­рі «Фо­то­вер­ні­са­жу на По­кро­ву». Та­кож роз­по­чи­на­є­мо но- вий фо­то­кра­є­знав­чий про­ект. Він ма­ти­ме фор­мат про­гу­лян­ки-екс­кур­сії істо­ри­чно­ю­ча­сти­но­ю­мі­ста. А окрім роз­по­від­ей про ми­ну­ле Рів­но­го, уча­сни­ки змо­жуть ді­зна­ти­ся, як кра­ще фо­то­гра­фу­ва­ти істо­ри­чні спо­ру­ди. Ці по­ра­ди мо­жуть ста­ти у при­го­ді усім ман­дрів­ни­кам, які лю­блять зні­ма­ти ста­ро­вин­ні бу­дів­лі. І не має зна­че­н­ня, Фло­рен­ція це, Па­риж, чи мі­сте­чка За­хі­дної Укра­ї­ни.

А не­га­тив, до ре­чі, та­кож на­ві­я­ний 25-річ­чям не­за­ле­жно­сті кра­ї­ни. Ми не­за­ле­жні-ле­жні-ле­жні... На­справ­ді ми не ле­жні, ми вмі­є­мо пра­цю­ва­ти. І хо­че­ться ство­рю­ва­ти та­кі умо­ви, вті­лю­ва­ти та­кі про­е­кти, щоб мі­сто ста­ва­ло кра­щим. А тим не мен­ше то­ча­ться чер­го­ві ба­та­лії за зем­лю, ре­а­лі­зу­ю­ться чер­го­ві ко­ру­пцій­ні схе­ми, ду­шать та­ри­фи і кре­ди­ти. І це ми­ну­ло 25 ро­ків не­за­ле­жно­сті...

Ми­ко­ла ФЕДОРИШИН,

ди­ре­ктор куль­тур­но-ар­хе­о­ло­гі­чно­го цен­тру «Пе­ре­со­пни­ця»:

— Цьо­го­річ ми­нає 455 ро­ків із ча­су ство­ре­н­ня зна­ме­ни­то­го Пе­ре­со­пни­цько­го Єван­ге­лія. Сьо­го­дні кни­гу на­зи­ва­ють фе­но­ме­ном. Це пер­ший ві­до­мий пе­ре­клад Свя­то­го Пи­сьма то­го­ча­сно­ю­на­ро­дною мо­вою, то­му йо­го на­зи­ва­ють укра­їн­сько­ю­Пер­шо­кни­гою . Це ше­девр ру­ко­пи­сно­го ми­сте­цтва. Адже за кра­со­юі ба­гат­ством оформ­ле­н­ня кни­зі не бу­ло рів­них. Те­пер Пе­ре­со­пни­цьке Єван­ге­ліє є сим­во­лом дер­жав­но­сті — на ньо­му при­йма­ють при­ся­гу пре­зи­ден­ти Укра­ї­ни. А ба­тьків­щи­но­ю­Пер­шо­кни­ги є ко­лись кня­же мі­сто, а те­пер се­ло Пе­ре­со­пни­ця, яке зна­хо­ди­ться не­по­да­лік Рів­но­го. У кін­ці сер­пня ви­пов­ню­є­ться 5 ро­ків із ча­су від­кри­т­тя одно­ймен­но­го куль­тур­но­ар­хе­о­ло­гі­чно­го цен­тру. До ре­чі, тут та­кож збе­рі­га­є­ться фа­кси­міль­на ко­пія Пе­ре­со­пни­цько­го Єван­ге­лія. Ми від­зна­ча­ти­ме­мо і 455-річ­чя Укра­їн­ської пер­шо­кни­ги, і п’яту рі­чни­цю­на­шо­го цен­тру. Так, 28 сер­пня вла­што­ву­є­мо ду­хов­не свя­то за уча­стю­цер­ков­них ко­ле­кти­вів. Куль­тур­но-ар­хе­о­ло­гі­чний центр «Пе­ре­со­пни­ця» за­ли­ша­є­ться єди­ним у сво­є­му ро­ді в Укра­ї­ні. Адже він три­ма­є­ться на двох ки­тах — це му­зей ви­то­ків дер­жав­но­сті (на при­кла­ді уділь­но­го кня­зів­ства, яким сво­го ча­су бу­ла Пе­ре­со­пни­ця), а та­кож пи­сем­но­сті. За п’ять ро­ків існу­ва­н­ня в нас скла­ли­ся свої тра­ди­ції. На­при­клад, У Пе­ре­си­пни­цю­що­ро­ку при­їжджа­ють на фе­сти­валь істо­ри­чні ре­кон­стру­кто­ри, що­лі­та три­ва­ють роз­ко­пки, вла­што­ву­є­мо ар­хе­о­ло­гі­чні сим­по­зі­у­ми. У нас є уні­каль­ні ко­ле­кції, на­при­клад пе­ре­кла­дів Свя­то­го Пи­сьма мо­ва­ми сві­ту. Тим ча­сом у Пе­ре­со­пни­ці про­дов­жу­ють зна­хо­ди­ти ці­ка­ві ар­те­фа­кти, які да­ють уяв­ле­н­ня про те, як ви­гля­да­ло, на­при­клад, дав­ньо­ру­ське жи­тло, як про­во­ди­ли тор­гів­лю, на­скіль­ки роз­ви­не­но­ю­бу­ла пи­сем­ність та осві­та. До ре­чі, на­ша ко­ле­кція по­пов­ни­ла­ся чер­го­во­ю­ці­ка­вою зна­хід­кою. Це дав­ньо­ру­ська під­ві­ска Свя­то­го Ми­ко­лая. Річ рід­кі­сна. Її, як і на­тіль­ні ікон­ки (во­ни та­кож є в на­шій екс­по­зи­ції), но­си­ли на шиї. На­ле­жа­ла під­ві­ска бо­яр­ству. Не­вдов­зі цю­зна­хід­ку ви­ста­ви­мо на огляд від­ві­ду­ва­чів.

Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.